Järjestä:

Löytyi 26 hanketta.

Onnelin ja Annelin kirjasto - lempeitä lukutuokioita lehmien kanssa 2017

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lukuharrastuksen ja tunnetaitojen lisääminen raisiolaisissa alakoululaisissa ilmiöpohjaiseen oppimiseen (OPS 2016) tukeutuen. Yksi raisiolainen alakoululaisten ikäluokka viedään puolentoista vuoden aikana Kaiturin tilalle Maskuun, jossa lapset voivat lukea lukulehmille ja tutustua vanhan maatilan muihin eläimiin, töihin ja historiaan.

Hankkeeseen kuulu myös kaksi yleisöluentoa: toisessa on teemana "millaista on olla lehmä?" ja toisessa käsitellään lehmien liittymistä suomalaiseen histoariaan ja kulttuuriin.

Lisäksi kehitetään erilaisia lukemiseen innostavia menetelmiä: Pnneli ja Anneli suosittelevat -lukulistoja koululaisille, videotervehdyksiä lukulehmien luota, live-striimausta, videokirjavinkkausta, Lukulehmien lukublogeja ja Facebookin Kyyttökanava ja muuta some-viestintää. Näistä osa on jo olemassa ja niitä jatketaan myös hankkeen jälkeen.

 

Kaikkien Stage : tapahtumien uusi aalto Turun ja Raision musiikkikirjastoissa 2017

Hankkeessa Turun ja Raision musiikkikirjastojen tapahtumatoiminta kehitetään toimivaksi ja tunnetuksi kokonaisuudeksi, joka houkuttelee yhteistyöhön ja jonka erityispiirteenä on yhteisöllisyyteen panostaminen.  

Kulttuurinen mediamatka halki Suomen 2017

Hankkeessa kulttuurinen mediamatka Suomeen tuodaan Suomi-tietoutta koululaisille ilmiöpohjaisen oppimisen kautta. Lisäksi edistetään maahanmuuttajien ja uussuomalaisten tietoa uudesta kotimaastaan ja tarjotaan heille työllistymismahdollisuuksia

Sosiaaliset kuplat puhki 2017

Muistuttaa ihmisiä siitä, kuinka tärkeää on tarkastella maailmaa myös oman sosiaalisen kuplansa ulkopuolelta. Tuoda kirjastoa esiin paikkana, jossa voi tutustua toisenlaisiin näkökulmiin sekä aineistojen kautta että tapahtumissa.

Vårt bibliotek för alla 2017

Projektets målsättning är att på ett konkret sätt förbättra förutsättningarna för tillgänglighet till Blankabibliotekens material och tjänster för den kundgrupp, som av olika orsaker för tillfället har svårt eller omöjligt att ta del av dem.

Tarinat, jotka heräävät eloon 2017

Tavoite on saada alakoulun 4.-6.lk oppilaat rakastamaan ja luomaan tarinoita, ja sitä kautta innostumaan lukemisesta. Tämä toteutetaan oman tarinankerronnan kautta. Oppilas kirjoittaa oman tarinan ja tekee siihen kuvituksen. Kollektiivinen tarinankerronta toteutuu oman tarinan kertomisella ja sen jakamisella internetiin.

Pyhärantaan uusi palvelu – kirjastosta moderniksi informaatiopalvelukeskukseksi 2017

Pyhäranta on Varsinais-Suomen pohjoisin kunta, jonka asutus sijaitsee merenrannalla sekä valtatie 8:n varrella. Kunnankirjastolla oli aiemmin kaksi toimipistettä, ns. pääkirjasto Rohdaisten kylässä, joka palveli kahta koulua sekä merenrannan puolen asukkaita sekä Ihoden kirjasto, joka palveli 8 tien varressa asuvia kuntalaisia.  Rohdaisten kirjastosta luovuttiin kunnan päiväkodin laajennuksen yhteydessä ja kirjastotoiminta keskitettiin yksinomaan Ihoden kirjastoon.  Kirjasto ostaa ranta-alueen asukkaille kirjastoauto-palvelut Rohdaisten koululle kerran kuussa Laitilan kaupungilta sekä Reilan koululle niin ikään kerran kuussa Rauman kaupungin kirjastolta.

Etäisyys kirjastopalveluiden käytölle on lukuun ottamatta Ihoden kylässä asuvia yli 10 km, mikä on esimerkiksi lapsille ja nuorille aivan liian pitkä ja hankala matka sekä asukkaille, joilla ei ole käytettävissä oma autoa. Erityisesti nykyiset aukioloajat eivät palvele kuntalaisia mitenkään tasapuolisesti. Tähän ratkaisu löytyy kirjaston automatisoinnista.

Kirjaston vähäinen ja laskeva käyttöaste johtuu osittain maantieteellisistä seikoista, mutta niin ikään palvelutarpeiden muutoksesta.  Palvelutarpeiden muutokseen on haettu ratkaisuksi uutta palvelumuotoilua, jonka keskiössä on kuntalainen, kirjasto- ja informaatiopalveluiden käyttäjä.

Kirjasto muutetaan avoimeksi informaatiopalvelukeskukseksi, mistä kuntalaiset, kunnan organisaatiot sekä muut palveluja tuottavat tahot saavat apua tiedon haussa ja hallinnassa, viestinnässä sekä perinteisissä kirjastopalveluissa.  Automatisoinnin avulla palveluaikoja voidaan laajentaa. Kirjastoon tarvitaan palautus- ja lainausautomaatti sekä vartiointiin portti ja kameravalvonta.  Aineiston koodaaminen RFID-koodein on ehdoton edellytys, tällöin voidaan myös hyödyntää augmentoidun todellisuuden (AR) tai lisätyn todellisuuden sovelluksia (esim. LibArt) aineiston paikantamisessa.

 Digitalisaation myötä palvelukeskuksella on mahdollisuus tarjota laajemmin apua kuntalaisten asianhallinnan alalla yhdestä paikasta ja tällöin on luontevaa hyödyntää kirjastoa. Palvellakseen hyvin yhteisöään kirjaston tulee hallita monia erilaisia rooleja, joista osa liittyy perinteiseen kirjastotoimintaan ja osa informaatiopalvelujen tuottamiseen sekä saavutettavuuteen. Kirjastosta saa koulutusta VR:n(Virtual Reality) tuotantoon, kuten esimerkiksi 360 videoteknologiaan ja sen hyödyntämiseen. 

Kirjastojen palvelut saadaan monimuotoisiksi ja tuottaviksi palvelumuotoilun ja laadukkaiden ohjelmien avulla. Kyse on monien toimintojen yhtäaikaisesta ohjaamisesta, mutta kun yhteinen tavoite on asetettu, kirjastosta saadaan paikka, joka saa yhteisön elinvoimaiseksi ja tuo ihmiset yhteen. Seuraavassa joitakin strategioita, joita kehittämällä tai yhdistämällä voidaan saada toimiva palvelukonsepti juuri Pyhärantaan sopivaksi.

Kirjastopalveluiden muotoilussa on usein kyse ennen kaikkea olemassa olevien palveluiden muotoilemisesta. Tarkoituksena on yksinkertaisesti parantaa palveluita saattamalla niitä näkyvämmiksi, yhtenäisemmiksi ja helpommin lähestyttävämmiksi, kuten mediakasvatus ja peliteknologian sekä virtuaaliteknologioiden hyödyntämiseen esim. yrityksissä, yhteisöissä, kouluissa.

Tarkoituksena on myös tarkastella omia palveluita asiakkaan näkökulmasta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet asiakasakokemuksen saattamiseksi parhaalle mahdolliselle tolalle.

Keskeisiä kysymyksiä, jotka kirjastopalveluita suunniteltaessa on tehtävä, on kysyä mitä kirjastoon saapuva kirjaston asiakas hakee, tarvitsee, kohtaa, näkee ja kokee. Kirjaston palveluita ei siis pidä suunnitella tukemaan prosesseja kirjaston näkökulmasta, vaan asiakasta ja tämän käyttäytymistä on pidettävä keskiössä.

Kaikessa kirjastopalveluiden kehittämisessä pitää ottaa huomioon asiakkaiden odotukset kirjastopalveluita kohtaan. Nämä odotukset syntyvät muiden tietoyhteiskunnan palveluiden sujuvuuden kautta. Kirjastojen palveluilta odotetaan samaa mutkattomuutta asiakkaan tarpeiden edessä kuin muualla yhteiskunnassa. Nämä odotukset saavat esimerkiksi kirjastojärjestelmät näyttäytymään melkoisen järjestelmälähtöisiltä ja vanhanaikaisilta. 

Pyhärannan kirjasto hakee hankeavustusta omatoimikirjaston edellyttämän tekniikan ja laitteiden hankkimiseen, itsepalveluautomaattien uudistamiseen sekä uuden kirjastokonseptin markkinointiin ja RFID-koodien muutostyöhön henkilöresussi 6 kk:si.

Iloa ihmisille, valoa vanhimmille 2017

Hankkeen tavoitteena on lisätä Pöytyän laitoksissa asuvien ikäihmisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia tuomalla heidät mukaan kirjaston toimintaan ja lisäämällä heidän kontaktejaan ympäröivään yhteiskuntaan. Hanke edistää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä sekä sukupolvien kohtaamista. Lasten ja nuorten osalta tavoite on vahvistaa heidän tuntemustaan omista juuristaan kotipaikkakunnalla sekä heidän medialukutaitonsa ja tiedonhakutaitojensa kohentuminen hankkeessa tehtävien ryhmätöiden avulla. Kasvatuksellisia tavoitteita lapsille ja nuorille ovat hyvien tapojen oppiminen, elämänkaaren vaiheiden ymmärtäminen, kokemus sukupolvien ketjusta sekä yhteiskuntavastuu eli osallistuminen oman yhteisön toimintaan. Kirjaston tavoite on myös yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa.

Yhteisöllisestä osaamisesta personalisoituun oppimiseen – avain kirjastojen osaamisen johtamiseen! 2017

Hankkeessa pyritään varmistamaan ajantasainen ammatillinen osaaminen ja sen yhteinen johtaminen siten, että kaikissa maakunnan kirjastoissa pystytään palvelemaan palvelun käyttäjiä tasa-arvoisesti ja ajan vaatimukset huomioivasti. Tähän päästään yhteisellä osaamisen johtamisella.

Digital kompetens på bibliotek 2017

Projektets målsättning är att främja och stöda invånarnas digitala kompetens genom att ordna hands-on insatser i form av workshops, föreläsningar och öppna evenemang med specifika teman för olika målgrupper (barn och unga, familjer, seniorer, nyanlända).

Satusalkut 2017

Ajantasaisen, monipuolisen ohjaus- ja oheismateriaalin hankkiminen kirjastojen satutunteja varten siten, että monipuoliset satutuokiot ovat toteutettavissa kaikissa maakunnan kirjastoissa.

Paikat kuntoon palvelumuotoilulla 2017

Hankkeen tavoitteena on edistää kirjaston asiakaslähtöistä toimivuutta ja esteettömyyttä palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilun avulla pyritään parantamaan kirjastojen visuaalista ilmettä sekä kirjastojen käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja esteettömyyttä. Kirjaston ulkopuolisen asiantuntijan toivotaan näkevän uusin silmin palvelujen ja toimintojen mahdollisia ongelmakohtia. Tärkeä tavoite on tilojen mahdollisimman sujuva käyttö omatoimikirjastoaikaan vähitellen siirryttäessä. Esteettömyydessä otetaan huomioon paitsi fyysinen esteettömyys, myös kirjaston verkkopalveluiden esteetön käyttö.

Flooraa ja faunaa - ajatuksia ja unelmia kotipihasta ja puutarhasta 2017

Tavoitteena on lisätä tietoa kotipuutarhan kasveista ja eläimistä sekä lisätä yhdessä tekemisen tapoja.

Ung i sinnet - men gammal i skinnet 2017

Projektet har som målsättning att modernisera Dalsbruks biblioteks servicekoncept för att bli mer kundorienterat och ändamålsenligt samt få en bredare roll som mötesplats för alla åldrar.

Onnea onkimassa - yläkoulun elokuvahanke 2017

Hankkeen tavoitteena on tutustuttaa yläkoululaiset elokuvalliseen ilmaisuun, elokuvan vaikuttamismahdollisuuksiin sekä teknisiin ominaisuuksiin.

Riemukas päivä kirjastossa 2017

Kutsumme lapsiperheitä tutustumaan kirjaston palveluihin ja innostumaan yhdessä lukemisesta. Hankkeen kohderyhmänä ovat pienten lasten vanhemmat ja erityisesti kirjaston ei-käyttäjät. Tavoitteena on kannustaa perheitä kirjaston käyttöön ja tehdä lukemisesta luonteva osa vapaa-ajan viettoa. Täten mahdollisimman moni lapsi pääsee osalliseksi kirjallisuuden tunnetusti hyvistä vaikutuksista: kieli kehittyy, mielikuvitus ja sanavarasto laajenevat, kuuntelu- ja keskittymiskyky parantuvat ja myöhemmin koulussa lukemaan oppiminen helpottuu. Kirjasto on ilmainen ja tasa-arvoinen kohtaamispaikka, johon voi tulla viettämään aikaa ja viihtymään.

Keitä olemme, mistä tulemme, minne menemme? - Suomi 100 vuotta 2017

Hankkeen tavoitteena on yhteistyössä Auranmaan opiston kanssa tuoda Pöytyälle ja Auraan kulttuurin ja tiedemaailman edutajia esiintymään Studia Generalia -tyyppiseen luentosarjaan. Tavoitteena on auttaa meitä ymmärtämään historiaamme ja kulttuuriamme, keskustella siitä, miksi me olemme tässä ja nyt sellaisina kuin  olemme sekä suunnata katse siihen, mihin  olemme menossa.

Sivut

okm
avi