Ympyrähulluista Hirvenpäähän – pieni kulttuuriretki verkossa Huittisten nykypäivästä sen paikallishistoriaan
År 2015 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Näkymä kirjaston vierestä vanhalle meijerille. Kuva kaupungin kokoelmasta.
Huittisten kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Lauttakylänkatu 26
32700
Bibliotekets telefonnummer : 
02 5604321
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@huittinen.fi
ISIL-kod : 
FI-Hutti
FO-nummer : 
0203762-4
Ansvarsperson : 
Marjut Tiisala
Telefonnummer : 
02 5604323
E-post : 
marjut.tiisala@huittinen.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen  tavoitteena on saada digitoiduksi ja kaiken yleisön saatavaksi vanhaa kotiseutua koskevaa aineistoa sekä  rakentaa verkkosivusto, joka kertoo mm. kuvin ja tekstein tarinaa Huittisista ja sen kulttuurihistoriallisesti merkittävistä ja kiinnostavista asioista ja ihmisistä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Digitoidun ja julkisesti luettavaksi saatavan kotiseutuaineiston määrä ja laatu.

Verkkosivuston valmistuminen.

Projektbeskrivning : 

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on saada digitoiduksi ja kaiken yleisön saatavaksi vanhaa kotiseutua koskevaa aineistoa, joka on muuten hankalasti saatavilla, ei vielä ainakaan sähköisesti saatavilla.  Maakuntakirjasto Porissa on suunnittelemassa koko maakuntaa koskevaa paikallisaineiston digitointihanketta, tämä meidän hanke tukisi Huittisten osalta tätä isompaa hanketta.

Lisäksi tavoitteena on rakentaa verkkosivusto, joka kertoo kuvin, tekstein, musiikin ja muun äänen avulla tarinaa Huittisista, sen uudesta ja vanhasta katukuvasta, tutuista vanhoista merkittävimmistä rakennuksista, veistoksista ja muista paikkakunnalle ominaisista kohteista tai asioista.  Verkkosivun avulla tämän päivän kulttuurinäkymän kautta pääsee luomaan katsauksen paikallishistoriaan. Hankkeen kautta kirjaston vaikuttavuus yhteisöllisenä toimijana lisääntyisi. Sivustoa voidaan hyödyntää virikemateriaalina ikäihmisille, erilaisille erityisryhmille esim. toimintakeskuksessa, paikallishistorian opetuksen materiaalina koululaisille tai sen avulla kuka tahansa voi luoda silmäyksen menneeseen ja nykyiseenkin Huittisiin. Hankkeen aikana on tarkoitus myös järjestää toimintaa tai tapahtumia, joissa hyödynnetään ja jo esitellään aikaansaatua materiaalia. Yhteistyössä näiden järjestämisessä voi olla mm. paikallinen kansalaisopisto.

Hankkeessa hyödynnetään kirjaston kotiseutukokoelmasta, kaupungin arkistosta, paikallisen kotiseutuyhdistyksen arkistosta ja yksityishenkilöiltä löytyvää aineistoa. Lisäksi tuotetaan uutta valokuva-aineistoa. Huittisten pääkirjaston OKM:n hankerahalla v. 2013 perustamaa digitointi- ja editointitilaa käytetään hyväksi aineiston digitoinnissa ja editoinnissa aikoina, kun tila ei ole asiakaskäytössä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan, kootaan ja valitaan sopivaa tämän hankkeen yhteydessä digitoitavaa paikallishistoriallista aineistoa. Etusijalla on aineisto, jonka voi olettaa herättävän suurinta kiinnostusta.  Samalla pidetään mielessä tuleva verkolle rakennettava tarina. Selvitetään myös aineiston tekijänoikeudet ja hankitaan lupia uudelleenjulkaisemiseen digitaalisessa muodossa. Samalla täydennetään kirjastossa olevan aineiston luettelointia ja asiasanoitusta ja luetteloidaan uutta tai mahdollisesti aiemmin luetteloimatonta aineistoa.  Aineisto voi olla pienpainatteita, kuvia, äänitemateriaalia.

Toisessa vaiheessa tähän hankkeeseen valikoitua vanhaa aineistoa digitoidaan ja editoidaan kirjaston digitointi- ja editointitilassa.

Kolmannessa vaiheessa luodaan ja suunnitellaan verkkoon rakennettava tarina. Hankitaan uutta kuvamateriaalia kaupungin kulttuurikohteista, mm. kirkko, meijeri, veistokset. Myös näiden kuvien tekijänoikeus ja julkaiseminen selvitetään.

Neljännessä vaiheessa digitoidusta aineistosta rakennetaan verkkosivusto. Sivuston valmistusvaiheessa toteutumisen onnistumista testataan mm. koululaisilla ja ikäihmisillä. Sivuston perusideana on, että uusien kuvien kautta on linkityksiä erilaisiin vanhoihin aineistoihin, kuviin, teksteihin tai materiaaleihin

Kirjasto jalkautuu tällä uudella palvelulla ja tuotteella niidenkin henkilöiden luokse, jotka eivät itse pääse liikkumaan.

Tuotteen/verkkosivuston on tarkoitus valmistua Suomen juhlavuoden 2017 alkuun mennessä, jolloin se jalkautetaan ja valmis tuote/sivusto esitellään kirjastossa, palvelukodeissa, kouluissa jne. Sivusto tukee mainiosti juhlavuoden pääteemaa Yhdessä ja se on paikallisena työkaluna pitkin juhlavuotta.

Valmis sivusto on kirjaston uusi, sähköinen palvelutuote, joka liitetään osaksi Huittisten kaupungin verkkosivuja.  Tuotetta voidaan jatkossa laajentaa, kehittää, muotoilla.  

Yhteistyötä ovat tekemässä Huittisten kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Huittisten kotiseutuyhdistys ry, Huittisten kaupungin ikäihmisten palvelut, Huittisten kasvatus- ja opetuspalvelut, Huittisten seudun kansalaisopisto, paikalliset matkailuoppaat.

Hankkeen kulut muodostuvat lähinnä hankkeen eri vaiheisiin palkattavan kirjaston ulkopuolisen henkilön palkkauskuluista. Osa hanketyöstä tehdään kirjaston henkilökunnan voimin, jolloin hankerahalla palkataan sijainen kirjastotyöhön.

Samarbetspartner/s: 
Tarja Peltomäki
Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Huittisten kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalvelut, Huittisten kotiseutuyhdistys ry, Huittisten kaupungin ikäihmisten palvelut, Huittisten kasvatus- ja opetuspalvelut, Huittisten seudun kansalaisopisto, paikalliset matkailuoppaat

Tidigare projekt: 

Kotiseutuaineiston digitointihankkeita on useissa kirjastoissa.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Toteutuneen hankkeen aikana digitoitiin ja tuotettiin kaiken yleisön saatavaksi kotiseutua koskevaa aineistoa. Lisäksi rakennettiin verkkosivusto Ympyrähulluista Hirvenpäähän, joka kertoo mm. kuvin ja tekstein tarinaa Huittisista, sen uudesta ja vanhasta katukuvasta, tutuista vanhoista merkittävimmistä rakennuksista, veistoksista ja muista paikkakunnalle ominaisista kohteista tai asioista.  Verkkosivun avulla tämän päivän kulttuurinäkymän kautta pääsee luomaan katsauksen paikallishistoriaan. Hanke toteutui tavoiteaikataulun mukaisesti Suomi 100 -juhlavuoden alkuun.

Hanketta ohjasi ja suunnitteli kirjastosta ohjausryhmä, johon kuuluivat kirjastotoimenjohtaja ja yksi kirjastovirkailija. Hanke lähti varsinaisesti käyntiin huhtikuussa 2016, jolloin palkattiin hanketyöntekijä. Kolmen kuukauden ajan hän otti selvää tekijänoikeuksista, hoiti lupa-asioita yhdessä kirjastovirkailija kanssa, teki digitointia ja suunnitteli yhdessä ohjausryhmän kanssa tulevaa sivustoa. Hanketyöntekijä myös valokuvasi sivustolle paljon uutta materiaalia ja lopulta kokosi sivuston. Lisäksi hän täydensi digitoitavaksi valitun aineiston luettelointia ja asiasanoitusta Origossa, samalla kun asiasanoitti digitoitua aineistoa. Hän palasi kirjastolle vuorotteluvapaansijaisena vuoden 2016 loppupuolella ja viimeisteli verkkosivuston silloin.

Digitoitavaksi aineistoksi valikoitui Huittisten Joulu -kotiseutulehdet, joiden katsottiin sisältävän paljon kiinnostavaa kotiseutuaiheista tietoa ja tarinaa.  Lehden julkaisijalta Huittisten Kotiseutuyhdistykseltä saatiin lupa tämän aineiston digitointiin. Hankkeen ehdottomasti aikaa vievin työvaihe oli selvittää tekstien ja kuvien oikeudenhaltijoita ja kysyä heidän kaikkien lupa digitointiin sekä aineiston julkaisemiseen digi.kirjastot.fi-palvelussa tai tulevalla verkkosivustollamme. Lupia kysyttiin ja saatiin artikkeli kerrallaan, myös digitoinnissa edettiin samoin ja artikkelit tallennettiin yksittäisinä digi.kirjastot.fi -palveluun. Kaikkiaan palveluun vietiin hankkeen aikana vuosien 1977-2006 Huittisten Joulu -lehdistä 388 artikkelia, lisäksi vanhoja kotiseutuyhdistyksen valokuvia 38. Digitointityö tehtiin kirjaston digitointi- ja editointitilassa, silloin kun se ei ollut asiakaskäytössä.

Digitointivaiheen ja lupa-asioiden selvittelyn  ohessa suunniteltiin verkkosivustoa, pitkälti jo hankesuunnitelmassa tehdyin linjauksin. Verkkosivustosta haluttiin selkeä ja helppokäyttöinen, toisaalta visuaalisesti houkutteleva ja miellyttävä. Sivuston sisältö rajattiin niin, että sinne saatiin koottua kiinnostava palanen paikallista kulttuuria ja kulttuurihistoriaa: vanhoja tunnettuja rakennuksia, veistoksia, katunäkymiä ja huittislaisia ihmisiä ja tarinoita. Sivuston pohja tilattiin  Poutapilvi Oy:ltä. 

Sivustolla on useassa kohtaa linkityksiä Huittisten Joulu -lehtien digitoituihin artikkeleihin tuomassa lisätietoa sivuston vierailijalle.

Myös uuden kuvamateriaalin käyttö verkkosivustolla vaati lupaselvittelynsä. Kaikkien julkisten veistosten oikeudenhatijoiden lupa kysyttiin. Lisäksi Kuvaston kanssa on nyt sovittu vuoden pituisesta maksuttomasta jaksosta veistosten kuvien käytöstä sivustollamme.

Osana hanketta oli seuraavat tilaisuudet: 1. Huittisten kotiseutuaineiston digitointi -luento 28.11.2016, yhteistyössä Huittisten seudun kansalaisopisto, Kotiseutuyhdistys ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut. 2. Ympyrähulluista Hirvenpäähän -verkkosivuston julkistamis- ja esittelytilaisuus 20.1.2017, yhteistyössä Huittisten seudun kansalaisopisto ja kirjasto- ja kulttuuripalvelut.

Hankkeen kulut muodostuivat hanketyöntekijän palkkakuluista, ostetusta verkkosivupohjasta sekä tekijänlupakirjeiden postikuluista. Kirjaston oma rahoitusosuus muodostui kirjaston henkilöstön palkkakuluista sekä osuudesta verkkosivupohjaan.

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Digitoidut artikkelit ja kuvat Huittisten Joulu -lehdistä ovat olleet käytettävissä digi.kirjastot.fi-palvelussa kesästä 2016 alkaen. Ne löytyvät sieltä kohdasta Kokoelmat -> Huittisten kotiseutuaineistoa

http://digi.kirjastot.fi/collections/show/102

Ympyrähulluista Hirvenpäähän -verkkosivusto julkistettiin 20.1.2017, sivusto sijaitsee Huittisten kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden alla. Sivustosta kertova teksti löytyy Kirjastopalvelut-sivulta kohdasta Aineistot ja tietokannat.

http://www.huittinen.fi/ympyrahulluista_hirvenpaahan

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hanke eteni pitkälti suunnitelmien mukaisesti, tosin aloitus viivästyi mm. vuoden 2015 henkilöstön lomautusten takia.

Hankkeen onnistumiseen vaikutti merkittävästi se, että hanketyöntekijäksi löytyi henkilö, jolla oli kirjastoalan koulutus, monialaista muuta osaamista, mm. valokuvaaminen, sekä vahva paikallistuntemus ja kiinnostus paikallishistoriaan. Myös hanketyöhön  osallistuneella kirjastovirkailijalla oli vankka kotiseututuntemus ja mielenkiintoa aiheisiin.

Hankkeen aikana yllätti työmäärä, mitä tarvitaan tekijänoikeusasioiden selvittämiseen ja lupien  hakemiseen ja saamiseen. Työllistävyydestä huolimatta aineistoa saatiin silti digitoitua runsaasti: vuosien 1977-2006 Huittisten Joulu -lehdistä 388 artikkelia, lisäksi vanhoja kotiseutuyhdistyksen valokuvia 38. Huittisten Joulu -lehden digitoiminen ja aineiston saattaminen digitoituna kaiken yleisön saatavaksi on varmasti kaivattu ja hyödyllinen toimenpide.

Tavoitteena oli koota palautetta valmistuvasta verkkosivustosta matkan varrella. Paikallisten oppaiden kanssa pidettiin kaksi kokoontumista, muihin tahoihin ei hankkeen aikana oltu yhteydessä aikapulan takia. SIvustoa testataan valmiina.

Hankkeen aikana syntynyttä verkkosivustoa voidaan hyödyntää esim. virikemateriaalina ikäihmisille tai paikallishistorian opetuksen materiaalina koululaisille. Kuka tahansa Huittisten kulttuurihistoriasta tai -maisemasta kiinnostunut voi tehdä pienen kulttuuriretken verkossa tämän sivuston avulla.  Kirjasto jalkautuu tällä uudella palvelulla ja tuotteella niidenkin henkilöiden luokse, jotka eivät itse pääse liikkumaan kulttuuri- tai kotiseutukohteiden luokse.

 

Fortsatta åtgärder: 

Digi.kirjastot.fi -palvelua ja sinne digitoitua aineistoa sekä syntynyttä verkkosivustoa markkinoidaan aktiivisesti osana kirjaston aineistoja ja palveluita.

Huittisten Joulu -lehtien digitointia pyritään jatkamaan kirjaston resurssien mukaan. Samoin verkkosivustoa kehitetään, tavoitteena saada sivustolle esim. äänimateriaalia kuten huittisten murretta puhuttuna tai paikallisten musiikinharrastajien esityksiä.

Vuoden 2017 lopulla neuvotellaan uudestaan Kuvaston kanssa veistosten kuvien käytöstä sivustolla.

Verkkosivustoa on tarkoitus näyttää vanhusten palvelutaloissa osana Suomi 100 -juhlavuotta, yhteistyössä kaupungin kulttuuripalveluiden, oppaiden ja esim. paikallisten yhdistysten kanssa. Jatkossa muutenkin pyritään edistämään, että ikäihmisille voitaisiin tarjota pieniä paikalliskulttuurisia verkkoretkiä tämän sivuston avulla.

Myös kouluille kampanjoidaan ja tehdään tutuksi uutta verkkosivustoa.

 

 

Projektet börjar : 
01/04/2015
Projektet avslutas : 
31/12/2016
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€14 000
Egen finansiering: 
€8 700
Budget sammanlagt: 
€22 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€14 633
Egen finansiering: 
€3 991
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
58henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€10 640

Hanke täyttää OKM:N kirjeen OKM/18/691/2014 ehdot. Kotiseutuaineiston käytettävyyden ja saavutettavuuden kehittäminen.