VIRTA - Kirjastosta ja kulttuurista elämyksiä ja elinvoimaa vanhuksille
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Tehty itse (Heli Lappalainen, Iisalmen kaupunginkirjasto)
Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
017 2723 500
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Ullamaija Hirvonen, kirjastotoimenjohtaja
Puhelin : 
040 489 4005
Sähköposti : 
ullamaija.hirvonen@iisalmi.fi
Kuvaus : 

Opetusministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia –toimintaohjelman tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin (Liikanen, 2010). Aiemmissa selvityksissä kulttuurin on todettu voivan vaikuttaa positiivisesti elämänlaatuun ja hyvinvointiin sekä fyysiseen ja koettuun terveyteen (Hyyppä & Liikanen, 2005; Liikanen, 2011). Tässä hankkeessa tuodaan kirjaston ja kulttuurin keinoin virikkeitä iisalmelaisten palvelutalojen ikääntyneille asukkaille. Näin luodaan vanhusten elämään sisältöä sekä elämyksiä ja sitä kautta elinvoimaa sekä näkyviä kulttuuripalvelujen hyvinvointivaikutuksia.

Hankkeessa työllistetään kirjasto- ja kulttuurialan toimijoita (kirjallisuus, sanataide, ilmaisu ja musiikki). Kukin taiteilija/kulttuurintuottaja toimii esimerkiksi kerran viikossa valituissa vanhusryhmissä. Tarjonnassa otetaan huomioon kohderyhmän fyysinen ja psyykkinen toimintakyky.  

Savonia-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat toimivat avustajina ja tarkkailijoina kulttuurituokioissa. Opiskelijat myös selvittävät hankkeen aikana kulttuuripalvelujen hyvinvointivaikutuksia tekemällä pienimuotoisia kyselyjä hankkeen alussa ja lopussa niin palvelutalojen asiakkaille kuin henkilökunnalle. Opiskelijat voivat laatia ohjatusti hankkeen tulosten ja palvelutalojen asukkaiden ja henkilökunnan toiveiden pohjalta hyvinvointisuunnitelman.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää kulttuuripalvelujen vaikutuksia vanhusten henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Hankkeen positiiviset tulokset vakuuttavat kuntapäättäjät panostamaan sairauksien ja masennuksen ennaltaehkäisyyn kirjaston ja kulttuurin avulla. Hankkeen tuloksista voidaan myös kirjoittaa julkaisu.

Lähteet

Hyyppä, Markku T. & Liikanen, Hanna-Liisa 2005. Kulttuuri ja terveys. Edita Pima Oy, Helsinki.

Liikanen, Hanna-Liisa 2010. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjelmaksi 2010-2014. Opetusministeriön julkaisuja 2010: 1.

Liikanen, Hanna-Liisa 2011. Ikääntyminen ja kulttuuri: Kohti seniorikulttuuria. Ikäinstituutti, Oraita 1/2011.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

TYÖRYHMÄN VASTUUHENKILÖT

 

Iisalmen Kulttuuritoimi

PL 5

74101 Iisalmi

 Sanna Marin-Kainulainen (kulttuuritoimenjohtaja)

017 2723 248 tai 040 5889 074

 

Ylä-Savon Sote (Sosiaalihuolto, hoito- ja hoivapalvelut)

Meijerikatu 2

74120 Iisalmi

 Marja-Leena Meriläinen (sosiaalijohtaja)

040 8302 600

 Tarja Huttunen (hoito- ja hoivapalvelupäällikkö)

040 8304 304

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

PL 72

74101 IISALMI

 Anne Walden (sosiaalialan yliopettaja)

044 7856 614

 Susanne Hämäläinen (hoitotyön lehtori)

044 7856 618

 

Iisalmen musiikkiopisto

PL 5

74101 Iisalmi

 Tapani Lakaniemi (rehtori)

017 2723 503 tai 040 5434 902

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
  1. Logo VIRTA-hankkeeseen
  2. Mainos hankkeesta palvelukeskukseen, 2 kpl
  3. Powerpoint-esitys hankkeesta
  4. Raportti hankkeen toteutuksesta ja vaikutuksista, Savonia-ammattikorkeakoulu
  5. Artikkeli hankkeesta, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Iisalmen kaupunginkirjasto
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

VIRTA-hanke toteutettiin Iisalmen kaupunginkirjasto, kulttuuritoimen, musiikkiopiston, Ylä-Savon SOTE:n sekä Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeena ajalla 1.4.2013–31.12.2014. Hankkeen tavoitteena oli tuoda virkistystä ja elinvoimaa iisalmelaisten ikäihmisten arkeen monipuolisesti kulttuurin keinoin. Hankkeen varoin palkattiin projektityöntekijä koordinoimaan ja toteuttamaan hanketta sekä kaksi kulttuurialan toimijaa virkistystuokioiden vetämiseen. Lisäksi hankkeessa kokoontui ohjausryhmä, johon osallistui edustaja kultakin yhteistyökumppanilta. Ryhmä kokoontui kaikkiaan kolme kertaa.

 

Hankkeen ensimmäisessä osassa (1.9.2013–30.4.2014) kaksi kulttuurialan toimijaa veti virkistystuokioita kolme kertaa viikossa Kangaslammin palvelukeskuksen kolmessa yksikössä. Virkistystuokiot kestivät noin tunnin.  Tuokioihin valittujen yksiköiden asukkaat ovat eritasoisesti muistisairaita, mikä otettiin huomioon tuokioiden kohdentamisessa ja suunnittelussa. Virkistystuokioiden teemoina olivat luova liike, sanataide sekä musiikki. Luovan liikkeen tuokioissa palvelukeskuksen asukkaat liikkuivat joko improvisoiden tai koreografian mukana ohjaajan ohjaamina erilaisten sävelien tahtiin (esim. intialaiset sävelet). Sanataiteessa käsiteltiin erilaisia teemoja kirjallisuuden lukemisen, siitä keskustelemisen sekä muistelun kautta. Teemoina olivat muun muassa lemmikit, tietokilpailut ja arvoitukset. Musiikkituokiot toteutettiin yhteislauluhetkinä, joissa ohjaaja toimi esilaulajana kanteleella säestäen. Tuokioissa laulettiin tuttuja lauluja eri teemoista (mm. vuodenajat, iskelmät, kansanlaulut). Asukkaat pääsivät myös itse kokeilemaan soittamista ohjatusti.

Ensimmäisen vaiheen aikana Savonia-ammattikorkeakoulun kahdeksan sosionomiopiskelijaa sekä yksi sairaanhoidon opiskelija osallistuivat virkistystuokioihin sekä tarkkailijoina että suunnittelijoina ja toteuttajina ohjaajan kanssa yhteistyössä. Hankkeeseen kuului myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden opintoihin nivottu alku- ja loppuhaastatteluiden tekeminen Kangaslammin palvelukeskuksen henkilökunnalle. Ryhmä sairaanhoitajaopiskelijoita teki alkuhaastattelun syksyllä 2013 ja loppuhaastattelut tehtiin toukokuussa 2014. Kävi ilmi, että hankkeen tuomat kulttuuripalvelut piristivät ja virkistivät merkittävästi palvelukeskuksen iäkkäiden asukkaiden elämää, koska olemassa olevaa kulttuuritoimintaa oli palvelukeskuksessa vähän. Virkistystuokioiden koettiin tuovan myös vaihtelua asukkaiden ja henkilökunnan rutiineihin. Asukkaiden kokemukset virkistystuokioista olivat yhteisöllisyyttä luovia sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia parantavia. Etenkin musiikin ja luovan liikkeen ohjatut tuokiot saivat kiitosta. Tuokioihin osallistuneiden ja niitä havainnoineiden opiskelijoiden mukaan erityisesti asukkaiden muistelutyö oli tärkeässä roolissa, ja asukkaat olivatkin keskustelleet tuokioiden aiheista

 

Hankkeelle haettiin ja se sai jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun asti. VIRTA-hankkeen toisessa osassa kirjasto, sen aineistot ja kirjallisuus yleisesti olivat merkittävässä roolissa. Toisessa vaiheessa hankkeessa työskennellyt kirjastoalan ammattilainen (projektityöntekijä) kävi pitämässä lukutuokioita kaksi kertaa viikossa ajalla 1.7.2014–31.10.2014 Kangaslammin palvelukeskuksen kolmessa yksikössä. 45 minuuttia kestävät lukutuokiot toteutettiin viikoittain vaihtuvin teemoin, joita olivat esimerkiksi Savo ja savolaisuus, koulumuistot, rakkaus, runot, kansansadut ja vanhat tavat. Tuokiot etenivät siten, että kunkin asukkaille luetun lyhyen tarinan jälkeen keskusteltiin sen sisällöstä. Vapaalle muistelulle tuokion teemasta jätettiin runsaasti tilaa, mikä herättikin pitkiä keskusteluja erilaisista aiheista.

VIRTA-hankkeen tavoitteena oli tuoda kirjaston ja kulttuurin avulla virkistystä, elämyksiä ja elinvoimaa iisalmelaisille ikäihmisille. Hankkeen tarkoitus oli tuoda esiin ja samalla selvittää kulttuurin positiivisia hyvinvointivaikutuksia ikäihmisten arjessa. Sekä palvelukeskuksen henkilökunnalle tehdyn kyselyn että asukkailta, opiskelijoilta ja ohjaajilta saadun palautteen perusteella hankkeen varoin on onnistuttu tuomaan virkistystä, sisältöä ja vaihtelua palvelukeskuksen arkeen. Erilaisten tuokioiden sisällyttäminen hankkeeseen on tuonut vaihtelevuutta ja mahdollistanut toimintojen kohdentamisen eri ryhmille (esim. teemojen valinta ryhmän jaksamisen mukaan). 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeesta saatujen palautteiden perusteella vapaaehtoiselle virkistystoiminnalle on tarvetta palvelukeskuksissa. Hanke on avannut yhteistyökanavia palvelukeskuksen ja kulttuurialan toimijoiden välille alueella, ja mahdollisesta jatkoyhteistyöstä on käyty alustavia keskusteluja. Hanke on tuonut positiivista julkisuutta yhteistyökumppaneille ja nostanut tarpeen ikäihmisten virkistystoiminnasta kaikkien nähtäville.

 

Mahdolliselle virkistystoimintaa tuovalle jatkoprojektille olisi tilausta. Oppilaitosten ja palvelukeskusten yhteistyö olisi tulevissakin hankkeissa hedelmällistä osaamisen ja oppimisen jakamisen kannalta. Jatkoprojektissa voitaisiin painottaa erityisesti henkilökunnan kouluttamista viriketoimintaan. (Kukkonen 2014.) Jos vastaavanlainen laaja yhteistyöhanke toteutetaan tulevaisuudessa, alun huolellista suunnittelua, aikatauluttamista ja ohjeistamista on syytä painottaa erityisesti.  Lisäksi laajalle hankkeelle olisi hyötyä ohjausryhmän lisäksi säännöllisesti kokoontuvasta projektiryhmästä, joka paneutuisi hankkeen käytännön toteutukseen ja aikatauluttamiseen. 

Lähteet: 

Kukkonen, Kristiina 2014: VIRTA-hanke vanhusten hyvinvoinnin edistäjänä ja opiskelijoiden oppimispaikkana. Savonia-ammattikorkeakoulu 2014. 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€57 130
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 060
Budjetti euroissa yhteensä: 
€69 190
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€55 074
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 074

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
115kpl/st.

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€49 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2013, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi