Yhteistyöstä voimaa - Lapin kirjastojen yhteinen kokoelma
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kuvaaja Kati Vuontisjärvi
Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Jorma Eton Tie 6
96100
Kirjaston puhelin : 
0503151485
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@rovaniemi.fi.
ISIL-tunnus : 
FI-Rm
Y-tunnus : 
1978283-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Vuontisjärvi
Puhelin : 
0405614639
Sähköposti : 
kati.vuontisjarvi@rovaniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tarkoituksena on tarjota asiakkaalle paremmin häntä palvelevat kokoelmat koko Lapin alueella. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutuksen määrä

Kuvaus : 

Hankkeen tarkoituksena on tarjota asiakkaalle paremmin häntä palvelevat kokoelmat koko Lapin alueella. Lisäksi tarkoituksena on edistää koko maakunnan yleisten kirjastojen aineiston yhteiskäyttöä sekä suunnitella yhteistyötä myös e-aineiston hankinnan ja hallinnan suhteen. Hanke on koko maakunnan laajuinen ja siihen osallistuvat koko alueen yleiset kirjastot.  Hankkeen aikana Lapin kirjastoille muotoillaan yhteinen kokoelmapolitiikka, jonka noudattamiseen kaikki sitoutuvat.

Hankkeessa hyödynnetään markkinointihankkeen aineistoja sekä nettikoulun aikana opittuja asioita aineiston esiin nostamisessa ja yhteisen ilmeen luomisessa. Lisäksi keskitytään kehittämään näiden hankkeiden aikana luotuja työntekijätason verkostoja ja rakennetaan yhteistyötä avoimen keskustelut ja ideoinnin avulla. Osallistumalla tekemiseen luodaan sitoutumista hankkeen tavoitteisiin ja toimintaan koko Lapissa.

Hanke alkaa olemassa olevan kokoelman analysoinnilla, jota varten ostetaan tarvittaessa tilastoja tai tilastointityökalu. Kokoelman liikkuvuutta ja lainauksen painopistealueita selvitetään ja analysoidaan. Tietojen pohjalta luodaan tilastofaktoihin perustuvaa kokoelmatyötä: mitä aineistoja, kaunokirjallisuuden genrejä tai kirjailijoita tai tietokirjallisuuden luokkia kannattaa painottaa? Mitä asiakkaat meiltä haluavat? Millainen kokoelma palvelee heidän tarpeitaan parhaiten?

Hankkeen aikana selvitetään alueellisia erityisaloja ja jaetaan niiden osalta kokoelmavastuuta. Myös kotiseutukokoelmien päällekkäisyydet selvitetään. Etenkin varastoitavaan aineistoon kiinnitetään huomiota. Erikoistumalla saadaan koko Lapin tasolla syvemmät kokoelmat, kun varastointivastuuta jaetaan.

Lapin kirjastoille on tulossa uusi kirjastojärjestelmä, mitä ennen kokoelmat on hyvä saada käytyä läpi. Tulevaisuutta varten tulee tehdä suunnitelma, miten yhteistyössä kokoelmia jatkossa kehitetään. Kokoelmatyön keskiössä on aina asiakas. Kokoelmat eivät ole itseisarvo, vaan väline palvella asiakkaita paremmin. Useimmat kirjastojen asiakkaat edelleenkin haluavat lainata itseään kiinnostavaa materiaalia. Kokoelmien esiintuonnissa pyritään kehittämään yhteistyötä näyttelyiden kierrättämisen ja yhteisten diginäyttelyiden ja esittelyiden avulla. Yhteisessä viestinnässä pyritään edistämään Markkinointihankkeen tuloksena syntyneiden kuosien käyttöä.

Asiakkaiden e-aineisto-odotuksista tehdään asiakasselvitys laadullisin keinoin haastattelemalla muutamia e-aineistoista kiinnostuneita asiakkaita. E-aineistojen osalta tehdään myös yhteinen strategia, mikä auttaa valmistautumaan ennakoituun kysynnän lisääntymiseen ja tarjottavan aineiston monipuolistumiseen.

Hankkeessa järjestetään myös koulutusta kokoelmatyöhön ja asiakkaiden tarpeiden huomioimiseen osana sitä.

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä vuodeksi.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Projektin ohjausryhmässä toimivat:

Salla Erho, vs. kirjastontoimenjohtaja Rovaniemen kaupunginkirjasto, Pasi Rantanen, apulaiskirjastotoimenjohtaja, Rovaniemen kaupunginkirjasto, Hilkka Heikkinen, kirjastontoimenjohtaja, Kemin kaupunginkirjasto, Vesa Sarajärvi, kirjastotoimenjohtaja, Ranuan kunnankirjasto, Tiina Heinänen, kirjastotoimenjohtaja, Sompion kirjasto, Nina Sipola, kirjastotoimenjohtaja, Sallan kunnankirjasto, Satu Ihanamäki, kirjastotoimentarkastaja, Lapin AVI

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Yhteistyöstä voimaa -kokoelmaprojekti päättyi 31.8.2014.

Projektin raportti on luettavissa täältä: 

Yhteistyöstä voimaa projektin hankeraportti

Projektin aikana koostetut Maakuntakirjasto kokoelmaohjeet ovat luettavissa täältä:

Maakuntakirjaston kokoelmaohjeet

Lisäksi erilaisia listoja tms. muita apuvälineitä kokoelmanhoitoon on tallennettu Davvin.Ningiin. 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektissa keskityttiin hankkimaan, jatkokäsittelemään ja analysoimaan maakunnan eri kirjastoista kerättyä tilastotietoa kokoelmista ja niiden käytöstä. Projektin aikana laadittiin e-aineistostrategialuonnos maakunnan kirjastoille, päivitettiin maakuntakirjaston kokoelmaohjeet sekä koostettiin erilaisia listoja tms. kokoelmatyön apuvälineiksi. Pääpainotus oli tilastojen käsittelyssä. Valitettavasti kaikkia haluttuja tilastotietoja kokoelmiin liittyen ei ole ollut tässä projektissa mahdollista hankkia. Myöskään kaikkia pienempiä projektin tavoitteita ei ehditty täyttää, koska hanketyössä priorisoitiin kokoelman analysoimiseen liittyviä asioita.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektin jälkeen maakunnan kirjastojen on helpompi jatkaa kokoelmatyötä, sillä tilastotietoa kokoelmista on nyt olemassa myös Pallas-kirjastojärjestelmää käyttävillä kirjastoilla. Kokoelmanhoitoon löytyy myös erilaisia ohjeita ja listoja, joiden avulla kokoelmatyötä on hyvä jatkaa. Maakuntakirjaston rooli muiden kirjastojen kokoelmatyön tukijana on projektin aikana kasvanut ja sen roolia yhteisen kokoelma-ajattelun edistäjänä lisätään tulevaisuudessa. Yhteistyö maakunnallisen kokoelman suhteen on aloitettu ja sitä jatketaan myös projektin jälkeen.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€50 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€55 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€68 063
Oma rahoitus yhteensä: 
€18 063
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
64henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€50 000

Valtionavustusten perustelumuistio on osoitteessa http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013.

 
okm
avi