Biblioteket på kartan genom invånardelaktighet
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kimitoöns kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Kirjaston puhelin : 
02-4260 266
Kirjaston sähköposti : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kimto
Y-tunnus : 
01 338 33-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Sjöblom
Puhelin : 
02-4260 267
Sähköposti : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Kuvaus : 

Kimitoöns kommun har sedan kommunsammanslagningen mellan Kimito, Dragsfjärd och Västanfjärd år 2009 kämpat med sjunkande invånarantal. Kommunen har i ett flertal projekt försökt vända trenden genom att locka med inflyttning och understöda företagsamheten på ön. Sommaren 2012 sattes en av kommunens största arbetsgivare i konkurs vilket på sikt kommer att påverka arbetslösheten och invånarantalet i kommunen. 

Biblioteken i kommunen har av tradition ett gott rykte bland invånarna men statistiken visar på nedåtgående trender vid användningen av bibliotekets tjänster. En delorsak kunde vara att biblioteken nog är välkända men sällan dyker upp i den politiska dagordningen eller i allmänhetens medvetande. Det har också visat sig att ett flertal av bibliotekets tjänster är främmande eller okända för invånarna trots att personalen anser att tjänsterna marknadsförts väl.

Kimitoöns kommun vill med projektet marknadsföra biblioteket och sätta biblioteket på Kimitoöns karta så att invånarna ser det som en del av framtidsplaneringen av kommunen. Projektet skall genomföras genom kommunikation med invånarna så att delaktighetsaspekten tas i beaktande genom hela projektets gång. För att möjliggöra marknadsföring av biblioteken krävs först en grundlig undersökning av kommuninvånarnas uppfattningar av och förväntningar på biblioteken. Utgående från undersökningens resultat marknadsförs biblioteket till invånarna.

Kimitoöns kommunbibliotek har under åren 2011-2012 genomfört projektet Det kundnära biblioteket med understöd av bl.a. Undervisnings- och kulturministeriet.

Projektet som avslutas år 2012 har dels möjliggjort förbättringar i biblioteksutrymmena så att biblioteksmaterialet har kunnat presenteras på ett mer användarvänligt sätt och dels lett till mer ett användarfokuserat arbetssätt för personalen.

Projektet Biblioteket på kartan genom invånardelaktighet är en naturlig fortsättning på det förra projektet och innehåller följande delar:

En kundundersökning genom intervjuer med både bibliotekets användare och icke-användare. Undersökningens syfte är att utreda invånarnas uppfattning av biblioteket, deras förväntningar på bibliotekets utbud av tjänster och naturligtvis orsaker till att de inte använder biblioteket.  För genomförande av kundundersökningen anlitas professionella inom området.

Identifiering av samarbetspartners (föreningar, samfund, byaråd och andra aktörer) för planering och genomförande av verksamhet och evenemang . Exempel på samarbete är ”kaffesvenska/finska”-språkbadstillfällen, litteraturcirkeldeltagare som boktipsare, barn och unga ger boktips som filmsnuttar, seniorföreningsmedlemmar som sagoläsare eller biblioteksvänner för högläsningstillfällen för barn och vuxna.

Marknadsföringsverktyg t.ex. sociala medier, annonsering, direktmarknadsföring för specialgrupper och broschyrer samt en konkret insats för att aktivera bibliotekets webbsidor som ett dynamiskt informations- och marknadsföringsverktyg

Produkter t.ex. tygkassar som låntagaren kan låna hem istället för att köpa bibliotekets plastkassar, kylskåpsmagneter som kvittohållare så att inte lånetiden inte glöms bort vid marknadsföring av biblioteket.

Som egenfinansiering räknas personalens arbetsinsats och materialkostnader.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Målet med projektet var att förbättra marknadsföringen av Kimitoöns bibliotek och sätta det på kommunens karta så att invånarna ser biblioteket som sitt eget och som en del av framtidsplaneringen av kommunen.

Den viktigaste aspekten av projektet, kommuninvånarnas delaktighet, har förverkligats genom en enkätundersökning för att få fram uppfattningar och förväntningar på biblioteket, både bland användare och bland icke-användare. För genomförandet av undersökningen anlitades företagsekonomi studerande från Yrkeshögskolan Novia

Som första målgrupp för undersökningen valdes ett genomsnitt av befolkningen genom intervjuer vid större matvaruaffärer på de tre huvudorterna, dvs. Dalsbruk, Kimito och Västanfjärd. Vidare skickades enkäten i elektroniskt format per epost till alla anställda inom kommunen, som en andra målgrupp. För att öka intresset för enkäten, lottade vi ut ett pris bland alla som svarade.

Resultatet av undersökningen sammanställdes i en rapport, som visar att biblioteket överlag utgör en mycket uppskattad service inom kommunen. Konkreta förbättringsförslag rörde sig bland annat kring mindre inredningsfrågor i de individuella biblioteken. Rapportens allmänna slutsats är att bibliotekets synlighet kunde byggas upp genom att marknadsföring på basen av de positiva erfarenheter som de nöjda kunderna framfört i enkäten.

Jatkotoimenpiteet: 

Kimitoöns bibliotek har redan förstärkt sin marknadsföring och synlighet, speciellt genom ökad aktivitet på sociala medier och genom en ny webbsida, som kommer att publiceras inom kort. Utöver det här planeras en marknadsföringskampanj i enlighet med rapportens slutsats.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€7 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 211
Oma rahoitus yhteensä: 
€511
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 700

Myönnetty valtionavustus asiakastutkimuksen tekemiseen. Perustelumuistio myöntöperusteista vuonna 2013 

 
okm
avi