Motiveringspromemoria 2015

Promemoria om grunderna för beviljandet av statsunderstöd enligt prövning för de allmänna bibliotekens verksamhetsutveckling 2015

Grunderna för beviljandet har utarbetats gemensamt av de tjänstemän som vid regionförvaltningsverken ansvarar för regionförvaltningens uppgifter inom biblioteksväsendet. Grunderna baserar sig på de riktlinjer som står i undervisnings- och kulturministeriets brev 3.9.2014 (OKM/18/691/2014).

”Understöd beviljas för att utveckla bibliotekstjänster och -processer, användarvänliga produkter och serviceformer samt mångkulturell service. Understöd beviljas vidare för att främja ibruktagande av elektroniska innehåll och intresset för läsning och litteratur, speciellt projekt som främjar mångsidiga läs- och skrivfärdigheter, liksom för främjandet av samarbetsprojektet Bibliotek för alla (http://www.celia.fi/kirjastokaikille). Understöd kan också ansökas för att skaffa apparatur som stöder mediefostran och handledningen i informationssökning samt för att förbättra bibliotekens internetförbindelser och kundtjänst.”

Understöden beviljas enligt prövning. Projekt som räknas till bibliotekets lagstadgade grunduppgift eller projekt som inte utvecklar biblioteksverksamheten beviljas inte understöd.

År 2015 beviljas inte understöd för t.ex. material- och möbelanskaffningar, inköp av läsplattor, renoverings- och inredningsarbete, resekostnader för inhemska fortbildningar, personalens rekreations- och studieresor, enskilda festevenemang eller årligen återkommande evenemang eller enskilda biblioteks reklamtidningar och -blad. Utvecklingen av bibliotekssystemens kundgränssnitt understöds till den del de främjar ibruktagandet av Finna.

Självbetjäningsbibliotek finansieras till den del det förbättrar kundservicen.

Understöd kan beviljas för digitaliseringsprojekt, om materialet som ingår i projektet är lokalt, regionalt eller nationellt betydelsefullt.  I alla digitaliseringsprojekt rekommenderas att biblioteket kontaktar Nationalbibliotekets digitaliseringstjänst i S:t Michel för närmare konsultation och anvisning. Vid digitalisering och materialproduktion bör man försäkra sig om att det är tillgängligt också i Finna.

I projekt som hör till fortbildning beaktas de synpunkter som hör till temat, förhållandena i regionen och på området, behovet eller utbudet. I första hand beviljas inte understöd för fortbildning som ordnas av enskilda bibliotek.

Som grund för prövningen används också bibliotekets verksamhetsområde, kommunens storlek eller projekt av samma slag som redan har genomförts.

Projekt som är riksomfattande har överförts till undervisnings- och kulturministeriet som fattar beslut om dem.

okm
avi