Yhdessä oppimaan - kirjastonkäytön opetus uusiksi
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Iisalmen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Kirjaston puhelin : 
358 40 830 2712
Kirjaston sähköposti : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-tunnus : 
Iisla
Y-tunnus : 
9086071-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuija Sirviö-Lappalainen
Puhelin : 
358 404894006
Sähköposti : 
tuija.sirvio-lappalainen@iisalmi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteet

 1. Päivitetään kirjastonkäytön opetuksen suunnitelma sekä uudistetaan että testataan siihen kuuluvat materiaalit
 2. Perehdytetään  henkilökunta uusiin käytänteisiin
Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittarit

-       opettajilta ja oppilailta kerätty palaute 
-       kirjastonkäytön opetuksen tilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrä
-       kirjastonkäytön opetuksen tuntimäärä

Kuvaus : 

Taustaa

Uusi opetussuunnitelma tuli voimaan syksyllä 2016. Iisalmen kaupungin uudistuneessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa kirjasto on vahvasti läsnä: Kirjastoa voi käyttää kaikkien aineiden opiskelussa ja erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteydessä. Kouluja kannustetaan tekemään yhteistyötä kirjastojen kanssa tiedonhankinnassa, lukuinnostukseen kannustamisessa sekä mediakasvatuksessa. Kirjaston kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuu oppilaan aktiivinen rooli, oppiminen tapahtuu itse tekemällä ja kokeilemalla. Kirjaston kanssa tehtävästä yhteistyöstä koulut/kunnat voivat tehdä erillisen suunnitelman.

Olemassa olevat kirjastonkäytön opetuksen materiaalit ja suunnitelma  ovat vuodelta 2006. Niiden päivittäminen on uuden opetussuunnitelman myötä välttämätöntä koska se luo haasteita, joihin ei pystytä tällä hetkellä täysin vastaamaan.  Iisalmen kaupungilla on käytössä kulttuurikasvatusohjelma (http://iisalmi.fi/loader.aspx?id=87a45285-5db8-4d16-89d4-b721b761fb53), jossa kirjasto on mukana eri luokka-asteiden yhteydessä mm. kirjastonkäytön opetuksen, lukudiplomien ja vinkkauksen kautta. Hankkeen avulla laadittava kirjastonkäytön opetussuunnitelma tukee kulttuurikasvastusohjelmassa määriteltyjä tavoitteita. 

Toimenpiteet 

Hankkeen varoilla palkataan projektityöntekijä vuoden ajaksi. Näin mahdollistetaan täysipainoinen paneutuminen kirjastonkäytön opetussuunnitelman ja materiaalin  uudistamiseen sekä yhteyksien luomiseen ja työtapojen omaksumiseen.  Hankkeessa laaditaan kirjastokäytön opetussuunnitelma  ja monimuotoista oppimista tukevia materiaaleja yhteistyössä  opettajien kanssa. Suunnitelmaa tehdessä otetaan huomioon resurssit ja mahdolliset tulevaisuuden haasteet.

Kirjastossa on  käytössä kirjastonkäytön opetuksen tueksi räätälöityjä vinkkauspaketteja lapsille ja nuorille. Vinkkauspaketteja kehitetään esim. rakentamalla minivinkkauspaketteja kirjastoauton henkilökunnan käyttöön.  

Hankkeessa panostetaan kirjastonkäytön opetuksen markkinointiin  ja tiedottamiseen. Hankkeen aikana suunnitellaan ja toteutetaan  materiaalipaketteja kouluille ja päiväkodeille. Lisäksi luodaan opas kirjastonkäytön opetuksesta henkilökunnan käyttöön. Uudistettua kirjastonkäytön opetuksen suunnitelmaa testataan  ja muokataan saadun palautteeen perusteella. 

Hankkeen aikana otetaan käyttöön uusia vuorovaikutteisia kirjastonkäytön opetusmuotoja. Tämän vuoksi hankitaan kaksi koodausroborttia, joiden avulla oppilaat voivat syventää oppimiaan taitoja kirjaston tiloissa.

Henkilökunta perehdytetään  uusiin  materiaaleihin ja vinkkauspaketteihin. Luodut materiaalit ovat hankkeen jälkeen kaikkien yhdeksän Rutakko-kirjaston käytettävissä. Materiaalit laitetaan  mahdollisuuksien mukaan yleisesti nähtäville verkkokirjastoon. 

Tehdään tutustumiskäynti kirjastonkäytönopetusta hyvin toteuttavaan yleiseen kirjastoon. Käynnin tarkoituksen on oppia uusia, hyviä käytänteitä ja mahdollisuuksien mukaan ottaa niitä käyttöön omassa työssä.

Toteutus

 Toteutetaan henkilökunnalle tutustumiskäynti kirjastonkäytön opetuksen hyvin toteuttavaan yleiseen kirjastoon.

 1. Koulutetaan henkilökuntaa hankkeen aikana.
 2. Luodaan materiaalipaketit ja minivinkkauspaketit kirjaston käyttöön.
 3. Tehdään markkinointi ja tiedotusmateriaalit. 
 4. Tehdään uudistettu kirjallinen ohjeisto kirjastonkäytön opetuksen toteuttamiseksi.

Aikataulu

Syksy 2017

-       etsitään kiinnostuneita kouluja ja opettajia ja luodaan yhteydet heihin
 -      järjestetään henkilökunnan tutustumiskäynti yleiseen kirjastoon, jossa kirjastonkäytön opetus toteutettu hyvin            
-       luodaan alustava kirjastonkäytön opetuksen suunnitelma

 2018

-       kirjastonkäytön opetuksen suunnitelman testaaminen ja palaute
-       henkilökunnan kouluttaminen uusiin käytäntöihin
-       suunnitelman käyttöönotto, markkinointi ja viestintä
-       kirjallisen ohjeiston kokoaminen
-       hankkeen loppuraportin teko 

 Rahoitus

Suurin osa projektin budjetista koostuu henkilöstökuluista (projektityöntekijä, yksi vuosi). Materiaalikustannuksiin kuuluvat koodausrobotit,  viestintä- ja markkinointimateriaalit, kirjastonkäytön materiaalipakettien sekä minivinkkauspakettien teko. 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

Hankkeen tavoitteena oli päivittää Iisalmen kaupunginkirjaston kirjastonkäytön opetuksen suunnitelma sekä uudistaa ja testata siihen kuuluvat materiaalit tukemaan uutta opetussuunnitelmaa. Sisältöjä oli tavoitteena uudistaa yhdessä alakoulujen opettajien kanssa. Henkilökunta perehdytettiin uuden suunnitelman sisältöihin ja opastettiin materiaalien käyttöön.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 

 1. Kirjaston ja alakoulujen yhteistyösuunnitelma

 2. Kirjastoseikkailun materiaalit ja ohjeet, 3–4. luokat

 3. QR-koodisuunnistuksen materiaalit & ohjeet, 5–6. luokat

 4. Ikärajat-mediakasvatustuokion ohjeet, 1–2. luokat

 5. Tallenna kirjastokäyntisi! -mediakasvatustyöpajan ohjeet, 3–4. luokat

 6. Tunnistatko mainoksen/valeuutisen -mediakasvatustyöpajan materiaalit ja ohjeet, 5.–6. luokat

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanketta koordinoimaan palkattiin projektityöntekijä. Hankkeen aloitusvaiheessa hyviä käytänteitä ja ideoita haettiin Oulusta, jossa vierailtiin marraskuussa 2017. Vierailun aikana kuultiin Oulun kirjastojen ja koulujen yhteistyön toteuttamismuodoista. Hiukkavaaran ja Ritaharjun kirjastot sijaitsivat ns. monitoimitaloissa ja kirjastojen kanssa samassa rakennuksessa toimivat mm. koulut. Vierailulta saatiin ideoita hankkeen kirjaston käytön opetuksen uudistuviin sisältöihin sekä niiden markkinointiin ja kehittämiseen tulevaisuudessa 

Hankkeen aluksi luotiin aikataulu ja muodostettiin ohjausryhmä, johon saatiin jäseniksi opettajia kolmesta Iisalmen alakoulusta. Yksi opettajista edusti Iisalmen kyläkouluja. Opettajien lisäksi ohjausryhmään kuuluivat projektityöntekijä sekä kaksi Iisalmen kaupunginkirjaston edustajaa. Ohjausryhmän tapaamisissa vieraili myös kirjaston tai kirjastoauton käytön opetusta käytännössä toteuttavaa kirjaston henkilöstöä. Ohjausryhmän kokouksissa käytiin läpi kirjaston ja koulujen yhteistyön nykytilanne ja koulujen toiveet yhteistyöstä tulevaisuudessa etenkin uuden opetussuunnitelman valossa. Ohjausryhmässä ideoitiin uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä mahdollisia uusia sisältöjä kirjaston käytön opetukselle. Ohjausryhmän tapaamisissa käytiin läpi myös ajankohtaisia asioita ja muutoksia kirjaston palveluissa, jotka koskettivat myös alakouluja. Ryhmästä muodostui siis hankkeen koordinoinnin lisäksi tarpeellinen väylä kirjaston ja alakoulujen väliseen ideointiin ja ajankohtaisista asioista keskustelemiseen. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kaikkiaan neljä kertaa. Ohjausryhmässä esiin tulleita toiveita ja ideoita jatkojalostettiin kirjastopalavereissa, johon osallistuivat projektityöntekijän lisäksi kirjaston ja kirjastoauton käytön opetuksessa vastaavat kirjaston henkilöt.

 Kirjaston käytön opetuksen suunnitelmaa uudistettiin ohjausryhmässä ja kirjastopalavereissa esille tulleiden ideoiden perusteella. Suunnitelmassa huomioitiin lisäksi kirjaston käytön opetuksen vanhan suunnitelman sisällöt, uusi opetussuunnitelma, Iisalmen perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelma sekä muiden kirjaston käytön opetustaan hiljattain uudistaneiden kirjastojen suunnitelmat. Ideoinneista muodostettiin omat sisällöt 1.–2., 3.–4. sekä 5.–6. luokkien kirjastovierailuille. Uusiin sisältöihin toivottiin enemmän oppilaita osallistavia ja aktivoivia harjoituksia. Niinpä uudessa kirjaston käytön opetuksen suunnitelmassa on tarjolla 3.–4.-luokkalaisille aarreseikkailun tyyppinen kirjastoseikkailu, jossa tutustutaan kirjaston luokitukseen, hyllyjärjestykseen ja sisältöihin ja 5.–6.-luokkalaisille QR-koodiseikkailu, jossa perehdytään edellä mainittujen lisäksi myös tiedonhakuun sekä verkosta että kirjallisista lähteistä.

Tärkeä uudistus Iisalmen kaupunginkirjaston kirjaston käytön opetuksen uudistamisessa oli mediakasvatuksen lisääminen osaksi suunnitelmaa. Mediakasvatus lisättiin kirjaston käytön opetuksen suunnitelmaan, koska kirjasto halusi tukea uudessa opetussuunnitelmassa mainittujen monilukutaitojen kehittämistä. Yhteistyösuunnitelmassa onkin merkitty osiot mediakasvatuksen ja kirjaston käytön opetuksen luokkakohtaisille sisällöille. Mediakasvatuksen sisältöjä tarjotaan luokille seuraavasti:

 • 1.–2. luokat: elokuvien ja pelien ikärajoihin ja niihin liittyviin merkintöihin tutustuminen

 • 3.–4. luokat: Tallenna kirjastokäyntisi! -työpaja, oppilaat videoivat älylaitteella kirjastokäynnin tai haluamansa osan siitä.

 • 5.–6. luokat: Tunnista mainos/valeuutinen -työpaja. Opetellaan yhdessä tunnistamaan mainos tai valeuutinen.

   

  Kirjaston henkilökunta osallistui sisältöjen uudistamisen koko ketjuun aina ideoinnista testaamiseen ja kehittämiseen. Projektityöntekijä koulutti henkilökunnan uudistuneiden materiaalien ja sisältöjen käyttöön ennen niiden testaamista kolmen testiluokan (2. luokka, 3. luokka sekä 5.–6. luokat) voimin huhtikuussa 2018. Testauskertoja vetivät ne henkilöt, joiden työnkuvaan alakoulujen kirjaston käytön opetus on sisältynyt. Uudistuneista sisällöistä kerättiin palautetta keväällä testiluokilta ja syksyllä 2018 kirjastovierailulla käyneiltä luokilta. Sisältöjä muokattiin saatujen palautteiden perusteella. Sisältöjä markkinoitiin alakouluille lähetetyissä uutiskirjeissä ja kirjaston omissa tiedotuskanavissa syksyllä 2018, minkä ansiosta alakoulujen kirjastonkäytön opetuskerrat lisääntyivät runsaasti. Hankkeen ohjausryhmän opettajat toimivat jatkossa yhdysopettajina myös kirjaston ja koulun yhteistyöhön liittyvissä asioissa.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjaston käytön opetuksen uudistuneita sisältöjä markkinoidaan kouluille säännöllisesti mm. kirjaston lähettämien uutiskirjeiden mukana. Hankkeessa luotuja materiaalipaketit tarkistetaan ja tarpeen mukaan päivitetään vuosittain. Sisältöjä päivitettäessä otetaan huomioon kouluilta saatu palaute sekä ajankohtaiset asiat. Kehitysehdotuksia ja -toiveita voidaan kysyä myös suoraan kouluilta, esimerkiksi tämän hankkeen ohjausryhmässä toimineiden opettajien kautta.

Opetussisältöjä ja -suunnitelmaa pyritään päivittämään hakemalla jatkohanketta, jossa keskityttäisiin yläkoulun kirjaston käytön opetuksen sisältöjen päivittämiseen ja markkinointiin. Kirjaston ja koulujen jo entuudestaan hyvää yhteistyötä pyritään kehittämään mm. yhteisten tapahtumien, kirjaston palveluista tiedottamisen sekä aktiivisen kirjastoautotoiminnan avulla.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€39 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€46 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€24 205
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 205
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
59henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017