Yhteisöllisestä osaamisesta personalisoituun oppimiseen – avain kirjastojen osaamisen johtamiseen!
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston oma tuotanto
Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
(02) 2620 624
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Tm
Y-tunnus : 
0204819-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Ulla-Maija Maunu
Puhelin : 
044 9072 924
Sähköposti : 
ulla-maija.maunu@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa pyritään varmistamaan ajantasainen ammatillinen osaaminen ja sen yhteinen johtaminen siten, että kaikissa maakunnan kirjastoissa pystytään palvelemaan palvelun käyttäjiä tasa-arvoisesti ja ajan vaatimukset huomioivasti. Tähän päästään yhteisellä osaamisen johtamisella.

Tavoitteen seurannan mittarit: 
 • Luodaan osaamistasot
 • Kartoitetaan olemassa oleva osaaminen
 • Etsitään osaamiskapeikot ja mahdollinen yliresursointi
 • Yhteisvastuullisella rekrytoinnilla ja osaamisen jakamisella vastataan muuttuviin ammatillisiin tarpeisiin
 • Luodaan osaamisen johtamiselle jatkuva, säännöllisesti toimiva konsepti
Kuvaus : 

 Perinteinen aineiston ja sisällöntuntemus on tärkeä osa kirjastoammatillisuutta tulevaisuudessakin, mutta sen lisäksi tarvitaan uudenlaista osaamista. Palveluja tuotetaan enenevässä määrin yhteistyössä asiakkaiden kanssa hyödyntäen modernia teknologiaa. Erityisryhmät vaativat niille kohdennettuja, monipuolisia lukuharrastusta edistäviä ja tiedon saavutettavuutta parantavia räätälöityjä palveluja. Sosiaaliset taidot, vuorovaikutteisuus ja kyky uudistua ovat kirjastoammattilaisten tärkeitä ammatillisia painopisteitä. Palveluja tuotetaan enenevässä määrin yhteistyössä, joten vuorovaikutus ja verkostoitumistaidot ovat entistä tärkeämpiä.

 

Osaamisen haasteet tuovat aivan erityisen haasteet kirjastoille. Osaamisen johtamiseen tulee kiinnittää systemaattista huomiota. Osaamisen johtaminen on tulevaisuudessa henkilöstön työhyvinvoinnin kulmakivi.

 

Maakunnan kirjastot ovat hyvin erikokoisia ja vaihtelevasti resursoituja. Onkin tärkeää pohtia, mitä taitoja tulevaisuudessa tarvitaan kaikissa kirjastoissa ja mitä taas kannattaa tuottaa yhteistyössä jakaen erikoisosaamista. Resurssien mahdollisimman hyvän allokoinnin tueksi on syytä tehdä Varsinais-Suomen kirjastojen kanssa yhteinen osaamisen johtamisen prosessi, jossa kartoitetaan olemassa oleva osaaminen ja selvitetään tulevaisuuden tarpeet, jotka pohjautuvat yhteiskunnan kehitystrendeihin ja maakunnalliseen kirjastostrategiaan.

 

Osaamisen johtamisen prosessi toteutetaan Turun kaupunginkirjaston-Varsinais-Suomen maakuntakirjaton johdolla yhteistyössä kaikkien kirjastojen kanssa. Johtamisen prosesseihin erikoistunut konsultti ohjaa prosessin kulkua.

 

Osaamisen johtamisen prosessi etenee seuraavasti:

 

 1. Päivitetään maakunnallinen kirjastostrategia (vuodelta 2009) huomioiden toimintaympäristön muutokset, megatrendit, hiljaiset signaalit ja määritellen strategiset tavoitteet
 2. Johdetaan strategiasta osaamisvaatimukset
 3. Asetetaan osaamistasot
 4. Arvioidaan nykyisen osaamisen taso (sekä itsearviointina että esimiesarviointina)
 5. Analysoidaan tulos ja löydetään sen pohjalta osaamiskapeikot ja mahdollinen ”yliosaaminen” tarpeisiin nähden
 6. Kootaan johtopäätökset ja määritellään maakunnan tasolla osaamisen kehittämisen painopisteet
 7. Laaditaan loppuraportti, joka julkistetaan yhteisessä päätösseminaarissa
 8. Otetaan osaamisen johtamisen prosessi kiinteäksi työkaluksi alueen kirjastoille

 

Strategia päivitetään ja osaamisvaatimukset tasoineen tehdään omana työnä vuoden 2016 lopussa ja 2017 alkupuolella. Avustuksella toteutetaan arviointi, tulosten analysointi sekä laaditaan loppuraportti. Arviointiprosessiin tarvitaan projektityöntekijän työpanosta noin ½ vuoden ajan. Lisäksi anotaan avustusta konsultin palkkioon, matka- ja markkinointikuluihin.

Hankkeen kustannukset

Projektityöntekijän palkka 1.5.2017–30.11.2017

20 280

Konsultin palkkio (5-6 työpäivää)

   1220

Matkakulut

     400

Markkinointimateriaalit

     500

Koulutukset, päätöstilaisuus

   2000 

Yhteensä

24 400

 

 

Omarahoitusosuus

 

Projektin valvonta ja ohjaus (2 x 0,1, 4 x 0,05 HTV)

    6550

Työasemat, tilat, peruslaitteet ja verkkoyhteydet

      800

Puhelin- ja datasiirtokulut

      480

Yhteensä

    7 830

                        

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Maakunnan muut kunnat, professori Petri Virtanen Tampereen johtamiskorkeakoulu
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa toteutettiin osaamiskartoitus Varsinais-Suomen kirjastoille. Ennen kartoituksen kyselyn toteutusta osaamiskartoituksen osaamisalueita ja tavoitetasoja määriteltiin hankkeen ohjausryhmässä sekä sidosryhmien kokouksissa. Esimiehet pääsivät tutustumaan ja kommentoimaan osaamiskartoitusta etukäteen ja esimiehiltä pyydettiin tiedot niistä henkilökunnan jäsenistä, joille kysely kohdistettiin. Osaamiskartoituksesta tiedotettiin Varsinais-Suomen kirjastojen ekstranetissä, suoraan esimiehille sekä alueen kirjastojen johtajien kokouksissa.

 

Projekti oli käynnissä 16.10.2017 – 16.3.2018 ja osaamiskartoituksen kysely avoinna 11.12.2017 – 14.1.2018. Osaamiskartoituksen kysely lähetettiin 346 henkilölle ja kyselyyn vastasi yhteensä 284 kirjastolaista ympäri Varsinais-Suomen maakuntaa, eli vastausprosentti nousi yli 81 prosenttiin. Kyselyn ollessa auki vastaajille lähetettiin muistutuksia suoraan kyselyohjelmasta, esimiesten kautta sekä extranetissä. Kirjastoille tarjottiin myös mahdollisuutta saada projektityöntekijä omaan kirjastoon auttamaan henkilökuntaa kyselyn täytössä ja vastaamaan kysymyksiin.

 

Osaamiskartoituksen tuloksia analysoitiin ja käsiteltiin hankkeen ohjausryhmässä alkuvuonna 2018. Osaamiskartoituksen tuloksista löydettiin alueellisia vahvuuksia sekä osaamisvajeita, joiden avulla pohditaan tulevaa osaamisen kehittämistä.

 

Projektin tärkeimpänä tavoitteena oli löytää alueellisia vahvuuksia, joiden myötä kehittämistoimintaa vietäisiin eteenpäin vahvuuksien kautta. Osaamiskartoituksessa keskeiseksi vahvuusalueeksi nousi kirjaston päivittäinen asiakaspalvelu ja tähän liittyvä järjestelmä- ja kokoelmaosaaminen. Kirjaston asiakaspalvelu on myös kansallisissa tutkimuksissa ollut huippua, mutta se ei tarkoita, etteikö tällä saralla olisi vielä kehitettävää. Osaamiskartoituksessa jäätiin tavoitteista asiakkaiden opastamisessa ja neuvonnassa sekä viestintätaidoissa, jotka ovat myös keskeinen osa asiakaspalvelua. Hallitsemme hienosti kirjastojärjestelmän ja kokoelmatyöt, mutta näkyykö osaamisemme asiakkaalle? Tämä on tärkeä kehittämiskohde, ja asiakaslähtöisyyden tulisi olla niin palveluiden kehittämisen kuin henkilökunnan osaamisen kehittämisenkin kulmakivi. Kehittämällä osaamista, joka on jo valmiiksi hyvää, saamme aikaan huippuosaamista!

 

Osaamiskartoituksen tuloksissa havaittiin muutama selkeä osaamisvaje, joihin pyrimme vastaamaan osana alueellista kehittämistä. Mm. digitaitojen opastus ja erityisryhmien palvelut vaativat vielä osaamisen kehittämistä mm. täydennyskoulutusten muodossa. Myös johtamistaidot kokonaisuutena jäivät tavoitteista. Osaamiskuiluja kaventamaan on suunniteltu muun muassa palvelujohtamisen tuomista keskiöön johtamisen kehittämisessä. Tulevina vuosina on myös syytä kiinnittää koko alueen tasolla huomiota siihen, että henkilökunnan tehtävänkuvia selkiytetään ja saadaan oikeat ihmiset tekemään oikeita tehtäviä. Osaamisen jakaminen ja yhteisöllinen oppiminen nostetaan esiin hankkeissa ja kehittämistoiminnassa!

 

Hankkeen tuloksia esiteltiin alueellisessa kehittämispäivässä 15.5.2018. Projektin loppuseminaari pidettiin 29.10.2018. Loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia sekä esiteltiin keinoja kehittää osaamista hankkeen tulosten pohjalta.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

https://ls-kirjastot.fi/osaamiskartoitus/

Sivulla mm. hankkeen loppuraportti, hankkeesta julkaistut tiedotteet sekä osaamiskartoitukseen liittyvät dokumentit.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Osaamiskartoituksen tulosten pohjalta suunniteltiin jo syksyn 2018 täydennyskoulutuksia ja tulokset ovat mukana osana osaamisen kehittämistä myös tulevina vuosina.

 

Syksyllä 2018 järjestettiin koulutus ”Voimaa verkkopalveluista”, joka vastasi suoraan osaamiskartoituksessa havaittuihin puutteisiin tiedonhakutaidoissa, verkkokirjaston käytössä ja e-aineistojen käytössä. Koulutukseen osallistui paikan päällä 44 ja etänä 50 osallistujaa. Koulutusta kehuttiin erittäin hyödylliseksi ja tarpeelliseksi.

 

Osana johtamisosaamisen kehittämistä alueelliseen kehittämispäivään 17.10.2018 kutsuttiin vieraileva puhuja luennoimaan asiakaskokemuksen johtamisesta.

 

Hankkeen päätösseminaari oli myös osa syksyn 2018 täydennyskoulutuksia ja siihen osallistui paikan päällä 26 sekä etänä 40 henkilöä.

 

Esimiehet saivat osaamiskartoituksesta alaistensa vastaukset ja voivat käyttää niitä hyödyksi kehityskeskusteluissa sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä suunnitellessa.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen tuloksia hyödynnetään jatkossakin osaamisen kehittämistä suunniteltaessa. Osaamiskapeikkoja kaventamaan järjestetään täydennyskoulutuksia sekä digiosaamisen opintokokonaisuus. Osana alueellista kehittämistoimintaa tehdään kehittymissuunnitelma tuleville vuosille.

Aloituspäivämäärä : 
19/10/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€24 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 830
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 230
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€25 801
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 717
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
66henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€22 000