Bokstafetten
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Korsnäs kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Silverbergsvägen 9
66200
Kirjaston puhelin : 
06-3479140
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@korsnas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-KORSA
Y-tunnus : 
0179699-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Carola Bäckström
Puhelin : 
06-3479140
Sähköposti : 
carola.backstrom@korsnas.fi
Hankkeen tavoite: 

Bokstafetten är ett nytt tillvägagångssätt för de fyra kommunbiblioteken Korsnäs, Malax, Närpes och Kristinestad att samarbeta kring evenemang såsom författarbesök, bokprat, sagostunder, barnteater med tydlig anknytning till litteratur m.m.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mängden av författarbesök, bokprat, sagostunder, barnteater med tydlig anknytning till litteratur m.m.

Kuvaus : 

Bokstafetten är ett nytt tillvägagångssätt för de fyra kommunbiblioteken Korsnäs, Malax, Närpes och Kristinestad att samarbeta kring evenemang såsom författarbesök, bokprat, sagostunder, barnteater med tydlig anknytning till litteratur m.m. Var och en kommun åtar sig under projekttiden att ordna minst två evenemang som samtidigt erbjuds till de andra biblioteken. Samtliga bibliotek erbjuder således vart och ett av de övriga tre biblioteket ett program som varit lyckat i det egna biblioteket och som man gärna rekommenderar och efter diskussion finner lämpligt även för samarbetsbiblioteket. Det är också möjligt att alla samarbetar kring ett större evenemang eller att parvis arbeta kring ett evenemang. Företrädesvis används professionella författare och kulturarbetare, men även amatörer som producerar högklassiga program kan anlitas. Gärna utnyttjas lokala förmågor i mån av möjlighet, en synergieffekt, då kulturaktörer kan beredas arbetstillfällen. Biblioteken samarbetar också med andra aktörer såsom skolor och daghem. Projektet uppmärksammar även läsförståelse, gärna med expertföreläsningar för lärare, fostrare, föräldrar och andra intresserade. Biblioteken uppmuntrar barnen till att uttrycka sig om läsupplevelserna, gärna skriftligt, som bloggande eller betygsättande av det lästa i till exempel Fredrikabibliotekens gemensamma interaktiva portal, på så sätt får projektet en vidsträckt nytta. Samarbetet ger ekonomiska fördelar då det är möjligt att dela på resekostnader och arbetsinsats, kontakter till aktörerna sköts både för det egna bibliotekets och för ett eller flera andra biblioteks räkning, naturligtvis efter ömsesidig överenskommelse. Projektet medför ett ökat utbyte av samarbete, information och god praxis mellan biblioteken. Med kundernas och målgruppens bästa som övergripande målsättning. Vi vill fostra nya läsare och vägleda en ny generation till att bli goda läsare och biblioteksanvändare.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Malax kommunbibliotek, Närpes stadsbibliotek, Kristinestads stadsbibliotek
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Malax kommunbibliotek, Maria Kronqvist-Berg, maria.kronqvist-berg@malax.fi Närpes stadsbibliotek, Mia Nordström, mia.nordstrom@narpes.fi Kristinestads stadsbibliotek, Leena Eränen, leena.eranen@krs.fi

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Bokstafetten var ett nytt tillvägagångssätt för de fyra kommunbiblioteken Korsnäs, Malax, Närpes och Kristinestad att samarbeta kring evenemang såsom författarbesök, bokprat, sagostunder, barnteater med tydlig anknytning till litteratur m.m. Var och en kommun åtog sig under projekttiden att ordna minst två evenemang som samtidigt erbjuds till de andra biblioteken. Samtliga bibliotek erbjuder således vart och ett av de övriga tre biblioteket ett program som varit lyckat i det egna biblioteket och som man gärna rekommenderar och efter diskussion finner lämpligt även för samarbetsbiblioteket. Det är också möjligt att alla samarbetar kring ett större evenemang eller att parvis arbeta kring ett evenemang. Företrädesvis används professionella författare och kulturarbetare, men även amatörer som producerar högklassiga program kan anlitas. Gärna utnyttjas lokala förmågor i mån av möjlighet, en synergieffekt, då kulturaktörer kan beredas arbetstillfällen. Under projekttiden utformades samarbetet så, att det satsades mycket på en stor gemensam aktivitet, besök av läsfrämjaren biblioteksfunktionär Netta Möller-Salmela, som gjorde en turné i alla samarbetskommunerna. Vidare gjorde läshunden Molly från Malax omtyckta besök i samtliga kommuner.  Biblioteken samarbetade också med andra aktörer såsom skolor och daghem.   Samarbetet gav stor ekonomisk fördel då det var möjligt att dela på resekostnader och arbetsinsats, kontakter till aktörerna sköttes i hög grad av Korsnäs bibliotek, gällande Möller-Salmelas besök. Projektet medförde ett ökat samarbete, utbyte av information och god praxis mellan biblioteken. Närpes stadsbibliotek hade sagostunder med manliga läsare, som bjöds ut till övriga. Korsnäs hade besök av teatergruppen Never-Ending stories, som endast besökte Korsnäs. Många evenemang kunde ordnas tack vare projektmedlen. Med kundernas och målgruppens bästa som övergripande målsättning. Vi vill fortsättningsvis fostra nya läsare och vägleda en ny generation till att bli goda läsare och biblioteksanvändare.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Malax, Korsnäs och Närpes bibliotek informerade om evenemangen på sina Facebook-sidor. Biblioteksdirektör Magdalena Udd intervjuades av Yle, Ann-Sofi Långvik. Udd och bibliotekschef Bäckström intervjuades i SFV Magasin 2015/4, Bibliotek samarbetar för att öka ungas intresse, Läshund får barn att läsa utan krav Patrik Sjölund.

Information på fredrikabiblioteken.fi om Närpes stadsbiblioteks manliga sagoläsare Killar som läser, mannen som läsande förebild

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Merparten av projektbidraget användes på en länge önskad aktivitet: att få läsfrämjaren, biblioteksfunktionär Netta Möller-Salmela på besök till Österbotten, vilket lyckades under vecka 10, 2016, måndag Korsnäs, tisdag Malax, onsdag Närpes och fredag Kristinestad. I Malax och Kristinestad höll Netta förutom program för barnen i skolorna, även kvällsföreläsningar för vuxna, Att fostra läsare.

Ett annat gemensamt önskemål var att kunna erbjuda barnen möjlighet att träffa en läshund. I Malax finns läshunden Molly och hennes ägare Helena Österblad, biblioteksfunktionär på Malax bibliotek. Molly besökte samtliga kommuner. Närpes stadsbibliotek anlitade manliga sagoläsare och erbjöd dessa till de övriga. Korsnäs hade besök av teatergruppen Never-ending stories som spelade teaterstycket Svammel, om språk, och höll workshop i två skolor. Kristinestads stadsbibliotek bjöd in en bokpratare, Reetta Saine, till stadens finska skola. Bidraget kunde användas till allas belåtenhet. Ett större seminarium om läsförståelse lämnade utanför projektets ram. En god lösning var satsningen på Möller-Salmelas besök och samarbetet kring detta. Hon levde åter en gång upp till de högt ställda förväntningarna: hon skapar varje gång en speciell magisk upplevelse för de lyssnande barnen och berättar fängslande om läsning och nyttan med läsande, på ett lekfullt sätt. En personlighet med talang och fallenhet, som tar sitt uppdrag på allvar, väl förberedd och med nya koncept som hon själv utarbetat. Även mycket positiv respons av lärare och vuxenåhörare. Även Nina Dahl-Tallgren, dramainstruktör från Malax är en professionell sagoläsare att rekommendera. Läshunden Mollys besök gillades av både barn och vuxna, även barn med annat språk än svenska, kunde känna sig jämbördiga med sina kamrater. Även de evenemang som bara försiggick i en enda kommun var lyckade. Av olika orsaker lyckades inte utbytet helt, man kanske uppfattade att man hade förbrukat sin andel av projektbudgeten eller att det inte fanns tid eller krafter för allt som erbjuds, under en relativt kort projekttid. Olika beredskap att ordna evemang kom även till synes. Samt att det ställer större krav på en utövare, som förväntas binda sig för mer en ett evenemang. Bibliotekspersonalen har dessutom att reservera tid för besöken, sköta transport och värdskap, vilket inte låter sig göras om samtliga är upptagna med det dagliga kundarbetet. Projektet bör ges prioritet för ett lyckat slutresultat.

Manliga läsare i Närpes stadsbibliotek: Guy Rosenholm, Andreas Stenfors, Mikael Snickars, Sören Storbäck, Tom Ingvesgård, Mats Wikman, Tommy Räfsbäck, Kalle Svedjebäck. För barn under skolåldern i huvudsak. Högläsarna kommer från olika åldersgrupper och yrkeskategorier för att evenemangen skulle bli så mångsidiga som möjligt. Läsarna rekryterades genom direktkontakt. Redan vid första tillfället slogs publikrekord.

Jatkotoimenpiteet: 

För tillfället ingen gemensam fortsättning. Närpes stadsbibliotek räknar med att fortsätta med sina populära sagostunder med manliga sagoläsare under hösten 2016.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/04/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€28 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€32 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
50henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
50kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 500henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi