Motiveringspromemoria 2017

Promemoria om beviljandegrunderna för statsunderstöd enligt prövning för verksamhetsutvecklingen i allmänna bibliotek 2017

Beviljandegrunderna är gemensamt utarbetade av de tjänstemän som vid regionförvaltningsverken ansvarar för regionförvaltningens uppgifter inom biblioteksväsendet. Grunderna baserar sig på riktlinjerna i undervisnings- och kulturministeriets brev 6.9.2016 (OKM/11/691/2016).

Understöd kan beviljas för projekt i anknytning till följande teman:

Tema 1: Biblioteket för alla

Projekt som främjar tillgänglighet, delaktighet och gemenskap inom konst och kultur.

 • Projekt som främjar kulturell mångfald.
  I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets handlingsprogram Betydelsefull i Finland stöds projekt som bidrar till respekt för olikheter och till en dialog mellan olika kulturer.
 • Projekt för olika målgrupper (barn, unga, familjer, äldre)
 • Projekt som utnyttjar mångsidig användning av bibliotekslokaler

 

Tema 2: Biblioteket för lärande

 • Projekt vars mål är att utveckla lärandemiljöerna
 • Projekt som stöder samarbetet mellan skolor och läroanstalter samt projekt med fokus på vuxna lärande
 • Projekt som sporrar till att använda e-tjänster

 

Tema 3: Bibliotek som främjar läsande och läsfärdigheter

 • Läsfrämjande projekt på bred bas över kommungränserna
 • Projekt i syfte att väcka läsintresset före skolåldern
 • Projekt för multilitteracitet och mediefostran

 

Tema 4: Det verkningsfulla biblioteket

 • Projekt för att utveckla bibliotekens verksamhet och verksamhetskultur
 • Projekt som framhäver och åskådliggör bibliotekstjänsternas verkan och värde
 • Kvalitetsprojekt för bibliotekstjänsterna

 

Tema 5: Det nya biblioteket

 • Nya innovativa försöksprojekt. Målet med projekten kan vara att testa t.ex. lämpligheten och livskraften hos en ny verksamhetsform, tjänst, teknik eller liknande.

Understöden beviljas efter prövning.  Vid sektorsövergripande projekt kan understöd beviljas bara för bibliotekens andel. Understöd beviljas inte för projekt som räknas som bibliotekets grunduppgift enligt lag eller projekt som inte anknyter till utveckling av biblioteksverksamheten. År 2017 beviljas inte understöd för till exempel material- och möbelanskaffningar, renoverings-/byggarbete (inkl. elinstallationer) eller inredningsarbete, kostnader för att delta i fortbildningar eller andra utbildningar i Finland eller för personalens rekreations- och studieresor. Understöd beviljas inte för produktion av enskilda biblioteks reklamtidningar och -broschyrer. 

Meröppna bibliotek finansieras till den del de förbättrar kundservicen för alla besökargrupper på ett jämställt sätt.

Digitaliseringsprojekt kan beviljas understöd om materialet som ingår i projektet är av lokal, regional eller nationell betydelse. Materialet ska vara i bibliotekets besittning. I samtliga projekt som gäller digitalisering rekommenderas att biblioteket kontaktar Nationalbiblioteket/digitaliseringstjänsten i S:t Michel för närmare konsultation och anvisningar. Vid digitalisering och materialproduktion bör man försäkra sig om att det är tillgängligt också i Finna.

I fortbildningsprojekt tar man i beaktande tema, regionalitet och faktorer i anknytning till behov eller utbud. För fortbildning av landskapsbibliotekens personal kan man använda sig av landskapsbiblioteksunderstöd. Understöd beviljas inte för fortbildning som ordnas av enskilda bibliotek.

Projektet Finland 100 samordnar och organiserar förberedelserna inför Finlands 100-årsjubileum och har som mål att skapa ett mångsidigt program av jubileumsåret. Biblioteken är en viktig del i helheten. Det självständiga Finlands historia, nutid och framtid lever i många former i biblioteken, som historier, information och handlingar. Verksamheten kan beviljas understöd enligt prövning.

okm
avi