Motiveringspromemoria 2012

Promemoria om grunderna för beviljandet av statsunderstöd enligt prövning för de allmänna bibliotekens verksamhetsutveckling 2012

Grunderna för beviljandet har utarbetats i samarbete med ELY-centralernas ansvariga tjänsteinnehavare inom biblioteksväsendet. Grunderna baserar sig på de riktlinjer som står i undervisnings- och kulturministeriets brev 10.8.2011 (23/623/2011).

”Understöd beviljas för utveckling av bibliotekens datatjänster, utveckling av användarvänliga produkter och tjänster, utveckling av bibliotekssystemet, kostnader med anknytning till de kommunala bibliotekens sammanslagning, främjande av läs- och litteraturintresse, utbildning av personalen och anskaffning av kundterminaler. Understöd kan även sökas för anskaffning av anordningar som behövs för att stöda mediefostran och biblioteksanvändning och för att bättra bibliotekens internetförbindelser och kundtjänst.”

Understöd beviljas enligt prövning. Projekt som genomför bibliotekets grundarbete eller som inte hör till utveckling av biblioteksverksamhet beviljas inte understöd.

År 2012 beviljas inte understöd för t.ex. material- och möbelanskaffningar, inköp av läsplattor, renoverings- och inredningsarbete, resekostnader för inhemska fortbildningar osv., personalens rekreations- och studieresor, enskilda evenemang, tryckning av enskilda reklamtidningar och – blad eller för att producera innehåll till bibliotekssystemet.

Understöd kan beviljas för digitaliseringsprojekt om materialet som ingår i projektet är lokalt, regionalt eller nationellt betydelsefullt.  I alla digitaliseringsprojekt rekommenderas att biblioteket kontaktar nationalbibliotekets digitaliseringstjänst i S:t Michel för närmare konsultation och anvisning.

I projekten som hör till fortbildning beaktas de synpunkter som hör till temat, förhållandena i regionen och på området, behovet eller utbudet.  I första hand beviljas inte understöd för fortbildning som ordnas av enskilda bibliotek.

Som grund för prövningen används också biblioteks verksamhetsområde, kommunens storlek eller projekt av samma slag som redan har genomförts.

Projekt som anses vara riksomfattande har redan överförts till undervisnings- och kulturministeriets avgörande.