Viisaasti verkossa
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Turun kaupunginkirjasto, tilaus mainostoimisto KMG Turulta
Turun kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Linnankatu 2
20100
Bibliotekets telefonnummer : 
(02) 262 0624
Bibliotekets e-postadress : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-kod : 
FI-Tm
FO-nummer : 
0204819-8
Ansvarsperson : 
Ulla-Maija Maunu
Telefonnummer : 
044 9072 924
E-post : 
ulla-maija.maunu@turku.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Vaski-verkkokirjasto, jonka muodostuu KDK-asiakasliittymästä ja avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmästä. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Verkkosivusto ja sen käyttö

Projektbeskrivning : 

Taustaa

 Turun kaupunginkirjasto oli mukana 2010–2011 Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän pilotoinnissa. Turku pilotoi KDK-asiakasliittymää Vaski-tietokannalla ja edusti pilotoinnissa yleisiä kirjastoja yhdessä Helsingin kaupunginkirjaston kanssa sekä ainoana yleisenä kirjastona, jolla on Axiell Finlandin järjestelmä. Pilotointi toteutettiin Ex Libriksen Primolla. Primo ei suunnitellussa aikataulussa täyttänyt pilottiorganisaatioiden vaatimuksia.

 Vaski-kirjastot ottivat keväällä 2012 käyttöön uuden kirjastojärjestelmän, Axiell Aurora –tuotantojärjestelmän ja Axiell Vaski OPAC –verkkokirjaston. Tarkoitus on ottaa käyttöön Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymä ja avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä heti, kun se teknisesti ja sisällöllisesti on mahdollista. Mikäli tämä ei ole lähivuosina mahdollista, pyritään löytämään muu kansallisesti kestävä ratkaisu.

 Asiakasliittymän tavoitteet

 ”Kirjastolain mukaan yleisten kirjastojen tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistyksen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Se edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. ” (Yleisten kirjastojen neuvoston strategia 2010–2015)

 Yleisten kirjastojen neuvoston strategiassa myös korostetaan verkkopalvelujen laadukkuutta, vuorovaikutuksellisuutta ja hauskuutta sekä korostetaan kansallisen yhteistyön merkitystä verkkopalvelujen tuottamisessa.

 Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa Vaski-verkkokirjasto, jonka muodostuu KDK-asiakasliittymästä ja avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmästä. Asiakasliittymä tarvitsee rinnalleen julkaisujärjestelmän, jotta se vastaisi yleisten kirjastojen tarpeita.

KDK-asiakasliittymä tarjoaa tiedonhaun kirjaston kokoelmista (fyysiset ja sähköiset) sekä verkkopalvelut, kuten uusinta, varaaminen, yhteystietojen tarkastelu ja muuttaminen, lainojen, maksujen ja varausten tarkastelu. Avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä tavoitellaan uudistuvaa, vuorovaikutteista, inspiroivaa ja yllätyksellistä verkkokirjastoa.

 Haettavalla avustuksella luodaan Vaski-kirjastoille verkkokirjasto. Hankkeen tulokset ovat kaikkien yleisten kirjastojen vapaasti hyödynnettävissä.

 Jos kansalliseen verkkokirjastoon liittyminen edellyttää taustajärjestelmän vaihtoa, pyritään toteuttamaan tämä kansallisena yhteishankkeena, mikäli se on mahdollista.

 Projektin toteutus

 Suunnitellaan ja toteutetaan uusi Vaski-verkkokirjasto. Tavoitteena on käyttäjäystävällinen sivusto, jossa nykyisten toimintojen lisäksi tutkitaan uusien, innovatiivisten palvelujen toteutusta ja käyttöönottoa. Pyritään toteuttamaan verkkomaksaminen. Ensisijaisesti verkkokirjasto pyritään toteuttamaan Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymällä ja avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä.

 Toteutetaan lapsia varten suunnitellut sivut, joissa kirjaston maailma avataan lapsille verkossa. Hankkeessa selvitetään eri ikäryhmien tarpeet ja tapa käyttää verkkoa. Lisäksi sivuilla on sisältöä vanhemmille ja lasten kanssa työtä tekeville.

 Hankkeen varoilla ostetaan ohjelmointityötä ja graafista suunnittelua sekä kirjastoammatillista asiantuntemusta. Vaski-kirjastoissa on kokemusta verkkokirjaston rakentamisesta ja palautteen kautta tullutta asiakasnäkökulmaa voidaan hyödyntää uuden palvelun suunnittelussa.

 Hanke toteutetaan yhteistyössä kansalliskirjaston, taustajärjestelmän toimittajan ja muiden KDK- hankkeessa mukana olevien organisaatioiden kanssa.

 Mikäli verkkokirjaston toteutus ei ole mahdollinen suunnitellulla tavalla, etsitään ensisijaisesti kansallisesti kestävän kehityksen mukaista ratkaisua, esim. taustajärjestelmän vaihto avoimen lähdekoodin järjestelmään.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 
  • Kansalliskirjasto
  • Vaski-kirjastot
  • Kirjastot.fi
  • Kirjaston taustajärjestelmän toimittaja (Axiell Finland Oy)
  • KDK-hankkeessa mukana olevat organisaatiot
Tidigare projekt: 

Julkaisualusta yleisille kirjastoille osaksi KDK-hakuliittymää (KDK-hankkeen ensimmäinen vaihe)

Webbsidor, publikationer och material: 
Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa on toteutettu yleisten kirjastojen pilottina Vaski-kirjastoille oma Finna näkymä. Vaski-Finna sisältää tiedonhaun kirjaston kokoelmista sekä kirjautuneen käyttäjän palvelut, kuten uusinta, varaaminen, omien yhteystietojen tarkastelu ja muuttaminen, lainojen, maksujen ja varausten tarkastelu. Lisäksi palvelu sisältää staattisia sivuja ja suosittelukaruselleja. 

Vaski-Finnan ja Kansallisen näkymän palvelut ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä. Erityisesti hakutoiminnot ovat nopeita ja edistyneitä. Käytössämme on nyt kehittyvä avoimeen lähdekoodiin perustuva palvelu.

Vaskin palvelujen onnistuneen integroinnin jälkeen muiden Aurora-kirjastojen on helpompi ottaa Finna käyttöönsä. Axiell Auroran rajapinta on ollut suhteellisen varma ja toimiva ja lisäksi Finnan palvelut ovat olleet vakaita. 

Vaski julkaisi Finna-näkymänsä betaversiona 21.1.2015. Pian sen jälkeen Vaskin aineistot ja palvelut lisättiin kansalliseen näkymään (https://finna.fi). Palautetta on kerätty heti julkaisusta lähtien. Palvelu on 4.6.2015 mennessä saanut arvosanan 3,54 asteikolla 1-5 (mitä suurempi luku, sen parempi). Kirjallisissa palautteissa on kiitosten lisäksi tullut myös kehitysehdotuksia, mutta yhtä selkeää epäkohtaa ei asiakaspalautteiden perusteella voida nimetä. Myös Vaski-henkilökunnalta ja kirjastokentältä on tullut positiivista palautetta.

Fortsatta åtgärder: 

Vaski-kirjastot ottavat käyttöönsä Vaski-Finnan ainoana asiakasliittymänä 1.1.2016 lähtien.

Vaskin Finnan kehitystä jatketaan OKM:n rahoittamassa hankkeessa, jossa palvelua täydennetään tiedolla ja sisällöillä, joista osa tuotetaan Finnan avulla ja osa tuodaan muista järjestelmistä. Samalla Kansalliset palvelut, kuten esimerkiksi Kirjasampo, tulevat loppukäyttäjille näkyvämmiksi. 

Jatkohanke toteutetaan yhdessä Kansalliskirjaston ja Kirjastot.fi:n kanssa ja sen tulosten on tarkoitus olla muiden Finna-organisaatioiden vapaasti hyödynnettävissä. 

Projektet börjar : 
01/05/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€200 000
Egen finansiering: 
€94 000
Budget sammanlagt: 
€294 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€101 970
Egen finansiering: 
€31 970

Statistik:
Utbildningar: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
139henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€70 000

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) painottaa, että KDK/Finnaan perustuvia kehittämishankkeita tulee viedä eteenpäin yhteistyössä muiden vastaavien hankkeiden kanssa.