Motiveringspromemoria 2019

Promemoria om beviljandegrunderna för statsunderstöd enligt prövning för verksamhetsutvecklingen i allmänna bibliotek 2019

Beviljandegrunderna är gemensamt utarbetade av de tjänstemän som vid regionförvaltningsverken ansvarar för regionförvaltningens uppgifter inom biblioteksväsendet. Grunderna baserar sig på riktlinjerna i undervisnings- och kulturministeriets ansökningsanvisning

Understöd kan beviljas för projekt i anknytning till följande teman:

Tema 1. Läsfrämjande insatser

- Att stödja den språkliga utvecklingen hos små barn och att väcka deras intresse för att läsa.

- Att främja läsfärdigheten hos barn och unga.

- Att öka läsning som hobby i familjer och i hobbygrupper för barn och unga.

- Att främja multilitteracitet hos alla grupper av befolkningen.

Tema 2. Livslångt lärande

- Att utveckla biblioteken som öppna och mångsidiga arbets- och inlärningsmiljöer för alla.

- Att främja ett planmässigt samarbete mellan daghem, skolor, läroanstalter och andra sammanslutningar.

- Att stärka de digitala färdigheterna hos olika grupper av befolkningen.

Tema 3. Aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet

- Att utveckla biblioteken som gemenskapsbildande mötesplatser som stöder medborgarverksamhet.

- Att utveckla kommuninvånarnas metoder att delta och påverka samt att undanröja hinder för deltagande.

- Att stärka dialogen mellan olika språk- och kulturgrupper samt att ta fram verksamhet som främjar ett gott debattklimat.

- Att främja öppen och tillförlitlig tillgång till information och att stärka den källkritiska kompetensen.

Tema 4. Kvalitet, genomslagskraft och innovationer

- Att ta fram innovationer som stöder bibliotekens genomslagskraft i samhället.

- Att utvärdera bibliotekstjänsternas kvalitet och genomslagskraft.

Understöden beviljas efter prövning. Vid sektorsövergripande projekt kan understöd beviljas bara för bibliotekens andel. Understöd beviljas inte för projekt som räknas som bibliotekets grunduppgift enligt lag eller projekt som inte anknyter till utveckling av biblioteksverksamheten. Understöd beviljas inte heller för till exempel material- och möbelanskaffningar, renoverings-/byggarbete (inkl. elinstallationer) eller inredningsarbete, kostnader för att delta i fortbildningar eller andra utbildningar i Finland eller för personalens rekreations- och studieresor. Understöd beviljas inte för produktion av enskilda biblioteks reklamtidningar eller -broschyrer.

Finansiering kan beviljas för att införa meröppet på ett bibliotek, om det leder till att tillgången till bibliotekstjänsterna förbättras. Meröppetprojekten är utvecklingsprojekt, inte anläggningsprojekt.

Godtagbara kostnader för meröppna bibliotek är utrustning och installation av dem, inte möbler eller renovering av lokalerna.

Digitaliseringsprojekt kan beviljas understöd om materialet som ingår i projektet är av lokal, regional eller nationell betydelse. Materialet ska vara i bibliotekets besittning. I samtliga projekt som gäller digitalisering rekommenderas att biblioteket kontaktar Nationalbiblioteket/digitaliseringstjänsten i S:t Michel för närmare konsultation och anvisningar. Vid digitalisering och materialproduktion bör man försäkra sig om att det är tillgängligt också i Finna.

I fortbildningsprojekt tar man i beaktande tema, regionalitet och faktorer i anknytning till behov eller utbud. Understöd beviljas inte för fortbildning som ordnas av enskilda bibliotek.

Se också ansökningsanvisningen från regionförvaltningsverkets biblioteksväsende.

 

okm
avi