Bibban rules!
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pedersöre kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Vasavägen 1
68910
Kirjaston puhelin : 
06-7850 280
Kirjaston sähköposti : 
bibl.pedersore@pedersore.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pedro
Y-tunnus : 
0198517-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Solveig Lund / Anita Löfdahl 1.3 - 31.8.2012
Puhelin : 
06-7850 277
Sähköposti : 
solveig.lund@pedersore.fi / anita.lofdahl@pedersore.fi
Kuvaus : 

Pedersöre är en ung kommun, 13% av kommunens invånare är tonåringar. Kulturnämnden väljer varje år ett tema eller en speciell målgrupp för verksamheten, för år 2012 är målgruppen ungdom

Pedersöre kommunbibliotek består av nio enheter, det finns ett bibliotek i de flesta byar. Det innebär att biblioteket finns nära sina kunder, och har också möjlighet att profilera sig i enlighet med hur byns invånarstruktur ser ut. Men alla enheter utöver huvudbiblioteket är enmansenheter, där största delen av arbetstiden är öppethållning. Därför finns det inga möjligheter att med befintliga resurser utveckla verksamheten.

Ungdomarna ska under 2012 vara målgrupp för verksamheten, men avsikten är också att ge ungdomarna möjlighet att påverka och vara delaktiga i bibliotekets verksamhet.

Redan i vinter kommer en ungdomsenkät att göras där hela kulturavdelningens verksamhet beaktas. Resultatet av denna enkät kommer att utgöra en grund fför planeringen av projektet.

 

Biblioteket ska

-utveckla sin information om biblioteket till målgruppen, detta i sådan form som tilltalar målgruppen

-biblioteket ska tillsammans med ungdomarna utveckla servicen till målgruppen, så att ungdomarna upplever att biblioteket också är deras

-den läsfrämjande verksamheten utvecklas i samarbete med det nya biblioteket på Sursik skola (kommunens högstadium) och tillsammans med ungdomsbyrån och ungdomsrådet i form av t.ex. läsecirklar, författarbesök, boktips, programaftnar mm.

-interiören på biblioteken ska var inspirerande och locka till upptäckter och läsning, men samtidigt ska det vara en lugn och kravlös miljö också för ungdomarna

För att planera och genomföra detta anställs en projektdragare för tiden 1.5.2012 - 30.4.2013, en bibliotekarie på 50%. De första månaderna planeras verksamheten, som under läsåret 2012-2013 genomförs. Målet är att vi ska hitta verksamhetsformer som blir bestående.

Egen andel: bibliotekspersonalens arbetstid dels som referensgrupp för den projektanställda, dels som deltagande i förverkligande av projektet, 1500 e

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Sursik skolas bibliotek

Ungdomsbyrån  och  Ungdomsrådet

Aiemmat hankkeet: 

Målgrupp 2010: den finska språkgruppen, beviljat 26.3.2010

Utveckling av Fredrika-nätverket 2009-2010, beviljat 8.4.2009 (användes alltså inte för enbart Pedersöre kommunbibliotek)

Vilse i bokskogen?, beviljat 12.12.2006

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

1. Projektet ”Bibban rules!” inleddes med en elektronisk enkät för ungdomar som kunde fyllas i på Pedersöre kommunbiblioteks hemsida. Elever i Sursik skola (högstadiet) och Pedersöre gymnasium fick möjlighet att fylla i enkäten under modersmålstimmarna. På basen av enkätsvaren planerades och genomfördes projektet. Enkätsvaren är också till nytta vid planeringen av det nya huvudbiblioteket och är en grund för vidareutveckling av servicen till ungdomar.

2. Tack vare projektet intensifierades bibliotekets samarbete med Sursik skola, ungdomsbyrån, kulturbyrån, ungdomsrådet och medborgarinstitutet. Tröskeln att kontakta varandra angående nya idéer och projekt har blivit lägre. Genom samarbete kan vi ordna större projekt.  Ungdomsrådet har fått komma med önskemål om bibliotekets service till ungdomar och har även gett idéer för inredningen av det kommande nya huvudbiblioteket. Ungdomsrådets ordförande för 2012-2013 var under våren 2013 med i byggnadskommittéen. Vid huvudbiblioteket har inte tidigare funnits någon skild ungdomsavdelning, utan endast en hylla för skönlitterära tonårsböcker. Tack vare projektet har vi uppmärksammat servicen för ungdomar på ett nytt sätt, både vad gäller utrymmesplanering och inredning i det nya huvudbiblioteket samt på kommunbibliotekets hemsida.

3. Ungdomarna har fått en egen sida "Gilla bibban - ungdomar" på Pedersöre kommunbiblioteks hemsida med information som intresserar dem. Kommunbiblioteket har använt facebook som informationskanal. Ungdomarna är aktiva på internet och sociala medier så informationen når förhoppningsvis fler ungdomar och snabbare. Länk: http://www.pedersore.fi/index.php3?use=publisher&id=6227&lang=1&sektion=3

4. Ungdomarna önskade lådor dit de kunde sätta lappar med bokönskemål. Lådor för bokönskemål inskaffades till varje enhet. Kunderna har fått feedback hur önskemålen beaktats med hjälp av informationslappar i närheten av lådorna. Biblioteket har också effektiverat informationen med hjälp av informationslappar på alla enheter hur kunderna på övriga sätt kan önska böcker. Lådorna för bokönskemål har varit populära. Det har kommit in både allmänna och specifika önskemål.

5. Ny märkning av vuxen skönlitteratur (svensk, finsk och engelsk) med en blå prick på böckernas ryggetikett visar på böcker för Unga Vuxna, Nuoret Aikuset, Young Adults. Denna märkning är ämnad för att övergången från tonårs skönlitteratur till vuxen skönlitteratur ska bli lättare för ungdomarna. Önskemål om detta kom från ungdomsenkäten. Den nya märkningen är också ett verktyg för personalen att hitta böcker som intresserar unga vuxna. Märkningen sker kontinuerligt också på nya böcker som utkommer. Märkningen är sökbar i bibliotekets register. Vid huvudbiblioteket har en hylla med faktaböcker för ungdomar tillkommit.

6. Bloggen "En liten blogg om böcker" där två ungdomar bloggar om böcker startade i samarbete med Pedersöre medborgarinstitut 1.4.2013 och avslutas 30.11.2013. En sådan blogg intresserar andra ungdomar. Där får de boktips och det kan inspirera till läsning. En fortsättning på bloggen är möjlig. Länk: http://www.litenbokblogg.blogspot.fi/

7. Ungdomarna vill ha mera boktips och bokutställningar. Därför har biblioteket haft som mål att satsa på det. På bibliotekets hemsida har ungdomarna fått boktips och en lista med nya tonårsböcker. Varje månad har det funnits ett nytt boktips på anslagstavlan i aulan och i elevkårsutrymmet vid Sursik skola. Varje månad har biblioteksenheterna haft gemensamma teman för bokutställning. Via bokbloggen får ungdomarna också boktips.

8. Författarbesök ordnades 30.1.2013 för åk 8 i Sursik skola med den rikssvenska författaren/illustratören/läsambassadören Johan Unenge. Eleverna läste hans böcker på förhand. De lånade från Sursik skolbibliotek, lånade boklådor från kommunbiblioteket och vissa klasser läste hans böcker som e-böcker från en klassuppsättning iPads. Besöket uppskattades av elever och lärare. Unenge är en inspirerande föreläsare som fångade elevernas intresse. Unenge föreläste också om temat ungdomar och läsning på ett föräldramöte i högstadiet. Det tillfället bekostades av Hem & Skola föreningen och Sursik skola.

9. Skrivarverkstad för unga ordnades med den finlandssvenska författaren Kaj Korkea-aho 22.3-23.3.2013 vid huvudbiblioteket i Bennäs i samarbete med Pedersöre medborgarinstitut. Skrivarverkstaden innehöll olika skrivövningar och diskussion. Deltagarna var inte så många men de som deltog var mycket nöjda.

10. Projektledaren var ansvarig vid tre tillfällen för rastaktiviteten ”Måndag efter 12” i elevkårsutrymmet vid Sursik skola med bl.a. lekar, julpyssel, bokutställningar med tema: nyheter, jul, sport, pyssel, idrottsredskap. Tillfällena gav synlighet åt kommunbiblioteket och eleverna intresserade sig speciellt för bokutställningarna.

11. Under bibliotekets läsvecka ordnades en lästävling med frågor om ungdomsböcker i elevkårsutrymmet vid Sursik skola. Vinnaren fick ett bokpris.  

 

Under projekttiden satsade biblioteket en större del av bokanslaget än normalt på att köpa in mera litteratur som intresserar ungdomar, som tonårs skönlitteratur, ljudböcker för tonåringar och fler engelska böcker. På basen av enkätsvaren kunde enheterna satsa på att köpa faktaböcker som ungdomarna hade önskat.

Interiören och inventarier på de olika enheterna ses över enligt resurser.

Vi på biblioteket har inspirerats att tänka i nya banor och arbetar långsiktigt i utvecklandet av servicen till ungdomar enligt resurser. Enkätsvaren ger grund för detta arbete.

 

 

 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Projektet har inspirerat till en lästävling ”Gilla orden!” för åk 1-7 som biblioteket genomför vårterminen 2014 tillsammans med lågstadieskolorna och högstadiet. Lästävlingar planeras att ordnas mer regelbundet.

Bibban rules! har deltagit i planeringen av ett nytt projekt ”Berättarkurs för unga” som genomförs höstterminen 2013 och vårterminen 2014.

Utanför projektet har bokprat i liten skala enligt resurser genomförts i september-oktober 2013 i lågstadiet - som en läsfrämjande åtgärd.

 

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/04/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€19 168
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Muualta saatu avustus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
100henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 000
 
okm
avi