Sort by

Löytyi 22 hanketta.

Utökad biblioteksservice på Iniö 2017

Projektets målsättningar är att förbättra  biblioteksservicen och öka använingsgraden av biblioteket i Iniö.

Utveckling av Blankanätverket 2017-2018 2017

Att Blanka har tidsenliga och flexibla program och biblioteksdatabas som är anpassade efter våra behov och möjliggör verksamhet som fokuserar på service till kunden

Digital kompetens på bibliotek 2017

Projektets målsättning är att främja och stöda invånarnas digitala kompetens genom att ordna hands-on insatser i form av workshops, föreläsningar och öppna evenemang med specifika teman för olika målgrupper (barn och unga, familjer, seniorer, nyanlända).

Vad vill du läsa? : deltagande bokval 2016

Målet med projektet är att aktivera bibliotekets nuvarande kunder och öka intresset för biblioteket hos nya kundgrupper. På längre sikt ökar det kundmängden och lånen i biblioteket.

Hitta i hyllorna 2016

Målet med projektet är att skapa en ny användarvänlig produkt för att underlätta för kunder att orientera sig bland bibliotekets samling,

Arbetsprocesserna under lupp 2016

Syftet med projektet: ”förenkla och förenhetliga processerna för anskaffning och katalogisering, att omvärdera och omforma arbetsuppgifter och rutiner som ansluter sig till dessa och i stället frigöra resurser för ett mera aktivt kundorienterat arbete, innehållsproduktion och marknadsföring av tjänster.”

Förnya teknisk utrustning i Pargas stadsbibliotek 2015

Att marknadföra bibliotekets e-material bättre och att underlätta undervisning i mediefostran

Utredning om möjligheter att utnyttja gratis e-material på svenska 2015

Problem/behov:

Träffpunkt: Bibliotek 2015

Att ordna bibliotekets programverksamhet under ett igenkännbart koncept.

Fånga läslusten 2015

Målet med projektet är att inspirera barn och unga till läsning och att sänka tröskeln till böckernas värld.

 

Utveckling av Blanka nätverket 2015-2016 2015

Målsättningen är att publicera Finna som kundgränssnitt för Blankabiblioteken

Medieplan för Blankabiblioteken 2014

Blankabiblioteken ansöker om understöd för att göra upp en medieplan för sin verksamhet och sitt bestånd.

Upprustning av filialbibliotek 2014

Pargas stad har bibliotek i alla gamla kommunområdesdelar d.v.s. Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Därtill finns ett litet bibliotek på ön Utö som ligger i det yttersta havsbandet.

Utveckling av Blankanätverket 2014-2015 2014

Understöd för att bygga ett sök- och servicegränssnitt för att anpassa blankabibliotekens databas till Finna.

Omstrukturering av bibliotekets utrymmen 2014

Projektet innefattar en modernisering av Pargas bibliotek utgående från ett mer kundorienterat servicekoncept. Bibliotekets lokaler är trånga och upptas till stor del av bokhyllor.

Barnens lördag 2014

Barnens lördag

Äldreomsorg på distans 2013

Med hjälp av videokonferensteknik erbjuda möjlighet till virtuell biblioteksservice för de äldre i Pargas och närliggande kommuner

Bokprat på finska 2013

Blankabiblioteken vill ändå erbjuda de finskspråkiga barnen samma service som de svenska får.

Utveckling av Blankanätverket 2013-2014 2013

  • utveckling av bibliotekssystemet i samarbete med programleverantören
  • vidareutveckling av  gemensamma e-tjänster
  • att utreda möjlighet till intensifierat samarbete med biblioteksnätverket Fredrika som använder samma biblioteksprogram som Blankabiblioteken
  • marknadsföring av  Blankas bibliotekstjänster
  • utveckling av  Blankas hemsida
  • fortbildning av personalen

Pages