Yleisohjeita valtionavustuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa kirjastojen alueellisia ja paikallisia hankkeita. Kirjastot täyttävät itse Hankkeet -sivustoon avustushakemuksensa, jotka tulee lähettää oman alueen aluehallintovirastoon lokakuun loppuun mennessä. Avustuspäätökset tehdään seuraavana vuonna, ja kirjastot saavat niistä tiedon maalis-huhtikuun aikana.

Ketkä voivat hakea?

Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset kirjastot.

Millaisia hankkeita pidetään tärkeinä?

  • Alueellisesti tai valtakunnallisesti hyödynnettävät hankkeet
  • Useamman kunnan kirjaston yhteistyöhankkeet
  • Poikkihallinnolliset hankkeet yhteistyössä esim. nuoriso-, opetus- tai sosiaalitoimen kanssa; monialaisissa yhteishankkeissa kirjastojen määrärahasta voidaan kuitenkin myöntää avustuksia vain kirjastojen osuuteen ja muiden hallinnonalojen on haettava omat avustusosuutensa vastaavista määrärahoista. 

Avustusrahoitusta ei voi saada

  • jos hakija saa samanaikaisesti rahoitusta ESR- tai EAKR -ohjelmasta vastaavaan hankkeeseen
  • kirjastoaineiston hankkimiseen tai kirjaston sisustamiseen

Avustus, avustuksen käyttöaika ja avustuspäätökset

Kysymyksessä on erityisavustus. Myönnetyt varat ovat käytettävissä enintään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka. Hakemuksessa tulee selvästi ilmoittaa, minkä ajan kuluessa haettu avustus aiotaan käyttää. Lisäksi ajoituksessa on huomioitava, että avustuspäätökset tehdään opetus- ja kulttuuriministeriössä ja aluehallintovirastoissa viimeistään maaliskuussa seuraavana vuonna.

Millainen on hyvä avustushakemus?

  • hankkeella tulee olla kustannusarvio, johon sisältyy myös kunnan oma rahoitusosuus
  • hankkeella tulee olla selkeä tavoite 
  • hankkeella tulee olla selkeä suunnitelma siitä, mitä hankkeessa tehdään ja missä aikataulussa
  • hankkeen tulee olla yleisesti hyödynnettävissä
  • alueellinen ja/tai valtakunnallinen yhteistyö on suositeltavaa

Opetus- ja kulttuurimisteriön ohjeita ja lainsäädäntöä