Motiveringspromemoria 2016

Promemoria om grunderna för beviljandet av statsunderstöd enligt prövning för de allmänna bibliotekens verksamhetsutveckling 2016

Grunderna för beviljandet har utarbetats gemensamt av de tjänstemän som vid regionförvaltningsverken ansvarar för regionförvaltningens uppgifter inom biblioteksväsendet.  Grunderna baserar sig på de riktlinjer som står i undervisnings- och kulturministeriets brev 2.9.2015 (OKM/14/691/2015).

”Understöd beviljas för att utveckla bibliotekstjänster och -processer, användarvänliga tjänster och produkter samt mångkulturell service, delaktighet och gemenskap och för att främja ibruktagandet av elektroniska innehåll och intresset för läsning och litteratur samt för främjande av inlärningen.   Understöd kan också ansökas för att skaffa apparatur som stöder mediefostran och handledningen i informationssökning .”

Understöden beviljas enligt prövning. Projekt som räknas till bibliotekets lagstadgade grunduppgift eller projekt som inte utvecklar biblioteksverksamheten beviljas inte understöd. År 2016 beviljas inte understöd för till exempel material- och möbelanskaffningar, inköp av läsplattor, renoverings-/byggarbete (inkl. elinstallationer) och inredningsarbete, resekostnader för inhemska fortbildningar och andra utbildningar eller för personalens rekreations- och studieresor. Understöd beviljas inte för enskilda biblioteks reklamtidningar och -blad. 

Självbetjäningsbibliotek finansieras till den del det förbättrar kundservicen.

Understöd kan beviljas för digitaliseringsprojekt, om materialet som ingår i projektet är lokalt, regionalt eller nationellt betydelsefullt. Materialet ska besittas av biblioteket. I alla digitaliseringsprojekt rekommenderas att biblioteket kontaktar Nationalbiblioteket/digitaliseringstjänsten i S:t Michel för närmare konsultation och anvisning. Vid digitalisering och materialproduktion bör man försäkra sig om att det är tillgängligt också i Finna.

I projekt som hör till fortbildning beaktas de synpunkter som hör till temat, förhållandena i regionen och på området, behovet eller utbudet. Understöd beviljas inte för fortbildning som ordnas av enskilda bibliotek.

År 2017 har det förflutit 100 år sedan Finland blev självständigt. Projektet Finland 100 koordinerar och organiserar förberedelserna inför Finlands 100-årsjubileum och har i uppdrag att göra jubileumsåret till en mångsidig programenhet. Biblioteken är en viktig del av den här helheten. På biblioteken lever det självständiga Finlands historia, nutid och framtid i många former som historier, information och dokument. Biblioteken kan delta i jubileumsåret med eget program och egna utställningar. Verksamheten kan beviljas understöd enligt prövning.

Utbildnings- och kulturministeriet fattar beslut om projekt som anses vara riksomfattande.

okm
avi