Järjestä:

Löytyi 3 hanketta.

Reality check! - Lisättyä todellisuutta kirjastoihin 2015

Hankkeen tavoitteena on  luoda ja pilotoida lisätyn todellisuuden sovelluksia kirjaston palvelutuotantossa, edistää henkilöstön osaamista lisätyn todellisuuden palvelusovellusten tuottamisessa sekä edistää lisätyn todellisuuden tunnettuutta asiakkaille.

Jalostettu tieto takaa tuloksellisuuden - Nokian kaupunginkirjaston toiminta- ja palvelumallin analysointi ja uudistaminen 2015

Paikallistason tavoite on saada tutkittua tietoa kirjastoverkon palvelujen kehittämisen sekä uuden kirjaston suunnittelun ja rakentamisen tueksi. Alueellisena tavoitteena on pilotoida Pirkanmaan kirjastojen yhteisjärjestelmään kuuluvien kirjastojen mahdollisuuksia hyödyntää paikkatietoa toimintamallin kehittämisessä. Valtakunnallisena tavoitteena on kehittää laaja-alainen malli yleisten kirjastojen uudistamiseen keskikokoisille ja pienille kaupungeille.

Hankkeen sisältö muodostuu viidestä eli tutkimusalueesta: 1.toimintaympäristön tutkiminen, 2. palvelujen saavutettavuuden ja toiminnallisen vahvuuden tutkiminen, 3. kirjaston palveluverkon ja pääkirjaston asiakaslähtöisen suunnittelun vahvistaminen, 4.työmenetelmien ja toiminta-tapojen analysointi ja uudistaminen sekä 5. toimintamallin uudistamiskonseptin tunnetuksi tekeminen ja tulosten julkistaminen.

Hankkeen työmenetelmiä ovat työpajatyöskentely toimintaympäristökartan laatimiseksi ja potentiaalisten yhteistyötahojen kartoittamiseksi, nykyisten ja potentiaalisten sidosryhmien haastattelututkimus, käyttäjä- ja ei-käyttäjäkyselyt, tietokantoja ja tilastomateriaaleja yhdistävät ajot ja tulosten visualisointi paikkatietoina, prosessikartan laatiminen uusien prosessikuvausten perusteella ja koulutustarpeiden listaus sekä esittelymateriaalin valmistaminen mallin levittämiseksi ja yhteistyökumppaneita varten.

Käyttäjä palvelun keskiössä : Case Rovaniemen nuortenkirjasto 2012

  • Hankkeen tavoitteena oli  nuortenkirjastopalvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen Rovaniemen kaupungissa. Nuoret ovat käyttäjäryhmänä jääneet taka-alalle, vaikka heidän sitouttamisensa kirjastonkäyttäjiksi olisi ensiarvoisen tärkeää kirjaston tulevaisuuden turvaajana. Kirjastolla on merkitystä myös nuorelle itselleen, vaikka teini-ikäinen ei kirjaston lakisääteistä tehtävää sivistyksen, kirjallisuuden, taiteen, tietojen ja taitojen sekä elinikäisen oppimisen tukijana ehkä hahmotakaan.   Tavoitteena oli raikastaa kirjaston imagoa rovaniemeläisnuorten parissa ja saada heidät viihtymään kirjastossa entistä paremmin.

Kehittämistyössä pyrittiin palvelujen käyttäjälähtöiseen suunnitteluun palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilun idea on, että palvelu vastaa sekä käyttäjän tarpeita että palveluntarjoajan tavoitteita. Palvelumuotoilussa hyödynnetään käyttäjäkeskeistä suunnittelua – huomio on palvelujen käyttäjässä koko suunnitteluprosessin ajan ja palvelua kehitetään vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Palvelun kehittämisen konkreettinen ilmentymä on pääkirjaston uusi nuortentila, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa nuoret ovat vahvasti olleet mukana.  

Hankkeen tavoitteena oli myös yhteistyöverkoston kasvattaminen. Ajatus on, että kasvavasta yhteistyöverkostosta poikii synenergiaetua uuden nuortentilan tulevaa toimintaa ajatellen. Lisäksi tavoitteena oli Rovaniemen kirjaston palvelujen markkinointi kirjaston sidosryhmille sekä hankkeessa saatujen kokemusten jakaminen Suomen kirjastokentällä.  Kirjaston henkilökunnan osalta tavoitteena oli uusien toimintatapojen omaksuminen, ja  rohkeus heittäytyä kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

okm
avi