Bibliotekets del av "Kulturstigen" i Kimitoöns kommun
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kimitoöns kommunbibliotek
Bibliotekets adress : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Bibliotekets telefonnummer : 
02-4260 266
Bibliotekets e-postadress : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-kod : 
FI-Kimto
FO-nummer : 
01 338 33-7
Ansvarsperson : 
Eija Sjöblom
Telefonnummer : 
02-4260 267
E-post : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Projektbeskrivning : 

Kimitoöns kommuns kulturenhet kommer att genomföra projektet Kulturstigen som är en plan som ger grunden till att varje elev i den grundläggande utbildningen i Kimitoöns kommun besöker olika kulturanstalter ett bestämt antal gånger om året. Ett av besöksmålen är kommunens bibliotek.

För närvarnade finns ingen utskriven plan för samarbetet mellan skola och bibliotek i kommunen och det har fungerat lite på olika sätt i de olika biblioteken i kommunen som till och med år 2009 bestod av 3 kommuner.

I samband med att kulturenheten nu skall förverkliga Kulturstigen finns det behov av att göra upp en plan som möjliggör en jämlikare behandling av skoleleverna i kommunen och som beaktar kommunens läroplan för den grundläggande undervisningen.  Av planen skall det framgå hur informationssöknings-  och biblioteksundervisning skall förverkligas och också bibliotekets roll som läsfrämjare för skolelever.  Planen är indelad enligt skolornas årskurser.  För att undvika ett för traditionellt synsätt anställs en projektledare med erfarenhet av arbete med barn.  Projektet görs i samarbete med bibliotekspersonalen och i mån av möjlighet med skolornas lärare.

Inom projektet tas fram material som kan användas i Kulturstigen. Materialet kan vara både i tryckt-och elektronisk form t.ex.  diplom, broschyrer, skattjakter, frågesporter, elektroniska spel o.dyl. För att göra materialet behövs yrkeskunnighet och kontakt tas därför till grafiker eller motsvarande yrkesgrupp.

Målet med bibliotekets andel i Kulturstigen är att genom en enhetlig plan för samarbetet mellan skola och bibliotek undervisa och inspirerar skolelever att använda biblioteket.

Då planen är färdigställd och allt material framtaget undervisas bibliotekspersonalen i användandet av den.

Tanken är att hela Kulturstigen-projektet  förverkligas under våren/sommaren 2012 och skall vara färdig att tas i bruk till höstterminen 2012. Kulturstigen skall godkännas av bildnings- och kultur och fritidsnämnden. Bibliotekets del av Kulturstigen förverkligas under samma tid. Till delen för egen finansiering räknas bibliotekspersonalens arbetstid samt arbetsutrymme och arbetsmaterial (inkl. dator) för projektledaren.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

lärare

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Istället för den kulturstig som var planerad på Kimitoön, blev kulturstigen en biblioteksstig.

För projektet biblioteksstigen anställdes en bibliotekarie hösten 2013 som har utfört bakgrundsarbete genom att studera redan verksamma biblioteksstigar, intervjua bibliotekarier som arbetar med skolsamarbete samt besöka bibliotek med aktivt skolsamarbete. I samverkan med bildningsavdelningen i Kimitoöns kommun, kommunens IT-pedagog och lärare på lågstadierna i Kimitoöns kommun, har en plan för biblioteksstigen utarbetats. I planen framgår innehållen i skolklassernas biblioteksbesök årskursvis, med fokus på läslust i klasserna 2, 3 och 5 och med fokus på biblioteksintroduktion, -användning och informationskompetens i klasserna 1, 4 och 6. I planeringen har tagits i beaktande alla lågstadieskolor på Kimitoön, med sina olika avstånd till närmaste bibliotek. En del material till biblioteksstigen har även tagits fram. Planen har delvis tagits i bruk och vissa klasser har därmed fungerat som testklasser för biblioteksstigen. Planen kommer att vara fullt färdig att tas i bruk senast hösten 2014.

 

Fortsatta åtgärder: 

Vi fortsätter arbetet med biblioteksstigen genom att förverkliga den i de olika årskurserna, utveckla den kontinuerligt med våra nämnda samarbetspartners och genom att ta fram mera material för biblioteksstigen, både för bibliotekspersonalen och för eleverna. Biblioteksstigen kommer att få en fortsättning inom ramen för projektet Från biblioteksstig till mediestig där idén är att utvidga stigen till att omfatta läslustverksamhet och undervisning i informationskompetens även i högstadierna på Kimitoön samt inom andra stadiets utbildning.

Projektet börjar : 
01/04/2012
Projektet avslutas : 
30/10/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€8 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€11 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€3 780
Egen finansiering: 
€780
Extern finansiering: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
87henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€3 000

Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012 Regionförvaltningsverket för Västra och Inre Finland: utlåtande