Järjestä:

Löytyi 2 hanketta.

Pyhärantaan uusi palvelu – kirjastosta moderniksi informaatiopalvelukeskukseksi 2017

Pyhäranta on Varsinais-Suomen pohjoisin kunta, jonka asutus sijaitsee merenrannalla sekä valtatie 8:n varrella. Kunnankirjastolla oli aiemmin kaksi toimipistettä, ns. pääkirjasto Rohdaisten kylässä, joka palveli kahta koulua sekä merenrannan puolen asukkaita sekä Ihoden kirjasto, joka palveli 8 tien varressa asuvia kuntalaisia.  Rohdaisten kirjastosta luovuttiin kunnan päiväkodin laajennuksen yhteydessä ja kirjastotoiminta keskitettiin yksinomaan Ihoden kirjastoon.  Kirjasto ostaa ranta-alueen asukkaille kirjastoauto-palvelut Rohdaisten koululle kerran kuussa Laitilan kaupungilta sekä Reilan koululle niin ikään kerran kuussa Rauman kaupungin kirjastolta.

Etäisyys kirjastopalveluiden käytölle on lukuun ottamatta Ihoden kylässä asuvia yli 10 km, mikä on esimerkiksi lapsille ja nuorille aivan liian pitkä ja hankala matka sekä asukkaille, joilla ei ole käytettävissä oma autoa. Erityisesti nykyiset aukioloajat eivät palvele kuntalaisia mitenkään tasapuolisesti. Tähän ratkaisu löytyy kirjaston automatisoinnista.

Kirjaston vähäinen ja laskeva käyttöaste johtuu osittain maantieteellisistä seikoista, mutta niin ikään palvelutarpeiden muutoksesta.  Palvelutarpeiden muutokseen on haettu ratkaisuksi uutta palvelumuotoilua, jonka keskiössä on kuntalainen, kirjasto- ja informaatiopalveluiden käyttäjä.

Kirjasto muutetaan avoimeksi informaatiopalvelukeskukseksi, mistä kuntalaiset, kunnan organisaatiot sekä muut palveluja tuottavat tahot saavat apua tiedon haussa ja hallinnassa, viestinnässä sekä perinteisissä kirjastopalveluissa.  Automatisoinnin avulla palveluaikoja voidaan laajentaa. Kirjastoon tarvitaan palautus- ja lainausautomaatti sekä vartiointiin portti ja kameravalvonta.  Aineiston koodaaminen RFID-koodein on ehdoton edellytys, tällöin voidaan myös hyödyntää augmentoidun todellisuuden (AR) tai lisätyn todellisuuden sovelluksia (esim. LibArt) aineiston paikantamisessa.

 Digitalisaation myötä palvelukeskuksella on mahdollisuus tarjota laajemmin apua kuntalaisten asianhallinnan alalla yhdestä paikasta ja tällöin on luontevaa hyödyntää kirjastoa. Palvellakseen hyvin yhteisöään kirjaston tulee hallita monia erilaisia rooleja, joista osa liittyy perinteiseen kirjastotoimintaan ja osa informaatiopalvelujen tuottamiseen sekä saavutettavuuteen. Kirjastosta saa koulutusta VR:n(Virtual Reality) tuotantoon, kuten esimerkiksi 360 videoteknologiaan ja sen hyödyntämiseen. 

Kirjastojen palvelut saadaan monimuotoisiksi ja tuottaviksi palvelumuotoilun ja laadukkaiden ohjelmien avulla. Kyse on monien toimintojen yhtäaikaisesta ohjaamisesta, mutta kun yhteinen tavoite on asetettu, kirjastosta saadaan paikka, joka saa yhteisön elinvoimaiseksi ja tuo ihmiset yhteen. Seuraavassa joitakin strategioita, joita kehittämällä tai yhdistämällä voidaan saada toimiva palvelukonsepti juuri Pyhärantaan sopivaksi.

Kirjastopalveluiden muotoilussa on usein kyse ennen kaikkea olemassa olevien palveluiden muotoilemisesta. Tarkoituksena on yksinkertaisesti parantaa palveluita saattamalla niitä näkyvämmiksi, yhtenäisemmiksi ja helpommin lähestyttävämmiksi, kuten mediakasvatus ja peliteknologian sekä virtuaaliteknologioiden hyödyntämiseen esim. yrityksissä, yhteisöissä, kouluissa.

Tarkoituksena on myös tarkastella omia palveluita asiakkaan näkökulmasta ja tehdä tarvittavat toimenpiteet asiakasakokemuksen saattamiseksi parhaalle mahdolliselle tolalle.

Keskeisiä kysymyksiä, jotka kirjastopalveluita suunniteltaessa on tehtävä, on kysyä mitä kirjastoon saapuva kirjaston asiakas hakee, tarvitsee, kohtaa, näkee ja kokee. Kirjaston palveluita ei siis pidä suunnitella tukemaan prosesseja kirjaston näkökulmasta, vaan asiakasta ja tämän käyttäytymistä on pidettävä keskiössä.

Kaikessa kirjastopalveluiden kehittämisessä pitää ottaa huomioon asiakkaiden odotukset kirjastopalveluita kohtaan. Nämä odotukset syntyvät muiden tietoyhteiskunnan palveluiden sujuvuuden kautta. Kirjastojen palveluilta odotetaan samaa mutkattomuutta asiakkaan tarpeiden edessä kuin muualla yhteiskunnassa. Nämä odotukset saavat esimerkiksi kirjastojärjestelmät näyttäytymään melkoisen järjestelmälähtöisiltä ja vanhanaikaisilta. 

Pyhärannan kirjasto hakee hankeavustusta omatoimikirjaston edellyttämän tekniikan ja laitteiden hankkimiseen, itsepalveluautomaattien uudistamiseen sekä uuden kirjastokonseptin markkinointiin ja RFID-koodien muutostyöhön henkilöresussi 6 kk:si.

Opetussuunnitelman vanavedessä monilukutaitoon 2016

Haemme hankeavustusta 20 tabletille (määrä, joka tarvitaan koululuokan opeukseen) ja lataus- ja synkronointiarkkuun.

okm
avi