Bibliotekstjänster för specialgrupper
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Joni Virtanen, Kokkolan kaupunginkirjasto
Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek
Kirjaston osoite : 
Storgatan 3
67100
Kirjaston puhelin : 
044-780 9564
Kirjaston sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Klm
Y-tunnus : 
FI0179377-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Susann Forsberg
Puhelin : 
044-780 9564
Sähköposti : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Kuvaus : 

Projektplan

Karleby stadsbibliotek planerar att utveckla och synliggöra sin verksamhet för specialgrupper. Alla människor borde ha rätt till biblioteksservice. Grupper med särskilda behov förbises ofta i vårt samhälle, speciellt vid ekonomiskt sämre tider. Vårt mål är att göra det lättare för dessa personer att hitta material som lämpar sig för just deras läsnivå och tillhandahålla lämpligt material både när det gäller text och annat material i digitaliserad form. En kartläggning av målgruppen utförs. Hyllorna bör ha tydliga skyltar och en tydlig symbolmärkt ämnesindelning, både för fack- och skönlitteratur. Skyltarna informerar om vad, hur och var man kan hitta lämpligt material. Lättlästa, informativa broschyrer och biblioteksguider borde finnas till hands för utdelning. Bibliotekstjänsterna för specialgrupper bör marknadsföras till berörda parter. Även bibliotekets hemsidor bör även informera om material för specialgrupper. Bibliotekets övriga personal bör få information om och utbildning i hurudant material för specialgrupper som finns och hur det används. Litteraturförmedling i form av lästips och bokkassar med anpassad litteratur utarbetas. En dator anpassad för personer med särskilda behov anskaffas och placeras på en plats som är lättillgänglig och i nära anslutning till det övriga anpassade materialet. Karleby stadsbibliotek planerar en omorganisation av barn- och ungdomsavdelningen och i samband härmed borde t.ex. en “äppelhylla” för barn och unga utvecklas. Denna omorganisation får följder även på vuxenavdelningarna och “äppelhyllemodellen” kunde med fördel användas även för vuxna. Projektet förverkligas med början på den svenska avdelningen på Karleby stadsbibliotek och utvidgas till att gälla även finska avdelningen. Båda språkgrupperna beaktas. Ifall projektet utfaller väl kan konceptet utvidgas till att gälla även övriga bibliotek i Mellersta Österbotten. Projektet skulle främja och utveckla kundservicen på vårt bibliotek och sålunda kunde allas rätt till ett bibliotek tillgodoses och tryggas.

Personal

För förverkligandet av projektet behövs att en person anställs under tre månaders tid. Den projektanställda planerar och utvecklar åtgärder som gör det lättare för personer med särskilda behov att orientera sig, hitta rätt material och kunna ta till sig information. Den projektanställda förverkligar i samarbete med bibliotekets övriga personal också i praktiken dessa åtgärder. Den projektanställda bör ges möjlighet att besöka några bibliotek och institutioner som redan har någon form av liknande verksamhet.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Samarbete etableras med lokala organisationer och föreningar som bedriver verksamhet för specialgrupper.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Syftet med projektet var att utveckla och synliggöra verksamheten för specialgrupper. Alla människor borde ha rätt till biblioteksservice. Målet var att göra det lättare för personer med specialbehov att hitta material som lämpar sig för just deras läsnivå och tillhandahålla lämpligt material både när det gäller text och annat material i digitaliserad form.
Projektet genomfördes av en projektansvarig person samt övrig egen personal involverad. En arbetsgrupp tillsattes. Arbetsgruppen har haft fyra protokollförda möten samt bekantat sig med motsvarande projekt i Uleåborg stadsbibliotek och Nykarleby stadsbibliotek. Samarbetet med Datero i Vasa och Celia intensifierades under projekttiden.
Projektet förverkligades på både svenska och finska i form av en Äppelhylla (Omppuhylly) för barn med olika slag av inlärningssvårigheter.
En officiell kartläggning av målgruppen utfördes ej p.g.a. resursbrist men kan genomföras i ett senare skede. Projektet utvecklas hela tiden och nya infallsvinklar tillkommer.
Symbolmärkta skyltar informerar om var man kan hitta lämpligt material.
Lättlästa, informativa broschyrer och biblioteksguider finns till hands för utdelning. Bibliotekstjänsterna för specialgrupper marknadsfördes i och med lanseringen av äppelhyllan både via annonsering i lokapressen samt per e-post till speciallärare i daghem och skolor samt logopeder och talterapeuter i nejden. Information fanns även på bibliotekets hemsidor, webbibliotek och info-TV.
Litteraturförmedling i form av lästips och bokkassar (äppelkassar) med anpassat material utarbetades.
En iPad med program anpassade för personer med särskilda behov anskaffades och placerades på en lättillgänglig plats och i nära anslutning till det övriga anpassade materialet. En iPad-ställning, som tyvärr visade sig vara onödigt hög, anskaffades. Problemet löstes tillfälligt med en pall.
En omorganisering på barnavdelningen förverkligades och Äppelhyllan placerades synligt i närheten av övriga lättlästa böcker för nybörjarläsare. Lättlästa böcker för ungdomar finns på ungdomsavdelningen.
I Äppelhyllan finns lättlästa bilderböcker för barn. Böckerna kan läsas av alla men är speciellt bra för barn med olika funktionshinder samt tal- och språksvårigheter. Bilderböckerna passar även bra för de som lär sig ett nytt språk t.ex. invandrare.
Bilderböckerna har enkla och korta meningar samt böcker som tränar ordförråd, frågeord, motsatser, prepositioner m.m.
En del av böckerna i Äppelhyllan har även taktila illustrationer och ljudeffekter.
I Äppelhyllan finns böcker och medier såsom:
 lättlästa bilderböcker som stöder språkutvecklingen
 bilderböcker med taktila illustrationer
 bilderböcker med teckenstöd
 rim och ramsor
 Daisy ljudböcker från Celia för synskadade och läshandikappade
 Datero-material
 facklitteratur för vuxna om teckenstöd och språkutveckling
 urvalslistor, broschyrer och information
I Äppelhyllan finns tio äppelkassar för utlåning (fem på finska och fem på svenska). En äppelkasse består av bilderböcker, mjukisdjur, spel samt bildkort med teckenstöd.
En iPad med appar som stöder språkutvecklingen finns i nära anslutning till Äppelhyllan.
Äppelhyllan öppnades officiellt av stadens utbildningsdirektör vid ett lanseringstillfälle 9.10.2015. En öppen inbjudan annonserades i lokalpressen. Speciallärare i skolorna, daghemspersonal samt logopeder och talterapeuter i nejden var speciellt inbjudna till öppningstillfället där gäster och övriga biblioteksbesökare bjöds på äppelpaj och –saft. Personal från Datero fanns på plats under hela dagen.
Projektet främjar kundservicen på biblioteket och sålunda kunde allas rätt till ett bibliotek tillgodoses och tryggas. Äppelhyllan har visat sig vara populär och materialet lånas flitigt. Projektet uppfattas som nödvändig.
Båda språkgrupperna beaktas. Projektets idé och utformning får fritt användas av övriga bibliotek i nejden.

Jatkotoimenpiteet: 

Projektet kom att gälla endast barn och unga p.g.a. att den ansökta summan halverades. Projektet med en ”äppelhylla” för vuxna fortsätter med egna medel under inkommande år.
Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek riktar ett tack till Regionförvaltningsverket i Västra Finland för bidraget som möjliggjorde att en stor del av projektet kunde förverkligas.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€11 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€5 630
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 130
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
25henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 500