Allmänna anvisningar om statsunderstöd

Det gamla systemet har ändrats!

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar regionala och lokala biblioteksprojekt. Sedan hösten 2011 fyller biblioteken i sin understödsansökan direkt på webbplatsen Hankkeet. Det ordnas bara en ansökningsomgång per år och understödsansökningarna skickas till Regionförvaltningverket på det egna området före utgången av oktober. Besluten om understöden fattas därpå följande år och biblioteken informeras om utgången i mars-april.

Vem kan söka och hurdana projekt anses viktiga?

Understöd kan sökas av kommuner/kommunala bibliotek. Speciell uppmärksamhet ges till projekt som kan utnyttjas regionalt eller nationellt samt projekt som genomförs i samarbete mellan bibliotek i flera olika kommuner eller i form av tväradministrativt samarbete. Märk väl att i samprojekt kan understöd ur bibliotekens anslag beviljas endast för bibliotekens andel. Övriga förvaltningsgrenar måste söka de egna understödsandelarna ur motsvarande anslag. Understöd kan sökas också för att anställa extra personal för genomförandet av projekt.

Understöd kan inte beviljas

  • om sökanden samtidigt får finansiering för ett motsvarande projekt från ESF- eller ERUF-programmet
  • för anskaffning av biblioteksmaterial eller för inredning av bibliotek

Understödet, understödets användningstid och understödsbeslut

Understödet i fråga är ett specialunderstöd. Beviljade medel ska användas före utgången av det kalenderår som följer efter året då understödet beviljas. Av ansökan ska tydligt framgå inom vilken tid det ansökta understödet kommer att användas. I den tidsmässiga samordningen bör också noteras att beslut om understöd fattas av undervisnings- och kulturministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna senast i mars följande år.

Hurudan är en bra understödsansökan?

  • projektet ska ha en kostnadskalkyl som också inkluderar kommunal finansiering
  • projektet ska ha ett tydligt mål samt en plan för innehåll och tidtabell
  • projektet ska vara allmännyttigt
  • regionalt och/eller riksomfattande samarbete är önskvärt

Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar och lagstiftning

okm
avi