Motiveringspromemoria 2014

Promemoria om grunderna för beviljandet av statsunderstöd enligt prövning för de allmänna bibliotekens verksamhetsutveckling 2014

Grunderna för beviljandet har utarbetats gemensamt av de tjänstemän som vid Regionförvaltningverken ansvarar för regionförvaltningens uppgifter inom biblioteksväsendet. Grunderna baserar sig på de riktlinjer som står i undervisnings- och kulturministeriets brev 14.8.2013 (UKM/43/623/2013).

Understöd beviljas för planering och utveckling av bibliotekstjänster och -processer, utveckling av användarvänliga produkter och tjänster, kostnader i anknytning till sammanslagning av bibliotek och för främjande av läsning och intresse för litteratur, där särskilt delprojekt i projektet Läslust beaktas. Understöd kan sökas även för anskaffning av anordningar som behövs i undervisning i mediefostran och biblioteksanvändning och för att förbättra bibliotekens internetförbindelser och kundtjänst.”

Understöden beviljas enligt prövning. Projekt som räknas till bibliotekets lagstadgade grunduppgift eller projekt som inte utvecklar biblioteksverksamheten beviljas inte understöd. År 2013 beviljas inte understöd för t.ex. material- och möbelanskaffningar, inköp av läsplattor, renoverings- och inredningsarbete, resekostnader för inhemska fortbildningar, personalens rekreations- och studieresor, enskilda evenemang eller enskilda biblioteks reklamtidningar och -blad. Utvecklingen av bibliotekssystemens kundgränssnitt understöds till den del de främjar ibruktagandet av Finna.

Understöd kan beviljas för digitaliseringsprojekt, om materialet som ingår i projektet är lokalt, regionalt eller nationellt betydelsefullt.  I alla digitaliseringsprojekt rekommenderas att biblioteket kontaktar Nationalbibliotekets digitaliseringstjänst i S:t Michel för närmare konsultation och anvisning. Vid digitalisering och materialproduktion bör man försäkra sig om att det är tillgänglig i Finna.

I projekt som hör till fortbildning beaktas de synpunkter som hör till temat, förhållandena i regionen och på området, behovet eller utbudet.  I första hand beviljas inte understöd för fortbildning som ordnas av enskilda bibliotek.

Som grund för prövningen används också bibliotekets verksamhetsområde, kommunens storlek eller projekt av samma slag som redan har genomförts.