Järjestä:

Löytyi 16 hanketta.

Upprustning av filialbibliotek 2014

Pargas stad har bibliotek i alla gamla kommunområdesdelar d.v.s. Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Därtill finns ett litet bibliotek på ön Utö som ligger i det yttersta havsbandet.

Barnens lördag 2014

Barnens lördag

Träffpunkt: Bibliotek 2015

Att ordna bibliotekets programverksamhet under ett igenkännbart koncept.

Omstrukturering av bibliotekets utrymmen 2014

Projektet innefattar en modernisering av Pargas bibliotek utgående från ett mer kundorienterat servicekoncept. Bibliotekets lokaler är trånga och upptas till stor del av bokhyllor.

Hitta i hyllorna 2016

Målet med projektet är att skapa en ny användarvänlig produkt för att underlätta för kunder att orientera sig bland bibliotekets samling,

Fånga läslusten 2015

Målet med projektet är att inspirera barn och unga till läsning och att sänka tröskeln till böckernas värld.

 

Äldreomsorg på distans 2013

Med hjälp av videokonferensteknik erbjuda möjlighet till virtuell biblioteksservice för de äldre i Pargas och närliggande kommuner

Förnya teknisk utrustning i Pargas stadsbibliotek 2015

Att marknadföra bibliotekets e-material bättre och att underlätta undervisning i mediefostran

Medieplan för Blankabiblioteken 2014

Blankabiblioteken ansöker om understöd för att göra upp en medieplan för sin verksamhet och sitt bestånd.

Digital kompetens på bibliotek 2017

Projektets målsättning är att främja och stöda invånarnas digitala kompetens genom att ordna hands-on insatser i form av workshops, föreläsningar och öppna evenemang med specifika teman för olika målgrupper (barn och unga, familjer, seniorer, nyanlända).

Utveckling av Blankanätverket 2013-2014 2013

  • utveckling av bibliotekssystemet i samarbete med programleverantören
  • vidareutveckling av  gemensamma e-tjänster
  • att utreda möjlighet till intensifierat samarbete med biblioteksnätverket Fredrika som använder samma biblioteksprogram som Blankabiblioteken
  • marknadsföring av  Blankas bibliotekstjänster
  • utveckling av  Blankas hemsida
  • fortbildning av personalen

Utökad biblioteksservice på Iniö 2017

Projektets målsättningar är att förbättra  biblioteksservicen och öka använingsgraden av biblioteket i Iniö.

Utveckling av Blankanätverket 2017-2018 2017

Att Blanka har tidsenliga och flexibla program och biblioteksdatabas som är anpassade efter våra behov och möjliggör verksamhet som fokuserar på service till kunden

Utveckling av Blanka-nätverket 2012-2013 2012

Utveckling av Blanka-nätverket 2012-2013

Vårt bibliotek för alla 2017

Projektets målsättning är att på ett konkret sätt förbättra förutsättningarna för tillgänglighet till Blankabibliotekens material och tjänster för den kundgrupp, som av olika orsaker för tillfället har svårt eller omöjligt att ta del av dem.

okm
avi