Motiveringspromemoria 2018

Promemoria om beviljandegrunderna för statsunderstöd enligt prövning för verksamhetsutvecklingen i allmänna bibliotek 2018.

Beviljandegrunderna är gemensamt utarbetade av de tjänstemän som vid regionförvaltningsverken ansvarar för regionförvaltningens uppgifter inom biblioteksväsendet. Grunderna baserar sig på riktlinjerna i undervisnings- och kulturministeriets brev:
- Länk

Understöd kan beviljas för projekt i anknytning till följande teman:

Tema 1. Mångsidiga läsfärdigheter

 • Främja läsning i alla befolkningsgrupper inkl. utvecklandet av anslutande verksamhetsformer
 • Handleda allmänheten i hur man tar emot och producerar olika slag av medieinnehåll och hur man använder informations- och kommunikationsteknik
 • Att trygga den digitala jämlikheten genom att främja allmänhetens kunskaper i digital teknik

Tema 2. Aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet

 • Att främja öppen och tillförlitlig tillgång till information genom att stärka den källkritiska kompetensen
 • Att stärka dialogen mellan olika språk- och kulturgrupper samt att ta fram verksamhet som främjar ett gott debattklimat
 • Att utveckla kommuninvånarnas metoder att delta och påverka samt att undanröja hinder för deltagande
 • Att utveckla bibliotekens lokaliteter som gemenskapsbaserade mötesplatser och i syfte att stödja medborgarverksamhetens behov

Tema 3. Livslångt lärande

 • Att utveckla biblioteken som för alla öppna och mångsidiga arbets- och inlärningsmiljöer
 • Att främja samarbetet mellan daghem, skolor, läroanstalter och övriga samfund

Tema 4. Kvalitet, genomslagskraft och innovationer

 • Att utveckla de sätt på vilka man bedömer och mäter bibliotekstjänsternas genomslagskraft och kvalitet
 • Försök som syftar till innovativa lösningar och bättre service i syfte att förbättra bibliotekens samhälleliga genomslagskraft Understöden beviljas efter prövning. Vid sektorsövergripande projekt kan understöd beviljas bara för bibliotekens andel.

Understöd beviljas inte för projekt som räknas som bibliotekets grunduppgift enligt lag eller projekt som inte anknyter till utveckling av biblioteksverksamheten. Understöd beviljas inte heller för till exempel material- och möbelanskaffningar, renoverings-/byggarbete (inkl. elinstallationer) eller inredningsarbete, kostnader för att delta i fortbildningar eller andra utbildningar i Finland eller för personalens rekreations- och studieresor. Understöd beviljas inte för produktion av enskilda biblioteks reklamtidningar och -broschyrer.

Meröppna bibliotek finansieras till den del de förbättrar tillgängligheten och svarar på målen enligt bibliotekslagen (1492/2016) genom att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur samt tillgången till och användningen av information.

Digitaliseringsprojekt kan beviljas understöd om materialet som ingår i projektet är av lokal, regional eller nationell betydelse. Materialet ska vara i bibliotekets besittning. I samtliga projekt som gäller digitalisering rekommenderas att biblioteket kontaktar Nationalbiblioteket/digitaliseringstjänsten i S:t Michel för närmare konsultation och anvisningar. Vid digitalisering och materialproduktion bör man försäkra sig om att det är tillgängligt också i Finna. I fortbildningsprojekt tar man i beaktande tema, regionalitet och faktorer i anknytning till behov eller utbud. Understöd beviljas inte för fortbildning som ordnas av enskilda bibliotek.