Ett nytt projekt eller en ny god praxis

Logga först in på tjänsten. Börja med att välja ”Nytt projekt” i toppmenyn.  Fyll i uppgifterna på blanketten som öppnas. Blanketten innehåller detaljerade anvisningar för varje uppgift som ska matas in.

 • Kryssa för antingen RFV-ansökan eller God praxis. Då går blanketten automatiskt vidare till följande steg. Centralbiblioteket och Biblioteken.fi väljer UKM-ansökan.

Basuppgifter

 • Projektets namn:
  Ge projektet ett namn. Namnet fungerar i fortsättningen som rubrik för projektet eller praxisen och syns på ingångssidan och i sökresultaten.
 • Sammandrag:
  En kort och koncis beskrivning av projektets mål. Sammandragets text syns alltid på ingångssidan och i sökresultaten då flera projekt eller praxis uppfyller sökvillkoret. Om inget sammandrag görs, kommer det första stycket i beskrivningsfältets text att synas på ingångssidan och i sökresultaten. Tryck på "Dölj sammandrag" om du inte vill att sammandraget ska synas. Via "Ändra sammandrag" får du fram det på nytt.
 • Beskrivning av projektet:
  Beskriv projektet noga: formulera målen tydligt och berätta konkret vad som kommer att göras och hur pengarna ska användas. Det behövs inte längre några separata bilagor, utan du kan skriva in hela projektplanen här.
 • Tidigare projekt:
  Skriv in om du känner till liknande projekt eller praxis från tidigare.
 • Ämnesord:
  Du kan ge ditt projekt eller din praxis ämnesord ur den allmänna svenska ontologin ALLSO. Skriv in ämnesordets första bokstäver i fältet så ger ALLSO dig alternativ att välja mellan. Ämnesordet blir synligt och du kan radera det via det kryss som syns efter ordet. Knappen "Öppna ONKI-läsaren" tar dig till ALLSO-ontologin. Där kan du bläddra i ontologin och då du hittar ett lämpligt ämnesord, kan du föra över det till blanketten genom att trycka på "-->Hämta begrepp " eller "Fetch concept". Om du inte hittar några lämpliga ämnesord i ALLSO, så kan du lägga in ord som beskriver projektets innehåll under "Taggar".
 • Taggar:
  Skriv in ett sökord eller början på det, så får du förslag på taggar som redan har använts. Välj de du önskar med "Lägg till"-knappen. Om taggen inte har använts tidigare, vänta tills den automatiska sökningen är färdig och tryck sen på "Lägg till". Alla valda taggar blir synliga och kan raderas via krysset som kommer efter dem. Använd inte termer som Bibliotek, Projekt, Utveckling...eller andra termer som är för allmänna.
 • Bilder:
  Via "Bläddra" kan du lägga till bilder till projektet eller praxisen. Programmet ändrar bildens storlek automatiskt. Undvik ändå alldeles för stora bilder. Som bild kan du t.ex. ha ditt biblioteks logo.
 • Bildens källa:
  Skriv in varifrån bilden kommer. Använd inte bilder som du inte har rätt att använda.
 • Målgrupp:
  Skriv in den målgrupp du önskar i sökfältet. Då du skrivit de första bokstäverna börjar programmet ge förslag på redan använda målgrupper. Du kan välja någon av dem eller skapa en egen. Om du vill lägga till flera målgrupper, lägg ett kommatecken efter den första målgruppen och fortsätt skriva in följande målgrupp. Användarna kan avgränsa sökningen enligt målgrupp.
 • Influensområde:
  Alternativen är inställda på förhand. Du kan bara välja ett, ta det som är lämpligast. Användarna kan avgränsa sökningen enligt influensområde.
 • Början:
  Välj lämplig dag, månad och lämpligt år i kalendern.
 • Slut:
  Välj lämplig dag, månad och lämpligt år i kalendern.

Projektägare

 • Bibliotekets namn:
  Skriv in bibliotekets namn.
 • Bibliotekets adress:
  Skriv in bibliotekets adress.
 • Postnummer:
  Skriv in postnumret i bibliotekets adress.
 • Postanstalt:
  Skriv in bibliotekets postanstalt. Om den redan har använts, föreslås den automatiskt.
 • Landskap som biblioteket hör till:
  Välj det landskap som ditt bibliotek hör till. Det är viktigt att välja landskap, eftersom användarna kan avgränsa sin sökning enligt landskap. Bland landskapsalternativen finns också alternativet "Centralbiblioteket-Biblioteken.fi" för att det ska gå att lista nationella projekt och avgränsa sökningen enligt dem.
 • Bibliotekets telefon:
  Skriv in bibliotekets telefonnummer.
 • Bibliotekets e-post:
  Skriv in bibliotekets e-postadress.
 • FO-nummer:
  Skriv in bibliotekets FO-nummer. Du får det av bibliotekets administration.
 • Bankkontonummer (IBAN):
  Skriv in IBAN-numret som numera krävs för betalningen. IBAN-numret syns endast på administratörssidan, dvs. endast det bibliotek som äger projektet och Regionförvaltningverkens inspektörer kan se numret.
 • BIC-kod:
  Skriv in BIC-koden som specificerar banken eller bankgruppen. BIC-koden syns endast på administratörssidan, dvs. endast ditt bibliotek och Regionförvaltningverkens inspektörer kan se numret.
 • ISIL-kod:
  Skriv in ditt biblioteks ISIL-kod. Du får den från webben: http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/linnea2/kirjastotunnukset.htm

Ansvarig person och andra medverkande

 • Namn på ansvarig person:
  Skriv in namnet på den som är ansvarig för projektet.
 • Telefon:
  Skriv in telefonnumret till den som är ansvarig för projektet.
 • E-post:
  Skriv in e-postadressen till den som är ansvarig för projektet.
 • Samarbetspartner, arbetsgrupp:
  Skriv in behövliga namn- och kontaktuppgifter till andra som medverkar i projektet.

Budget

I denna del av blanketten vill vi ha många slags uppgifter om budgeten. Fyll i alla de punkter som du känner till vid den tidpunkt då ansökan ska lämnas in. Kom ihåg att en bra ansökan kännetecknas av en omsorgsfullt gjord kostnadsplan. Fälten kan inte lämnas tomma. Skriv alltså in siffran noll (0) på de punkter där det inte kommer att uppstå några kostnader.

 • Mervärdesskatt:
  Kryssa för om kostnaderna har angetts med eller utan skatt.
 • Understöd:
  Skriv in i euro hur stort understöd ni ansöker om.
 • Egen finansiering:
  Skriv in den egna finansieringens belopp i euro. En andel av projektets finansiering ska vara egen finansiering.
 • Övriga understöd:
  Om ni också har ansökt om andra understöd för projektet, skriv in beloppet i euro.
 • Erhållet övrigt understöd:
  Skriv in i euro det belopp övrigt understöd som projektet har fått.
 • Den totala budgeten i euro:
  Lägg till projektets totala budget i euro, den egna finansieringen medräknad.

Specifikation av budgeten:
Obs! Inkludera också andelen egen finansiering i specifikationen.

 • Personalkostnader:
  Uppskatta projektets personalkostnader i euro.
 • Material, förnödenheter, varor:
  Uppskatta inköpen av material, förnödenheter och varor och skriv in summan i euro.
 • Hyror:
  Uppskatta projektets hyror i euro.
 • Köptjänster:
  Uppskatta hur stor summa i euro som används för att köpa tjänster som anknyter till projektet.
 • Resekostnader:
  Uppskatta projektets resekostnader i euro.
 • Övriga kostnader:
  Uppskatta de övriga kostnader i euro som anknyter till projektet.

När du ansöker om understöd fyller du endast i blanketten så här långt. Spara och publicera ditt projekt. Efter det kan du göra ansökan om understöd.