Vinkkauksen ja tiedonhaun opetuksen kehittäminen
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Limingan kirjaston kuvapankki
Limingan kirjasto
Kirjaston osoite : 
Tupoksentie 5
91900
Kirjaston puhelin : 
050 3182044
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@liminka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Limnu
Y-tunnus : 
0186553-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Näätänen
Puhelin : 
050 5236361
Sähköposti : 
sanna.naatanen@liminka.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa kehitetään Limingan kirjaston kirjavinkkausta ja tiedonhaun opastusta.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Pidettyjen kirjavinkkausten määrä ja osallistujamäärä. Juonellisen tiedonhakuseikkailun valmistuminen.

Kuvaus : 

Liminkaan valmistui vuonna 2012 uusi kirjastorakennus. Uuden rakennuksen myötä kirjastolla on paremmat mahdollisuudet hyödyntää kirjaston tiloja vinkkauksessa sekä kirjastonkäytön opetuksessa. Samalla myös kirjastohenkilökunnan työnkuvia on muokattu ja kirjavinkkausta tekee kirjastossa useampi henkilö. Laadukkaan vinkkausmateriaalin valmistelu vaatii aikaa ja keskittymistä etenkin henkilöiltä, jotka eivät ole ennen vinkanneet. Siksi hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kirjastohenkilökunnalle lisää aikaa vinkkausten valmisteluun ja toteutukseen. Hankkeeseen palkataan kirjastotyöntekijä joka tekee kirjaston rutiinitehtäviä ja vapauttaa siten vakinaisen kirjastohenkilökunnan kirjavinkkaustehtäviin. Hankkeen aikana kaksi vinkkaria kerrallaan varaa puolet työajastaan vinkkaamisen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä vinkkaustuokioiden pitämiseen. Toinen puoli työajasta käytetään kyseisen työntekijän perustehtävien hoitamiseen. Jokainen vinkkari keskittää aikaansa hankkeen aikana n. 3-4 kk puolipäiväisesti vinkkaamiseen. Hanketyöntekijän vapauttama työaika jaetaan vinkkausvastuiden ja aiemmin kokemuksen mukaan (vähiten aiemmin vinkanneet ja suurimpia luokkamääriä vinkkaavat varaavat enemmän aikaa hankkeesta).

Hankkeessa laaditaan myös yläkoululaisten tiedonhaun opetukseen elävöittämismateriaalia. Hankkeeseen palkataan työntekijä laatimaan juonellinen tiedonhakuseikkailu. Tiedonhakuseikkailun aikana oppilaat ratkaisevat juonellista mysteeriä erilaisten tehtävien kautta. Tehtävät tutustuttavat oppilaita kirjaston eri osastoihin, materiaaleihin ja palveluihin. Tiedonhakuseikkailussa tutustutaan myös verkkokirjastoon ja e-aineistoihin mobiililaitteiden avulla. Kirjastolle hankitaan 10 tablettia tiedonhakuseikkailuryhmien käyttöön. Tiedonhakuseikkailun pääkohderyhmä on yläkoulun 7-luokkalaiset. Materiaalista pyritään kuitenkin tekemään helposti muokattava, jotta sitä voi käyttää myös muiden ikäryhmien tiedonhaunopetuksessa.
Tiedonhaun elävöittämisen suunnitelma, käsikirjoitus ja mahdolliset tehtävät tulevat olemaan julkisia ja kaikkien kirjastojen käytettävissä ja sovellettavissa omaan käyttöön.

Hanketyöntekijän ajasta 6 kk varataan vinkkauksen mahdollistamiseen ja 4 kk tiedonhakun elävöittämisen suunnitteluun.

Limingan asukasluku on kasvanut viime vuosina huimaa vauhtia. Kunnan keski-ikä on Suomen nuorimpia, noin 30 vuotta. Limingassa on paljon lapsia ja nuoria, joka näkyy vahvasti myös kirjaston arjessa. Peruskouluissa, joita on 5 kappaletta, opiskelee 2000 lasta ja nuorta. Peruskoulun lisäksi toiveita vinkkauksesta, satutuokioista ja kirjastonkäytön- ja tiedonhaunopetuksesta tulee myös sekä päiväkotien että toisen asteen oppilaitosten puolelta. Kirjastomme pyrkii vastaamaan koulujen ja oppilaitosten tarpeisiin omien resurssiemme mukaan. Limingan kirjastossa vinkkausta tekee kolme henkilöä. Vinkkauksen vastuualueet on jaettu ikäluokkien mukaan.
Kirjastonkäytön ja tiedonhakun opetusta tekee kaksi henkilöä. Resurssien vähäisyys vaikeuttaa vinkkauksien ja opetustuokioiden suunnittelua ja kehittämistä. Hankkeen avulla mahdollistetaan kehitys- ja suunnittelutyö jota voidaan hyödyntää jatkossa useamman vuoden aikana. 

Aiemmat hankkeet: 

Hattulan kirjastossa on toteutettu Kirjasto irti! -hankkeessa tiedonhaun opetuksen kehittämistä.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen alkuperäinen toteutusaika oli 1.5.2016 – 31.12.2017. Hankkeelle anottiin, ja saatiin, lisäaikaa kesäkuun 2017 loppuun.

Hankkeelle palkattiin hanketyöntekijä. Työntekijä oli kirjaston palveluksessa:
1.7.- 31.12.2015 hankkeessa 50 % työajasta ja toinen puoli kirjaston sijaisena
2016 vuoden aikana yhteenlaskettuna 5 kuukauden ajan.
2017 keväällä kuukauden ajan.

Hanketyöntekijä toteutti ja testasi kirjastolle suunnatun juonellisen tiedonhakuseikkailun. Lisäksi hanketyöntekijä oli sijaisena vakituiselle henkilökunnalle, jotta he pystyivät keskittymään kirjavinkkauksen kehittämiseen.

Hankkeen aikana Limingan kirjaston kirjavinkkaajat valmistelivat uutta materiaalia vinkkauksia varten. Alakoulun kirjadiplomilistaa uudistettiin opettajien toiveesta ja myös yläkoulun puolella käytössä ollut Oulun kaupunginkirjaston kirjadiplomi uudistui. Kirjadiplomilistojen uudestamiset loivat lisätarvetta myös vinkkausmateriaalien päivittämiseen.

Hankkeen aikana kokeiltiin myös uusia avauksia kirjavinkkaukseen. Limingan kirjastossa toteutettiin kaksi aikuisten kirjavinkkausiltaa. Osanotto vinkkausiltoihin oli vähäistä, niihin osallistui vain kolme osallistujaa. Idea koettiin kuitenkin hyväksi ja pohdinnassa on, kokeillaanko vinkkausiltoja vielä myöhemminkin. Vinkkausta tarjottiin myös aiempaa enemmän toisen asteen oppilaitoksille.

Hankkeeseen kuului elävöittämismateriaalin laatiminen yläkoululaisten tiedonhaun opetukseen.  Materiaali toteutettiin suunnittelemalla murhamysteeri oppilaiden ratkaistavaksi. Mysteerin pohjaksi keksittiin tarina, jossa taiteilija Viljo Laine löydetään kirjastolta murhattuna taidenäyttelynsä avajaisten jälkeen. Oppilaat toimivat yksityisetsivinä pienissä ryhmissä ja löytävät tietoja murhasta epäillyistä henkilöistä ratkaistessaan tiedonhakuun liittyviä tehtäviä. Tehtävissä paikannetaan kirjastosta erilaisia aineistoja ja oikeista paikoista löytyy murhamysteerin vihjeitä sisältäviä kirjekuoria. Murhaajan henkilöllisyys selviää, kun ryhmien löytämät vihjeet yhdistetään poliisin tietoihin murhaajasta. Kunnan työllistetty teki tunnelmaa luovan videon, joka näytetään oppilaille johdannoksi mysteerin alkuun.

Eniten pohdintaa mysteerissä vaativat sen johdonmukainen toiminta, että se olisi rakenteeltaan selkeä ja helppo ohjeistaa, sen sovittaminen yhteen oppituntiin eli noin 45 minuuttiin, mysteerin pysyminen kiinnostavana kaikille loppuun saakka siten, etteivät ryhmät paljastaisi ratkaisua toisilleen ja mahdollisimman vähän työllistävät esivalmistelut.

Mysteeriä testattiin seitsemän luokan kanssa. Haastavinta oli saada aika riittämään, jos ryhmät tulivat reilusti myöhässä. Ongelmia aiheutti myös materiaalien katoaminen ja rikkoutuminen. Muuten testaukset sujuivat hyvin ja saimme positiivista palautetta. Sekä opettajien että oppilaiden mielestä mysteeri oli mielenkiintoinen ja toi mukavaa vaihtelua kirjastovierailuun. Tiedonhakuun liittyvät tehtävät eivät olleet liian vaikeita ja osa oppilaista olisi halunnut tehtävän olevan pitempi. Lopuksi tapahtuva murhaajan ratkaisu oppilaiden löytämien vihjeiden ja poliisin tietojen perusteella oli oppilaiden mielestä myös selkeä, vaikka alkuun epäilimme loppuratkaisun toimivuutta.   

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tiedonhakuseikkailun materiaalit löytyvät Limingan kirjaston nettisivujen kautta osoitteesta:
http://www.liminka.fi/sivu/fi//kulttuuri-_ja_vapaa-aika/kirjasto/tiedonhakuseikkailu/
Materiaalit ovat vapaasti muiden kirjastojen käytettävissä ja muokattavissa.

Tiedonhakuseikkailusta valmistui myös Oulun seudun ammattikorkeakouluun opinnäytetyö.
Linkki opinnäytetyöhön: http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017060111715

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tiedonhakuseikkailun toteutus toimii hyvin meidän kirjastomme tarkoituksiin. Seikkailua tullaan käyttämään kirjastossa kaikkien  yläkoulun luokkien tiedonhaun opastuksessa elävöittäjänä. Materiaalit ja idea toivottavasti toimivat myös pohjana muille kirjastoille, jos he suunnittelevat vastaavaa toteutusta. 

Kirjavinkkaukseen kirjastossa pystyttiin keskittymään paremmin, kun hanketyöntekijä vapautti työaikaa perusrutiineista. Kirjavinkkauksia pystyttiin uudistamaan ja materiaaleja päivittämään. Lisäksi kirjastossa kokeiltiin uusia avauksia kirjavinkkaukseen (mm. aikuisten avoimet kirjavinkkausillat ja erilaisten ryhmien kirjavinkkaukset). Valitettavasti kirjaston henkilöstöä on myöhemmin vähennetty, joten kirjavinkkausten laajentaminen pystyvästi ei ole resurssipulan vuoksi mahdollista. Mutta hankkeen avulla kirjadiplomilistat ja kirjavinkkausmateriaalit ovat nyt ajantasalla. 

Hankeaikana toteutettiin yhteensä 108 kappaletta vinkkauksia, kirjastonkäytön- ja tiedonhaunopetuksia eri-ikäisille asiakkaille. Tuokioissa kävi yhteensä 2328 koululaista, oppilasta ja muuta asiakasta. Suurin osa vinkkauksista ja opastuksista oli suunnattu peruskoulun oppilaille. Tiedonhakuseikkailua testattiin 7 kertaa, testauksiin osallistui yhteensä 126 oppilasta, oppilaat olivat peruskoulun 6. ja 7. -luokkalaisia.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa laadittiin vinkkauksen ja tiedonhaun opetuksen suunnitelma eri luokka-asteille. Ennen hanketta kirjastossa oli tehty vinkkausta ja opastuksia eri luokka-asteille jokaisen vinkkaajan oman suunnitelman mukaisesti. Hankkeen aikana tehtiin koko kirjastolle resurssiarvio ja sen mukaan päätettiin luokka-asteet joille vinkkaus tai tiedonhaun opastus ensisijaisesti tarjotaan. Vinkattaviksi luokiksi valittiin 3. ja 5. -luokkalaiset sekä yläkoulusta 7.  tai 8. –luokkalaiset, äidinkielenopettajien harkinnan mukaan. Muille luokille ja ryhmille vinkkausta tarjotaan kysynnän ja kirjaston resurssien mukaan.
Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastuksiin kutsutaan 1. Ja 4. -luokkalaiset. Yläkoulun 7. -luokkalaisille tarjotaan hankkeessa toteutettua tiedonhakuseikkailua. Muille luokka-asteille ja ryhmille tarjotaan opastuksia resurssien mukaan. Suunnitelmassa päätettiin lisäksi ohjeelliset aikataulut Limingan kahden yhtenäiskoulun vinkkausten ja opastusten tarjoamiseen. 

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€27 930
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 168
Budjetti euroissa yhteensä: 
€46 098
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€31 850
Oma rahoitus yhteensä: 
€14 350
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
7kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
126henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
108kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 328henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 500

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.

 
okm
avi