Vintti - yhteisöllinen (kirjasto)tila Vantaan Korsossa
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vantaan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Lummetie 4
01300
Yhteyshenkilön nimi : 
Katariina Ervasti
Puhelin : 
050 3146 258
Sähköposti : 
katariina.ervasti@vantaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on luoda Vantaan Korsossa sijaitsevaan Lumon kirjastoon yhteisöllinen (kirjasto)tila, joka tarjoaa uutta kirjastolakia mukaillen tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan ja edistää myös yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Yhteisöllisen (kirjasto)tilan tarkempi ominaislaatu määritellään palvelumuotoilun keinoja käyttäen yhteistyössä korsolaisten kanssa. Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää vapaaehtoistyön toimintamalli, joka voisi toimia paitsi Lumon kirjastossa mutta olisi myös monistettavissa muihin vantaalaisiin ja suomalaisiin kirjastoihin.

Hanke liittyy kahteen hakuohjeessa mainittuun teemaan: 2 Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus ja 3 Elinikäinen oppiminen. Teeman 2 yhteydessä mainitaan "kirjastotilojen kehittäminen yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina", joka linkittyy hankkeen ensisijaiseen tavoitteeseen keskeisesti. Hankkeen tavoitteeseen linkittyy myös "eri kieli- ja kulttuuriryhmien vuoropuhelun vahvistaminen sekä hyvää keskusteluilmapiiriä edistävän toiminnan kehittäminen", sillä Korso on monikulttuurinen alue ja yhteisöllisen (kirjasto)tilan toivotaan edistävän kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien kohtaamisia. Yhteisöllistä (kirjasto)tilaa kehitetään palvelumuotoilun keinoin, joten hanke liittyy myös "kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmien kehittämiseen". Teeman 3 yhteydessä mainitaan "kirjastotilojen kehittäminen kaikille avoimena ja monipuolisena työ- ja oppimisympäristönä" ja yhteisöllinen (kirjasto)tila tulee sisältämään piirteitä myös työ- ja oppimisympäristöstä.

Hanke liittyy keskeisesti myös Merkityksellinen Suomi -toimintaohjelmaan, jonka kohdassa 3. edellytetään kirjastojen vahvistavan rooliaan aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian edistäjinä. Hankkeella on kytkös myös kestävän kehityksen edistämiseen, sillä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa halutaan vahvistaa "paikallisyhteisöjä tukemalla kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia, kehittämällä yhteisöllisen oppimisen ja muutoksen tekemisen mahdollistavia kohtaamispaikkoja, toimintamalleja ja paikallista päätöksentekoa, jotta asukkailla on mahdollisuudet luoda viihtyisiä ja terveellisiä elinympäristöjä".

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hanketyöryhmä seuraa ja arvioi projektin edistymistä jatkuvasti. Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien osallistuminen on projektin onnistumisen kannalta tärkeää, joten määrällisenä mittarina toimivat asiakaskyselyjen ja haastattelujen määrät, pop up -pisteellä käytyjen, vapaaehtoistyöhön liittyvien keskustelujen määrät sekä erilaisiin työpajoihin ja tempauksiin osallistuneiden määrät. Tärkeitä määrällisiä mittareita ovat myös vapaaehtoistyöhön ilmoittautuneiden henkilöiden määrä ja niiden henkilöiden määrä, jotka yhä jatkavat vapaaehtoistyön parissa toukokuun lopussa, kun raportoimme hankkeen. Myös kirjaston kävijämäärän toivotaan projektin ansiosta kasvavan. Vuoden 2019 puolella on tärkeä seurannan mittari myös vapaaehtoistyöntekijöiden vetämän toiminnan osallistujamäärät ja vapaaehtoistyöntekijöiltä ja heidän järjestämäänsä toimintaan osallistuvilta kerätty palaute. Pidempiaikaisena – ja varsin vaikeasti mitattavana – vaikutuksena toivotaan yhteisöllisen (kirjasto)tilan ja vapaaehtoistyön mallin lisäävän korsolaisten yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

Kirjastojen on kehitettävä tilojaan ja toimintaansa vastaamaan uutta kirjastolakia, joten jos hanke onnistuu, kiinnostavat sen tulokset varmasti yleisiä kirjastoja ympäri Suomen. Suomalaisessa kirjastomaailmassa ei ole juurikaan yritetty kehittää järjestelmällisiä vapaaehtoistyön malleja, joten myös tämä aspekti kiinnostanee muita yleisiä kirjastoja. Niinpä hankkeesta tiedotetaan ammatillisissa verkostoissa esimerkiksi sosiaalisen median ja Kirjastot.fi:n kautta. Hanketyöntekijäksi valittava Lumon kirjaston työntekijä täydentää parasta aikaa opintojaan ja hankkeesta valmistuu myös opinnäytetyö, joka sijoitetaan myös Kirjastot.fi-sivustolle kenen tahansa suomalaisen kirjastolaisen luettavaksi. Hankkeen toivotaan onnistuessaan herättävän kiinnostusta myös kansainvälisissä kirjastoalan konferensseissa.

Kuvaus : 

Vantaan kaupunginkirjastolla on vahvaa palvelumuotoiluosaamista useista aikaisemmista kirjastojen muutoshankkeista (Hakunilan, Pähkinärinteen, Martinlaakson, Länsimäen, Pointin ja Tikkurilan kirjastot) ja näistä hankkeista saatua tietotaitoa hyödynnetään myös tässä hankkeessa. Palvelumuotoilun ei Vantaan kaupunginkirjastossa ajatella olevan rakettitiedettä, vaan ajattelemme palvelumuotoilun perusteiden olevan jokaisen kirjastolaisen ymmärrettävissä. Olemmekin kehittäneet palvelumuotoiluosaamistamme kokeilemalla rohkeasti erilaisia menetelmiä eri kirjastoissa. Niinpä myös tässä hankkeessa palvelumuotoilun suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa Lumon kirjaston henkilökunta, ja palvelumuotoilutyö alkaa pienimuotoisesti jo tammikuussa 2018 eli ennen hankkeen rahoituspäätöstä. Jos hanke ei saa rahoitusta, pystymme toteuttamaan Lumon kirjaston yläkertaan tilamuutoksen vuodelle 2018 varatun kalustemäärärahan turvin, mutta yhteisöllisyyden kehittämiseen ja vapaaehtoisten löytämiseen tarvittavaa työpanosta emme pysty irrottamaan ja vapaaehtoistoiminnan toimintamalli jää kehittämättä ilman projektirahoin palkattavaa hanketyöntekijää (huhti-tammikuu). Jos saamme rahoitusta, niin yksi henkilökunnan jäsenistä irrotetaan hanketyöntekijäksi, ja hän keskittyy (yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa) alla olevassa aikataulussa lueteltuihin tehtäviin sisustussuunnittelua lukuun ottamatta.

Hanke toteutetaan seuraavalla aikataululla:

Tammi-maaliskuu 2018: asiakaskyselyjä ja -haastatteluja kirjastotilassa asiakasymmärryksen kartuttamiseksi koko henkilökunnan voimin.

Huhtikuu-elokuu 2018 (eli hanketyöntekijän aloitettua): verkostoitumista ja tulevan yhteisöllisen työtilan markkinointia Korson alueella toimiville järjestöille ja muille yhteistyökumppaneille, yhteisöllisen (kirjasto)tilan kehittämiseen liittyviä työpajoja ja tempauksia asiakkaille ja muille sidosryhmille. Vapaaehtoistyökiinnostuksia kartoittava pop up -piste kirjastossa, jossa hanketyöntekijä on läsnä tiettyinä päivinä usean viikon ajan keskustelemassa kirjastoon tulijoiden kanssa vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ja sitouttamassa heitä vapaaehtoistoimintaan. Kerätyn tiedon analysointi. Tulosten työstäminen sisustussuunnitelmaa varten, sisustussuunnittelijan valinta & sisustussuunnittelija aloittaa työskentelyn.

Syyskuu 2018: osallistavaa sisustussuunnittelua yhteistyössä sisustussuunnittelijan kanssa. Kommenttien kerääminen vapaaehtoistyön mallista kiinnostuksensa osoittaneilta asiakkailta ja muilta sidosryhmiltä ja vapaaehtoistyön mallin työstäminen loppuun asti.

Lokakuu 2018: kalusteiden ostot. Vapaaehtoistyömahdollisuuksien markkinointia muun muassa verkossa, sidosryhmätapaamisissa, kirjastotilassa pop up -pisteessä, jossa hanketyöntekijä on läsnä tiettyinä päivinä usean viikon ajan keskustelemassa.

Marras-joulukuu 2018: Tilauudistuksen toteuttaminen. Ilmoittautuneiden vapaaehtoisten kouluttaminen työn aloittamiseen tammikuun 2019 alussa.

Tammi-huhtikuu 2019: vapaaehtoistyön käynnistäminen & seuranta.

Toukokuu 2019: hankkeen loppuraportin kirjoittaminen.

Hanketta vetää Lumon kirjaston palveluesimies ja hänen työparinaan toimii Vantaan kaupunginkirjaston verkostopäällikkö, ja työryhmään kuuluu hanketyöntekijän lisäksi koko Lumon kirjaston henkilökunta. Suunnittelu ja toteutus lomittuvat koko hankkeen ajan, ja hankkeen etenemistä arvioidaan säännöllisesti yhteisissä kokouksissa. Erillistä ohjausryhmää hankkeelle ei perusteta, mutta hankkeen etenemisestä raportoidaan säännöllisesti kirjaston johtoryhmän kokouksissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€51 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 750
Budjetti euroissa yhteensä: 
€63 750
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000