Yhdessä kohti parempia ohjaustaitoja
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mäntyharjun kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Lääkärinkuja 2
52700
Kirjaston puhelin : 
044-7707229
Kirjaston sähköposti : 
mantyharju.kirjasto@mantyharju.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Manha
Y-tunnus : 
016-5761-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Suvi Pirnes-Toivanen
Puhelin : 
040-5934867
Sähköposti : 
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lisätä Etelä-Savon maakunnan kirjastojen osaamista käyttäjäohjaukseen liittyen. Käyttäjäkoulutuksia tehdään jokaisessa kirjastossa, mutta käytännöt ja määrät ovat hyvin kirjavia, ja useat koulutustyötä tekevät ammattilaiset yksinään tehtäväkenttänsä kanssa. Hankkeessa ei rajoituta yhteen kohderyhmään, vaan pikemmin tarkoitus on herätellä tunnistamaan kohderyhmiä ja niiden tarpeita sekä hahmottaa mahdollisuudet, joita kirjasto voi tarjota eri ryhmille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osaaminen

Kuvaus : 

Taustaa

Itä-Suomen kirjastojen osaamistarvekartoituksessa ryhmien opastaminen ja ylipäätään erilaiset ohjaustaidot ovat nousseet molemmilla kyselykerroilla kärkipäähän niiden teemojen joukossa, joihin tarvitaan lisää koulutusta. Käyttäjien ohjaaminen ja opastaminen ovat tapa lisätä kirjaston käyttäjien tietoisuutta kirjaston palveluista, ja toisaalta vuorovaikutus asiakkaiden kanssa lisää kirjaston henkilökunnan ymmärrystä asiakkaiden tarpeisiin liittyen.

Kirjastoissa on viime vuosina panostettu rutiinitöiden automatisointiin ja se on linjattu myös yhdeksi tavoitteeksi eteläsavolaisten kirjastojen toimintasuunnitelmassa. Näin pyritään ohjaamaan henkilökunnan ammattitaito tehtäviin, joita koneet eivät pysty hoitamaan. Asiakkaiden opastus on yksi keino henkilöstön ammattitaidon parempaan hyödyntämiseen.

 Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä Etelä-Savon maakunnan kirjastojen osaamista käyttäjäohjaukseen liittyen. Käyttäjäkoulutuksia tehdään jokaisessa kirjastossa, mutta käytännöt ja määrät ovat hyvin kirjavia, ja useat koulutustyötä tekevät ammattilaiset yksinään tehtäväkenttänsä kanssa. Hankkeessa ei rajoituta yhteen kohderyhmään, vaan pikemmin tarkoitus on herätellä tunnistamaan kohderyhmiä ja niiden tarpeita sekä hahmottaa mahdollisuudet, joita kirjasto voi tarjota eri ryhmille.

Maakunnan alueella on puhuttu jo aiemmin ”yksinäisten ammattilaisten” verkostoitumisen tarpeesta. Etelä-Savon kirjastojen tahtotila määriteltiin keväällä 2012 ja tällöin todettiin, että verkostoituminen ja osaamisen jakaminen on tärkeää. Pyrimme kohti eteläsavolaista kirjastoasiakkuutta sekä yhteisen kirjastojärjestelmän että osaamiseltaan tasavahvojen kirjastojen avulla.

Tavoitteena on myös osaamisen jakaminen aikaisempaa useammalle kirjastojen sisällä. Kynnystä käyttäjien ohjaamiseen ja ryhmien opastamiseen pyritään madaltamaan jakamalla kokemuksia kirjastojen välillä sekä tuomalla varmuutta esiintymiseen ja opastusvälineiden käyttöön. Vastuu etenkin ryhmien opastuksesta lepää usein yksillä hartioilla etenkin pienissä kirjastoissa.

Toteutus

Osaamista on tarkoitus laajentaa kohderyhmien hahmottamisessa ja etsimisessä, esitysteknisten laitteiden hallinnassa, kirjastopedagogiikassa ja esiintymistekniikassa. Toteutuksena on benchmarking alueen kirjastoissa, webropol-kysely kirjastojen toimintatavoista ja hyvistä käytänteistä, hyvien käytänteiden jakopäivä maakunnallisesti ja kirjastopedagoginen koulutussarja.

Hanketta koordinoi Mäntyharjun kunnankirjasto, jossa on vuonna 2013 koulutettu henkilökuntaa uusiin käyttäjäkoulutustaitoihin ja etsitty uusia tahoja, joille järjestää käyttäjäkoulutuksia. Hankkeen koordinointivastuun ohjaamisella maakuntakirjaston ulkopuolelle on tarkoitus vahvistaa verkostoitunutta toimintatapaa, joka on asetettu tavoitteeksi Etelä-Savon kirjastojen toimintasuunnitelmassa. Hanke tukee Mikkelin kaupunginkirjaston KIRJAVA-hanketta, jossa kohderyhmänä ovat nuoret.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Muut Etelä-Savon kirjastot

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Ohjaustaitokysely Etelä-Savon kirjastoille, helmikuu 2015

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke aloitettiin hanketyöntekijän tekemällä webropol-pohjaisella ohjaustaitokyselyllä Etelä-Savon kirjastoille lokakuussa 2014. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa nykyiset ohjaustaitoihin liittyvä kirjastokohtaiset suunnitelmat, käytänteet ja resurssit sekä omat kehittämistoiveet ja koulutustarpeet. Kyselyn tulosten pohjalta rakennettiin koulutussarja.

Koulutussarjan ensimmäinen päivä Mikkelissä 26.3.2015 keskittyi kirjastojen omien hyvien käytänteiden jakoon, samoja työtehtäviä hoitavien verkostoitumiseen ja yhteiseen ideointiin. Toisessa koulutuspäivässä Joroisissa 28.5.2015 tutustuttiin kirjastojen mahdollisuuksiin perusopetuksen tulevan opetussuunnitelman suhteen, ohjaustilanteiden suunnitteluun ja case-esimerkkinä ohjaustilanteesta ns. Guided Inquiry -menetelmään. Kolmas koulutuspäivä 8.9.2015 Pieksämäellä keskittyi uusien kohderyhmien löytämiseen ja palvelujen tuotteistamiseen ja markkinointiin. Erilaisia teknisiä apuvälineitä kokeiltiin osana tuotteiden ja markkinoinnin rakentamista. Neljännessä koulutuspäivässä 22.9.2015 Savonlinnassa pohdittiin erilaisten ihmisten kohtaamista ja ohjaamista, vuorovaikutusta ja kulttuurien välistä viestintää. Kokeiltiin myös qr-koodin ja elävän pelin tai lautapelin käyttöä kirjaston esittelyssä.

Koulutussarjan neljä päivää onnistuivat osallistujien mukaan hyvin ja toivat uusia virikkeitä ja intoa käyttäjien ohjaamiseen. Tärkeä elementti koulutuspäivissä oli tekemisen kautta oppiminen ja verkostoituminen alueen muihin samojen työtehtävien parissa työskenteleviin. Koulutuspäivien vieminen ympäri maakuntaa osoittautui myös hyväksi ajatukseksi: ihmisiä pääsi paremmin osallistumaan pienistäkin yksiköistä ja koulutuksen sivutuotteena tutustuttiin erilaisiin kirjastotilohin.

Koulutussarjan jälkeen hankkeen ohjausryhmä päätti panostaa loput koulutukset täsmäkoulutukseen, jossa kirjastojen henkilökuntaa koulutettiin omissa työpisteissään auttamaan asiakkaita uuden verkkokirjaston ja e-kirjojen käyttöön. Etelä-Savon uusi kirjastojärjestelmä oli sopivasti juuri saatu käyttöön ja koettiin tärkeäksi, että henkilökunta pystyy neuvomaan ja motivoimaan asiakkaita sen käyttöön ymmärtäen samalla asiakkaan näkökulman uuden opetteluun. Opettamisessa käytettiin tabletteja, joten henkilökunta asetettiin saman näkymän eteen kuin asiakkaatkin nykyään asettuvat. Samalla opetettiin e-kirjojen käytön opastamista asiakkaille tableteilla. Hanketyöntekijä kiersi kirjastoissa, jolloin saatiin huomattavasti suurempi osallistujajoukko kuin perinteisellä koulutuspäivällä toisessa kaupungissa. Henkilökuntaa saatiin irrotettua laajalti parin tunnin mittaisiin koulutustuokioihin ja osaamista vietyä niillekin, jotka eivät pääse tai halua lähteä koulutuksiin tai joille kynnys kokeilla älylaitteita on suuri.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€15 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€21 635
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 635
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
29kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
155henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€11 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn eritelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi