Järjestä:

Löytyi 6 hanketta.

Yläkoulujen lukudiplomi 2013

Tarkoituksena on käynnistää Kaarinan kaupungin alueella lukudiplomi yläkouluille. Idea hankkeelle on lähtenyt koulun opettajien toiveesta, mutta myös tarpeesta kehittää kirjaston ja koulun yhteistyötä yläkouluissa.

Lukudiplomin tavoitteena on ylläpitää lukuharrastusta ja innostaa lukemiseen myös yläkouluissa, jolloin lukuharrastus usein hiipuu. Lukudiplomissa pyritään ottamaan tiedonhallintataitojen tavoitteita huomioon ja tarkoituksena on saada yläkouluille hyödyllinen oppimispaketti opetuksen tueksi.

Hyvä paha Wikipedia: Nilsiän yläkoululaisten tiedonhakutaidot ajantasalle verkkoympäristössä 2013

Informaatikko pitää Nilsiän yläkoululaisille tiedonhaun opetuksen, joka on integroitu opiskeltavan oppiaineen opetukseen ja jossa oppilaat oppivat hakemaan tietoa ammatillisista ja tieteellisistä verkkotiedonlähteistä oppimistehtäväänsä varten ja arvioimaan verkkotiedonlähteiden luotettavuutta.

Muistojen Rovaniemi 2013

Muistojen Rovaniemi -hankkeen tarkoituksena on rakentaa verkkosivusto Rovaniemestä yhteistyössä alueen muistiorganisaatioiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa verkkosivujen käyttöliittymä rakenteineen ja sisältöineen. Hankkeessa selvitetään, miten parhaiten voi tuoda esille erityyppisiä aineistoja. Tärkeimpänä tavoitteena on saada toimiva verkkosivusto, johon voidaan lisätä materiaalia vuosien ajan, ja jonka rakennetta voidaan soveltaa vastaavien kotiseutusivustojen toteutuksessa.

Käsi kädessä sukelletaan – ikärajatonta, yksilöllistä ohjausta sosiaaliseen mediaan, sekä tietoverkon syvällistä opetusta 2012

Tämän projektin tavoitteena on tavoittaa ihmisiä joilla ei tätä tarvittavaa sosiaalisen median lukutaitoa ole ja antaa heille yksilöllistä opetusta, jotta heillä olisi perustaidot käyttää verkkoa tiedonhankinnan välineenä niin, että he löytäisivät tarvittavat palvelut verkosta ja osaisivat myös käyttää näitä palveluja

Tiedonhaun taitajiksi 2012

Projektin tavoitteena on parantaa lukiolaisten tiedonhakutaitoja, informaatiolukutaitoa ja kriittistä tiedonarviointia sekä edistää nuorten lukuharrastusta. Tavoitteena on myös tiedonhankinnan prosessin muutos oppilaskeskeiseksi.
Projekti toteutetaan kirjaston ja lukion yhteistyönä. Oppilaille järjestetään luentoja sekä koululla että kirjastossa ja käytännön harjoittelua tiedonlähteillä kirjastossa.
Lukion ensimmäisen luokan oppilaat tekevät opettajiensa kanssa valitsemista aiheista tutkimukset tutkivan oppimisen menetelmää käyttäen.

Tietokoulu 2012

Yhteistyöprojekti kirjaston ja koulujen kesken: Informaatikon palkkaaminen pilottikokeilun ajaksi (2 v.)

Avustus käytetään uusimuotoisen tiedonhankinnan, - hallinnan ja -haun koulutuksen pilottikokeiluun kirjaston ja koulujen yhteistyönä. Hanke on kaksikielinen.
Yleisesti on tiedossa, ettei kirjato ehdi juurikaan kouluttaa asiakkaita syvällisemmin tiedon hankinnan ja -haun moniin mahdollisuuksiin. Silti kirjaston henkilökunta on tiedonhallinnan ja -haun ammattilaisia. Kokeilun tavoitteena on käynnistää pilottihanke Hangon kirjaston ja Hangön yläasteen koulujen kesken informaatiolukutaidon, tiedontarpeiden ja tiedonhaun uusien mahdollisuuksien selvittämiseksi ja oppimiseksi, yhteistyössä opettajien ja mahdollisesti myös oppilaiden vanhempien kanssa. tavoitteena on myös selvittää, voiko kirjaston toiminta täydentää tai kehittää koulun oppiainetta, johon sisältyy mediakasvatus käytännön läheisin yhteistyötoimenpitein, ja millaisia vaikutuksia yhteistyöllä voi olla.
hanketta varten on tarkoitus palkata kirjastoalan ammattilainen, informaatikko, joka on tiedonhaun ja -hallinnan asiantuntija, käynnistämään yhteistyöprojekti hangon kirjaston ja yläasteen koulujen välille. Kahden projektivuoden jälkeen on tiedossa, millaisia tiedontarpeita uusi, koko ajan muuttuva tietoyhteiskunta edellyttää yläasteen oppilaiden näkökulmasta. Projektin tuloksena voi osoittaa, miten toimintaa on mahdollista kehittää koulun ja kirjaston välillä.

okm
avi