Viritetään verkkoja - terästetään tiedonhakua
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapinjärven kirjasto
Kirjaston osoite : 
Lukkarinpolku 5 D
07800
Kirjaston puhelin : 
019-5108691
Kirjaston sähköposti : 
lapinjarvi.kirjasto@lapinjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI Lapja
Y-tunnus : 
02031353
Yhteyshenkilön nimi : 
Iiris Arhosalo
Puhelin : 
019-5108691
Sähköposti : 
iiris.arhosalo@lapinjarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Edistää laitteiden hallintaa ja tiedonhakua.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kyselyt ja asikkaiden tiedonhaun tarkkailu.

Kuvaus : 

Kouluissa ja kirjastossa on huomattu, että oppilaat tarvitsevat lisää opastusta tiedonhaussa ja monimedialukutaidoissa . Oppilaat ja opettajatkin kaipaavat ohjausta kädestä pitäen. Lisäksi e-kirja on uusi lukemistapa, ja sillä saralla riittää opiskeltavaa erilaisten laitteiden ja alustojen kanssa. Kirjaston henkilökunta ei normaalien työpäivien yhteydessä ja vielä vajaalla miehityksellä ehdi juuri lainkaan opastamaan koululaisia. TAVOITE Tarkoitus on järjestää Lapinjärven kunnan alakoululaisille systemaattista tiedonhaun opastusta erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla laitteilla. Ohjauksen tavoitteena on lisätä lasten valmiuksia tiedon löytämiseen, innostaa heitä käyttämään kirjastoa ja sen verkkosivuja sekä tutustuttaa oppilaita kirjastoon, kirjastoaineistoihin ja kirjaston muihin kulttuuripalveluihin , kuten näyttelyihin. Myös aikuiset, erityisesti iäkkäämmät, kaipaavat opastusta eri verkkolaitteiden kanssa . "Tabletit, älypuhelimet ja e-kirjat tutuiksi"-päivä / päiviä järjestetään yhteistyössä kirjastotalossa sijaitsevan Koko Kylän Työhuoneen kanssa. Se on juuri avattu kaikille avoin etätyö-, kokous- ja harrastetila. Ko. teemapäivä tai teematunteja järjestetään myös Porlammin lähikirjastossa, jossa on myös alkanut uuditustyö paremmin saavutettavaksi avoimeksi koko kylän tilaksi. Kirjastolla ei ole lainkaan tabletteja eikä iphoneja , joten avustusta tarvitaan kahden tabletin ja kahden iphonen hankkimiseen sekä työntekijän palkkaamiseen opastamaan koululaisia ja kirjaston asiakkaita. Lapinjärvellä on 3 ala-astetta ja kaksi kirjastoa. Projektityöntekijä käy jokaisella kouluilla kerran viikossa 1-2 kuukauden ajan, jotta myös henkilökohtainen ohjaus toteutuisi. KUSTANNUKSET projektityöntekijän palkkaus kahdeksi kuukaudeksi 5000€ laitehankinnat: -2 kpl iphoneja =700 € -2 kpl tabletteja = 700€

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kirkonkylän koulu, Kapellby skola, Hilda Käkikosken koulu, Koko Kylän Työhuone / Anna Hoven
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Toiminnan tarkoitus oli järjestää Lapinjärven alakoululaisille systemaattista tiedonhaun opastusta erilaisissa ympäristöissä ja erilaisilla laitteilla, lisätä lasten valmiuksia tiedon löytämiseen, innostaa kirjaston ja kirjaston verkkosivujen käyttöön ja tutustuttaa oppilaita kirjastoon. Tämä toteutettiin kirjastoalan opiskelija Anna Hovénin ja kirjaston muun henkilökunnan yhteistyönä. Hovén vieraili kunnan alakouluilla kertomassa verkkokirjaston käytöstä, e-kirjojen lukemisesta, tiedonhausta yleensä, kirjaston käytöstä ja tarjonnasta sekä uusista lasten- ja nuortenkirjoista. Oppilaat kävivät Lapinjärven pääkirjastolla ja Porlammin sivukirjastolla, jossa heille esiteltiin kirjaston kokoelmia, verkkokirjastoa ja e-kirjoja. Nuoremmille koululaisille järjestettiin "päivä kirjastonhoitajana", jolloin lapset saivat itse käyttää kirjaston lainausohjelmaa, hyllyttää ja korjata kirjoja.

Aikuisille, erityisesti iäkkäämmille, järjestettiin mobiililaitteiden käytön opastusta kirjaston aukioloaikoina, jolloin kuka tahansa saattoi tulla kysymään mobiililaitteen käytöstä. Lisäksi järestettiin yhteistyössä kirjaston kanssa samassa rakennuksessa sijaitsevan Koko Kylän Työhuoneen kanssa e-kirjailtoja, verkkokirjastoiltoja ja Naxos-musiikkipalvelun opastusilta.

Hankkeeseen osallistuneilta koululaisilta, opettajilta ja muilta kirjaston asiakkailta kysyttiin tilaisuuksien päätteeksi suullisesti arvioita kyseisen osa-alueen onnistumisesta. Opettajat olivat tyytyväisiä siihen, että joku tuli kouluille neuvomaan oppilaita Internetin ja kirjaston verkkosivujen käytössä. Moni opettaja sanoi, että tietokoneiden käyttö yleensäkin on ollut heidän koulussaan aiemmin melko tai hyvin vähäistä. Myös perinteisen kirjaston käytön opastusta kiitettiin. Opettajat myös kokivat, että heillä ei ollut tarpeeksi tietoa uusista nuorten- ja lastenkirjoista. Oppilaat pitivät tietokoneiden ja Internetin käytöstä ja olivat innokkaita oppimaan verkkokirjaston ja e-kirjojen käyttöä.

Aikuiset olivat sitä mieltä, että hankkeesta oli heille hyötyä, ja e-kirjoille saatiin muutamia innokkaita lukijoita eläkeikäisenkin joukosta. Myös verkkokirjasto-opastus koettiin tarpeelliseksi, samoin mobiililaiteopastus. Tiedottamisessa koettiin aluksi olleen puutteita, jotka yritettiin jatkossa korjata.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeella ei ole omaa verkkosivua. Verkossa hanketta markkinoitiin lapinjärvi.fi -sivuilla ja Facebookissa. Koska kirjastolla ei vielä alkuvaiheessa ollut omia Facebook-sivuja (sivut 10.10.2016 alkaen), tapahtumien Facebook-markkinointiin käytettiin Koko Kylän Työhuoneen Facebook-sivuja facebook.com/kokokylantyohuone, sekä tapahtumille luotuja Facebookin tapahtuma-sivuja.  10.10. alkaen sivulla facebook.com/lapinjarvenkirjasto on markkinoitu hankkeeseen liittyviä tapahtumia. 

Muita materiaaleja ovat olleet koululaisille tehdyt tietopaketti-monisteet ja erilaiset tiedonhakutehtävä-monisteet suomeksi ja ruotsiksi. Aikuisille on myös tehty pieniä tietopaketti-monisteita verkkokirjaston käytöstä, e-kirjojen lukemisesta ja Naxos-palvelun käytöstä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Toimenpiteet olivat onnistuneita siltä osin, että kuntalaisia saatiin innostettua e-kirjojen lukijoiksi ja verkkokirjaston käyttäjiksi. Opettajat ja oppilaat saivat uutta tietoa kirjaston sähköisistä ja perinteisistäkin palveluista. Opettajat alkoivat itsekin pyytämään kirjastosta apua ja opastusta. Iäkkäämmät saivat rohkeutta ja taitoa käyttää mobiililaitteita, e-kirjastoa, e-kirjoja ja Internetiä yleensä. 

Jatkotoimenpiteet: 

Tulevaisuudessa jatkamme yhteistyötä kunnan alakoulujen kanssa. Opetamme ja opastamme jatkossakin verkkokirjaston käytössä, e-kirjojen lukemisessa ja tiedonhaussa. Kirjastoon saa jatkossakin tulla kuka tahansa kysymään neuvoa mobiililaitteiden, tiedonhaun ja verkkokirjaston sekä e-kirjojen kanssa toimimiseen.

Aloituspäivämäärä : 
15/02/2016
Lopetuspäivämäärä : 
02/06/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 550
Oma rahoitus yhteensä: 
€300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€5 850
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€2 907
Oma rahoitus yhteensä: 
€407
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
9kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
130henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
6kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
30henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje kuntiin ja kirjastoille 2.9.2015 OKM/14/691/2015. Kirjasto on täydentänyt hakemustaan 12.11.2015.