Yhdessä mediamaailmaan – lasten ja nuorten perinteisen ja digitaalisen lukutaidon tukeminen yhteistyössä koulujen ja nuorisotoimen kanssa
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Huittisten kaupunginkirjasto
Huittisten kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 21
32701
Bibliotekets telefonnummer : 
02 5604321
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@huittinen.fi
ISIL-kod : 
FI-Hutti
FO-nummer : 
0203762-4
Ansvarsperson : 
Marjut Tiisala
Telefonnummer : 
02 5604 323
E-post : 
marjut.tiisala@huittinen.fi
Projektbeskrivning : 

Yhdessä mediamaailmaan – lasten ja nuorten perinteisen ja digitaalisen lukutaidon tukeminen yhteistyössä koulujen ja nuorisotoimen kanssa

Koulun ja kirjaston yhteistyö

Huittisten perusopetuksessa ollaan päivittämässä koulujen tieto- ja viestintästrategiaa, samassa yhteydessä tarkastellaan myös kirjaston ja koulujen yhteistyömuotoja. Valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu: peruskoulun suorittaneen oppilaan tulee hallita tiedonhaun perustaidot.  Ajankohtaista kouluilla on myös sähköisten aineistojen käytön lisääminen sekä sähköisen aineistonjakelun kehittäminen. Kirjasto on kouluille luonteva yhteistyökumppani niin tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojen oppimisessa kuin digitaalisten tiedonlähteiden käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

Osana tätä hanketta Huittisten kaupunginkirjasto laatii tämän päivän mediakasvatusta tukevan toiminta- ja yhteistyösuunnitelman tiedonhaun ja tiedonhallinnan opetuksesta peruskoulun oppilaille. Suunnitelmassa herätetään kiinnostusta ja positiivisia asenteita kirjastoa ja lukemisharrastusta kohtaan sekä määritellään tiedonhallintataitojen opettaminen eri luokka-asteilla.

Monimediaisessa kulttuurissamme on entistä tärkeämpää tukea lasten ja nuorten perinteisen lukutaidon ylläpitoa ja lukemista. Se on perinteisesti ollut sekä koulun että kirjaston keskeinen tavoite ja yhteistyötä siinä on tehty aina. Lukemista ja kirjoja on markkinoitava ja tehtävä ne houkutteleviksi. Kirjavinkkaus on tässä erinomainen keino. Hankkeen osana järjestetään kirjavinkkausta kampanjanomaisesti kaikille Huittisten alakoulujen oppilaille.

Huittisissa perusopetukseen kuuluu viisi alakoulua ja yläkoulu.

Nuorisotoimen ja kirjaston yhteistyö

Huittisissa nuorisotoimella ja kirjastolla on yhteinen intressi tukea lapsen ja nuoren kasvua nykyisessä hyvin aistikylläisessä mediamaailmassa. Yhteistyötä kehittämällä luodaan entistä parempia edellytyksiä tälle tehtävälle.

Osana hanketta suunnitellaan ja järjestetään alakouluikäisille työpajoja, joissa sisältöinä mm. e-kirjat ja muut sähköiset aineistot sekä niiden käyttö, mediamaailman faktan ja fiktion erottaminen, tiedon suodattaminen ja arviointi, verkkopelit, sosiaalinen media, musiikki verkossa. Työpajat toteutettaisiin iltapäivisin pitkälti nuorisotiloissa Huittisten keskustaajamassa sekä Vampulan kaupunginosassa.

Verkko-, PC- ja konsolipelit ovat nykylasten ja -nuorten maailmaa. Pelaaminen on usein sosiaalista ja osallistavaa ajanvietettä. Pelejä on Huittisten kirjastossakin hankittu osana kirjastoaineistoa. Kehittääkseen palveluaan lasten ja nuorten suuntaan kirjaston on osana hanketta tarkoitus tarjota esim. pelitapahtumia tai verkkopeliturnauksia. Pysyvämpää ja säännöllisempää pelitoimintaa kirjaston tiloissa pyritään luomaan osin nuorten vertaistuen ja –ohjauksen avulla.

Koulutukset

Kirjaston henkilöstölle hankitaan mediakasvatusaiheista koulutusta, jota tarjotaan myös koulujen opettajille sekä nuorisotoimen henkilöstölle.

Koulujen vanhempainilloissa tarjotaan luentoja/tietoiskuja sekä perinteisestä että uusista lukutaidoista.

Mainonta, markkinointi

Kirjaston tulee näkyä ja markkinoida toimintaansa myös lasten ja nuorten suuntaan. Hankkeessa tarkoitus tuottaa pitkäkestoista esite- ja mainosmateriaalia jaettavaksi esim. työpajojen yhteydessä.

Usein nuoret poikkeavat kirjaston aulassa, välttämättä eivät tule pidemmälle. Aulaan sijoitettava infoTV, jossa markkinoidaan myös lapsia ja nuoria kiinnostavista asioista, toimisi hyvänä sisäänheittäjänä. 

Laitehankinnat

Dokumenttikamera on hyvä apuväline tiedonhaun opetuksessa tai kirjavinkkauksessa. Samoin tablettitietokone ja kannettava tietokone tukevat näitä. Pääkirjaston nuortenosastolle tarvitaan nettikone, joka toimii myös verkkokirjaston hakukoneena lasten- ja nuorten osastolla. Markkinoinnin avuksi pääkirjaston aulaan hankitaan InfoTv. Pelitapahtumiin ja pelaamiskasvatuksen tueksi tarvitaan pelikonsoleita. Hankinnoista osa kohdistuu pääkirjastoon, osa lähikirjastoon Vampulassa.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Huittisten kaupungin perusopetus/alakoulut

Huittisten kaupungin nuorisotyö

Tidigare projekt: 

Vastaavia hankkeita ollut monissa kirjastoissa

Webbsidor, publikationer och material: 

Mediakerhon blogi "Median viemää"

https://medianviemaa.wordpress.com/

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetussuunnitelmaa työstettiin ja se viimeistellään uuden OPS:n käyttöönottamisen yhteydessä.

Kirjailija Tapani Bagge vieraili kaikilla Huittisten viidellä alakoululla 23. - 24.4.2013. Osa palkkiosta maksettiin hankerahoista. Kirjavinkkari Reetta Vehkalahti vinkkasi 3. ja 5.11.2014, kohderyhminä oli 2. ja 5. luokkien oppilaita. Syksylle 2014 suunniteltua kirjailijavierailua Pellonpuiston yläkouluun ei lukuisista yrityksistä huolimatta saatu sovitettua tavoiteltujen kirjailijoiden aikatauluun.

Hanketta varten palkattu kirjastoalan opiskelija suunnitteli yhdessä ohjausryhmän kanssa työpajat ja toteutti ne ”mediakerhoina” pääkirjastossa ja Vampulan kirjastossa. Sisältöön ja aikatauluun kysyttiin mielipiteitä myös Lauttakylän koulun 5 B -luokalta. Hankesuunnitelmasta poiketen kerhot pidettiin kirjastojen tiloissa ja yhteistyötä tehtiin alakoulujen kanssa. Koska osallistujien määrää oli rajattava, kerho suunnattiin Lauttakylän koulun 5. luokille ja Sallilan koulun 5. – 6. luokille. Kaikille näiden luokkien oppilaille jaettiin opettajien välityksellä paperitiedote. Koska kiinnostuneita ei kuitenkaan aluksi ollut kovin paljoa, lisättiin houkutteeksi leffalippu sekä luvattiin välipala ennen kerhon alkamista. Lisäksi kerhon vetäjä kävi henkilökohtaisesti mainostamassa kerhoa kohderyhmille. Lopulta saatiinkin pääkirjastoon 9 ja Vampulan kirjastoon 8 kerholaista.

Kerhon aikana osallistujat kirjoittivat blogiin (medianviemaa.wordpress.com) kerhossa tehdyistä asioista. Kirjoituksista välittyy innostunut ja myönteinen asenne, mitä tavoiteltiinkin. Kansallisella peliviikolla blogiin kirjoitettiin peliesittelyjä. Peliviikolla keskusteltiin myös kerholaisten omista pelitottumuksista ja liiallisesta pelaamisesta. Netikettiin tutustuttiin Nettielämää-videoiden (www.mediataitokoulu.fi) avulla. Osallistujat pääsivät ilmaisemaan itseään myös kuvallisesti: he ottivat kuvia kirjastosta ja muokkasivat niitä mm. lisäämällä erilaisia kirjastoon yleensä kuulumattomia elementtejä kuviin. Tekijänoikeuksiin kerhossa tutustuttiin Älypään tekijänoikeusvisan avulla. Yksi kerta käytettiin musiikin kuunteluun erilaisista netin musiikkipalveluista. Kerhon aikana Satakirjastoissa, joihin Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu, otettiin käyttöön uusi verkkokirjasto, jonka esittely kuului myös kerhon ohjelmaan.

Pääkirjastoon ja Vampulan kirjastoon hankittiin dokumenttikamerat ja kirjastojen yhteiskäyttöön 3 tablettitietokonetta. Laitteita voidaan hyödyntää mm. kirjastonkäytön opetuksessa, kirjavinkkauksessa ja satutunneilla. Tabletit olivat jo käytössä mediakerhoissa. Hankesuunnitelman mukaisesti hankittiin 1 infoTV ja toteutumattomaan kirjailijavierailuun varatuilla rahoilla hankittiin toinen lisää, näiden käyttöönotto siirtyi vuoteen 2015. Laitehankinnat tehtiin yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa.

Hankkeen kautta saatiin heräteltyä tai lisättyä positiivista asennetta lukemiseen ja kirjastoihin. Kokemus mediatyöpajoista oli se, että ne olisivat hyvä lisä lasten nykyiseen harrastustoimintaan. Niiden järjestäminen olisi yksi koulun ja kirjaston yhteistyömuoto, jota voitaisiin jatkossa kehittää.

 

Fortsatta åtgärder: 

Kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetussuunnitelma työstetään loppuun ja sitä aletaan toteuttaa.
Haetaan uusia yhteistyömahdollisuuksia koulu- ja nuorisotoimen kanssa.

Projektet börjar : 
01/04/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 550
Egen finansiering: 
€1 700
Budget sammanlagt: 
€11 250
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 924
Egen finansiering: 
€1 918
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
76henkilö/person
Antalet evenemang: 
12kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
389henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€7 000

Myönnettyä valtionavustusta ei voi käyttää henkilökunnan täydennyskoulutukseen. Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013.