Perustelumuistio 2017

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2017 myönnettäville harkinnanvaraisille valtionavustuksille yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen.

Myöntöperusteet on laadittu yhteisesti aluehallintoviraston kirjastotoimen aluehallinnon tehtävistä vastaavien viranhaltioiden kesken. Ne pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen 6.9.2016 (OKM/11/691/2016)  linjauksiin.

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin teemoihin liittyviin hankkeisiin:

Teema 1: Kaikkien kirjasto

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävät hankkeet

 • Monikulttuurisuutta edistävät hankkeet.
  Opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelman mukaisesti tuetaan erilaisuuden kunnioittamista ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua vahvistavia hankkeita
 • Eri asiakasryhmille kohdennetut hankkeet (lapset, nuoret, perheet, ikääntyvät)
 • Kirjastotilojen moninaiskäyttöä edistävät hankkeet

Teema 2: Oppijan kirjasto

 • Oppimisympäristöjen kehittämiseen tähtäävät hankkeet
 • Koulu- ja oppilaitosyhteistyötä tukevat hankkeet sekä aikuisiin oppijoihin kohdistuvat hankkeet
 • Sähköisten palvelujen käyttöön ohjaavat hankkeet

Teema 3: Lukemista ja lukutaitoja edistävä kirjasto

 • Laajat, kuntarajat ylittävät lukemisen edistämishankkeet
 • Lukemisharrastuksen herättelyyn ennen kouluikää tähtäävät hankkeet
 • Monilukutaito- ja mediakasvatushankkeet

Teema 4: Vaikuttava kirjasto

 • Kirjastojen toimintatapojen ja toimintakulttuurin kehittämishankkeet
 • Kirjastopalvelujen vaikuttavuutta ja arvoa selvittävät ja esiintuovat hankkeet
 • Kirjastopalvelujen laatuhankkeet

Teema 5: Uusi kirjasto

 • Uudet, innovatiiviset kokeiluhankkeet. Hankkeiden tavoitteena voi olla esimerkiksi uuden toimintatavan, palvelun, teknologian tms. soveltuvuuden ja elinkelpoisuuden testaaminen.

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia.  Monialaisissa hankkeissa voidaan myöntää avustuksia vain kirjastojen osuuteen. Kirjaston lakisääteiseksi perustehtäväksi laskettavaan tai kirjastotoimen kehittämiseen kuulumattomaan toimintaan liittyviä hankkeita ei avusteta. Avustusta ei vuonna 2017 myönnetä esimerkiksi aineisto- ja kalustehankintoihin, remontti-/rakennus- (sis. sähkötyöt) tai sisustustöihin, kotimaassa järjestettävän täydennys- ym. koulutukseen osallistumiseen eikä henkilökunnan virkistys- ja tutustumismatkoihin.  Yksittäisten kirjastojen markkinointilehtien ja -esitteiden tekemiseen ei avustusta myönnetä. 

Omatoimikirjastoja rahoitetaan niiltä osin, kun ne parantavat asiakaspalvelua kaikille asiakasryhmille yhdenvertaisesti.

Digitointihankkeisiin avustusta voidaan myöntää, jos hankkeeseen sisältyvä aineisto on paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti arvokasta. Aineiston pitää olla kirjaston hallinnassa. Kaikissa digitointiin liittyvissä hankkeissa suositetaan, että kirjasto ottaa yhteyttä Kansalliskirjastoon/Mikkelin digitointi-keskukseen konsultaatiota ja ohjeistusta varten. Digitoitaessa ja tuotettaessa aineistoja tulee varmistaa, että aineisto on käytettävissä myös Finnan kautta.

Täydennyskoulutushankkeissa huomioidaan aihe, alueellisuus sekä tarpeeseen ja tarjontaan liittyvät seikat. Maakuntakirjastoalueen henkilökunnan täydennyskoulutukseen on käytettävissä maakuntakirjasto-avustus. Yksittäisten kirjastojen järjestämää koulutusta ei avusteta.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmisteluja koordinoi ja organisoi Suomi 100 -hanke, jonka tavoitteena on tehdä juhlavuodesta monipuolinen ohjelmakokonaisuus. Kirjastot ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Kirjastoissa itsenäisen Suomen historia, nykyisyys ja tulevaisuus elävät monessa muodossa tarinoina, tietoina ja dokumentteina. Toimintaan voidaan myöntää harkinnanvaraisia avustuksia.

okm
avi