Virkeä lähikirjasto - Sukevan kirjasto
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sonkajärven kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 1, Rutakontie 21
74301
Kirjaston puhelin : 
040 148 4309
Kirjaston sähköposti : 
sonkajarvi.kirjasto@sonkajarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sonka
Y-tunnus : 
9090160-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Eeva Keränen
Puhelin : 
040 708 5703
Sähköposti : 
eeva.keranen@sonkajarvi.fi
Kuvaus : 

Virkeä lähikirjasto - Sukevan kirjasto

Sonkajärven kunta on maantieteellisesti laaja pitäjä. Kunnan kahden taajaman, Sonkajärven ja Sukevan, etäisyys toisistaan on 30 kilometriä. Kahden taajaman vuoksi kunnassa on tehty aikoinaan ratkaisu kahden kirjaston säilyttämisestä; pääkirjasto toimii Sonkajärvellä ja lähikirjasto Sukevalla kunnan yhteispalvelupisteen, aluetoimiston ja postin yhteydessä. Kirjastoautoa kunnassa ei enää ole. Yleisten kirjastojen laatusuosituksen mukaan suurimmalla osalla kunnan asukkaista tulisi olla matkaa kirjastoon alle 2 kilometriä tai matkustusajan tulisi muutoin olla kohtuullinen. Kävelymatkan olisi oltava lapsille sekä kohtuullinen että turvallinen. Sukevan kirjaston läheisyydessä toimii alakoulu ja päiväkoti. Taajamassa on noin 1000 asukasta.

Sukevan kirjastossa työskentelee tällä hetkellä 1 kirjastovirkailija sekä aluesihteeri, joka vastaa Sukevan alueen palveluista sekä kunnan henkilöstöasioista. Kirjasto vastaa kirjastovirkailijan palkkakustannuksista.

Kuten kirjastojen tilanne yleensä, myös Sukevan kirjaston tilanne on haasteellinen. Lainaukset ovat laskeneet vuodesta 2000 vuoteen 2012 kolmanneksella (vuonna 2012 lainoja 12 949). Kirjastovirkailija on jäämässä osa-aikaeläkkeelle ja lähivuosina eläköitymässä. Kunnan taloudellinen tilanne on vaikeahko.

Tässä vaiheessa on tarpeen määritellä uusia suuntaviivoja Sukevan kirjaston toiminnalle ja kehittämiselle.

Hankkeen tavoite

Kartoitetaan asukkaiden toiveita ja tarpeita Sukevan kirjaston toiminnan kehittämiseksi. Määritellään Sukevan lähikirjaston kehittämiskohteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.

Asukkaille järjestetään kysely, jolla kartoitetaan heidän toiveitaan ja tarpeitaan sekä otetaan vastaan ideoita ja kehittämisehdotuksia. Kysely kohdistetaan mahdollisimman laajasti yksityishenkilöille/talouksiin. Kyselyssä selvitetään käyttäjien mielipiteitä kirjaston tiloista, kokoelmasta, aukioloajoista, muista palveluista sekä toiveita uusista toiminnoista/tapahtumista (esim. satutuokiot, kirjailijavierailut). Tavoitteena on selvittää, mitä kirjastolta odotetaan sekä löytää uusia toimijoita ja tahoja, joiden kanssa kirjasto voisi tehdä yhteistyötä. Kyselyn tulokset antavat suuntaa kirjaston tulevalle toiminnalle ja kehittämiselle.

Hankkeen budjettiin varataan kuukauden palkka työntekijälle, joka kartoittaa kirjaston tilanteen, suunnittelee ja toteuttaa asukkaille tehtävän kyselyn ja tekee siitä yhteenvedon. Kehittämisehdotuksista johdettavien toimenpiteiden käynnistämiseen, kuten erilaisten tapahtumien (esim. lasten satutuokioiden) aloittamiseen varataan pieni alkurahoitus. Hankkeen omarahoitus muodostuu kirjastohenkilökunnan hankkeeseen käyttämästä työajasta sekä matkakuluista.

Budjetti: 

Työntekijän palkkakustannukset (sis. sivukulut) 1 kk 2321,26

Tiedottaminen 200,00

Matkakulut 200,00

Kulttuuripalvelujen ostot 500,00

 

Oma rahoitus

Henkilökunnan työajan käyttö hankkeeseen 4 pv 585,60

Matkakustannukset 81,00

       

Aiemmat hankkeet: 

Mitä laitetaan? Lähikirjaston palveluiden kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä (Lapinlahden kunnankirjasto)

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen keskeinen tavoite oli kartoittaa Sukevan alueen asukkaiden toiveita ja tarpeita lähikirjaston toiminnan kehittämiseksi. Saatujen vastausten perusteella haluttiin määritellä kirjaston kehittämiskohteet ja toimenpiteet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Alueella asuville järjestettiin asiakaskysely, johon vastasi 10 % asukkaista (95 vastausta). Asiakaskyselyyn oli mahdollista vastata kuukauden ajan joko verkossa tai kirjastossa. Sukevan koulun oppilaille tehtiin erillinen kysely. Asiakaskyselyn lisäksi hanketyöntekijä haastatteli päiväkodin, alakoulun ja kehitysvammaisten toimintakeskuksen henkilökuntaa.

Kyselyyn vastanneista 88 % oli tyytyväisiä kirjaston palveluihin. Merkittävä osa vastaajista oli eläkeläisiä tai työelämän ulkopuolella olevia, työssäkäyviä kolmannes. Kyselyssä tiedusteltiin mm. aukioloaikojen sopivuutta ja keskeisenä kysymyksenä nousi esille aukioloaikojen rajallisuus iltaisin, mikä vaikeuttaa työssäkäyvän väestön kirjastonkäyttöä. Ilta-aukioloa toivottiin useampana iltana. Omatoimikirjastopalveluista oli kiinnostunut 40 % vastaajista.
Kyselyn perusteella kävi ilmi, että koululaisten kirjastonkäytönopetusta tulisi lisätä ja varmistaa se, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus saada kirjastokortti viimeistään ensimmäisellä luokalla. Hankkeen aikana aloitettiin säännölliset viikoittaiset satutuokiot kirjastossa. Tuokioita pidettiin 41 kertaa ja niihin osallistui 461 henkilöä.

Hankeraportti ja asiakaskyselyn tulokset ovat nähtävissä osoitteessa www.sonkajarvi.fi > kirjastopalvelut.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen tuloksista on raportoitu Sukevan aluelautakunnalle, joka vastaa alueen palveluista. Hankkeen tulosten perusteella halutaan lisätä kirjaston aukioloa iltaisin: aluelautakunta on esittänyt kirjastotoimelle Sukevan kirjaston kehittämiseksi ilta-aukiolokokeilua, jolloin kirjasto olisi auki 1-2 päivänä klo 18 tai 19 saakka. Myös omatoimikirjastopalvelut ovat herättäneet kiinnostusta. Lautakunta on päättänyt tehdä tutustumismatkan saadakseen lisätietoa omatoimikirjastojen toimivuudesta sekä automaatiosta aiheutuvista kustannuksista.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 221
Oma rahoitus yhteensä: 
€667
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 888
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 137
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 137
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
42kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
501henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014