Perustelumuistio 2018

Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2018 myönnettäville harkinnanvaraisille valtionavustuksille yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen.

Myöntöperusteet on laadittu yhteisesti aluehallintoviraston kirjastotoimen aluehallinnon tehtävistä vastaavien viranhaltioiden kesken. Ne pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen linjauksiin, ks. Linkki 

Avustusta voidaan myöntää seuraaviin teemoihin liittyviin hankkeisiin:

Teema 1. Monipuoliset lukutaidot

 • Kaikkien väestöryhmien lukemisen edistäminen ja siihen liittyvien toimintamuotojen kehittäminen
 • Kansalaisten ohjaaminen erilaisten mediasisältöjen vastaanottamisessa ja tuottamisessa sekä tietoja viestintäteknologian käytössä
 • Digitaalisen tasa-arvon turvaaminen kansalaisten digitaitoja edistämällä 

Teema 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus

 • Avoimen ja luotettavan tiedonsaannin edistäminen lähdekriittistä osaamista vahvistamalla
 • Eri kieli- ja kulttuuriryhmien vuoropuhelun vahvistaminen sekä hyvää keskusteluilmapiiriä edistävän toiminnan kehittäminen
 • Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmien kehittäminen ja osallistumisesteiden poistaminen
 • Kirjastotilojen kehittäminen yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina 

Teema 3. Elinikäinen oppiminen

 • Kirjastotilojen kehittäminen kaikille avoimena ja monipuolisena työ- ja oppimisympäristönä
 • Yhteistyön edistäminen päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä muiden yhteisöjen kanssa 

Teema 4. Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot

 • Kirjastopalvelujen vaikuttavuusarvioinnin ja laadun mittaamisen kehittäminen
 • Kokeilut, joilla pyritään innovatiivisiin ratkaisuihin ja parempiin palveluihin tavoitteena kirjastojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämine

Myönnettävät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Monialaisissa hankkeissa voidaan myöntää avustuksia vain kirjastojen osuuteen. Kirjaston lakisääteiseksi perustehtäväksi laskettavaan tai kirjastotoimen kehittämiseen kuulumattomaan toimintaan liittyviä hankkeita ei avusteta. Avustusta ei myönnetä esim. aineisto- ja kalustehankintoihin, remontti-/rakennus- (sis. sähkötyöt) tai sisustustöihin, kotimaassa järjestettävän täydennys- ym. koulutukseen osallistumiseen eikä henkilökunnan virkistys- ja tutustumismatkoihin. Yksittäisten kirjastojen markkinointilehtien ja -esitteiden tekemiseen ei myöskään avustusta myönnetä.

Omatoimikirjastoja rahoitetaan niiltä osin, kun ne parantavat saavutettavuutta ja vastaavat kirjastolain (1492/2016) tavoitteisiin edistämällä väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin sekä tiedon saatavuutta ja käyttöä.

Digitointihankkeisiin avustusta voidaan myöntää, jos hankkeeseen sisältyvä aineisto on paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti arvokasta. Aineiston pitää olla kirjaston hallinnassa. Kaikissa digitointiin liittyvissä hankkeissa suositetaan, että kirjasto ottaa yhteyttä Kansalliskirjastoon/Mikkelin digitointikeskukseen konsultaatiota ja ohjeistusta varten. Digitoitaessa ja tuotettaessa aineistoja tulee varmistaa, että aineisto on käytettävissä myös Finnan kautta.

Täydennyskoulutushankkeissa huomioidaan aihe, alueellisuus sekä tarpeeseen ja tarjontaan liittyvät seikat. Yksittäisten kirjastojen järjestämää koulutusta ei avusteta.

okm
avi