Alla kan vandra biblioteksstigen
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Malax kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Malmgatan 5
66100
Yhteyshenkilön nimi : 
Maria Kronqvist-Berg
Puhelin : 
040 650 7984
Sähköposti : 
maria.kronqvist-berg@malax.fi
Hankkeen tavoite: 

Målet är att bemöta alla användare likvärdigt genom att göra upp en biblioteksstig för alla. Fredrikabiblioteken ska ha en beredskap att ta emot olika grupper med specialbehov. Projektet hänför sig till Tema 1: Mångsidiga läsfärdigheter.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Utvärderingens sker genom enkäter till användargrupper och bibliotekspersonal. En annan indikator är intresset för och antalet deltagare i biblioteksstigarna.

Kuvaus : 

Projektets tidtabell är 2.5.18-31.12.2019. Två personer anställs på heltid under nio månader, en med ansvar för hur man bemöter olika typer av användargrupper och den andra har de digitala tjänsterna som sitt ansvarsområde. Projektarbetarnas viktigaste uppgifter är att identifiera olika specialbehov, göra upp modeller för biblioteksstigar, och handleda samt ordna fortbildning för bibliotekspersonal. Det är meningen att de två projektanställda samarbetar med varandra för att kunna utarbeta heltäckande biblioteksstigar som inkluderar både bibliotekens personliga service och digitala tjänster. Projektet riktar sig till grupper med specialbehov såsom seniorer, nyfinländare och personer med läs- och skrivsvårigheter. Därtill kan ytterligare grupper identifieras under projektets gång. Parallellt med biblioteksstigar för specialbehovsgrupper ska även biblioteksstigar för daghemsbarn, grundskoleelever och elever i andra stadiet utformas samt utveckla samarbetet med barnrådgivningar. Det finns Fredrikabibliotek som redan har biblioteksstigar för dessa grupper, men desto viktigare är det att alla bibliotek inom samarbetet uppnår en likvärdig nivå. Biblioteksstigarna utgör beredskapsplaner för hur biblioteken tar emot olika användargrupper. Stigarna utformas och testas i samarbete med bibliotekspersonal och användargrupper.  I projektet ingår också utformning av flerspråkiga broschyrer, manualer och utveckling av digitala tjänster.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Celia, Datero, olika föreningar t.ex. pensionärsföreningar eller föreningar med mångkulturell verksamhet, daghem, grundskolor, andra stadiet och barnrådgivningar
Aloituspäivämäärä : 
02/05/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€75 770
Oma rahoitus yhteensä: 
€19 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€94 770
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€45 000
 
okm
avi