Digital kompetens på bibliotek
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
www.blanka.fi
Pargas stadsbibliotek / Blankabiblioteken
Kirjaston osoite : 
Strandv. 28
21600
Kirjaston puhelin : 
040 354 5284
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 4885878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Hankkeen tavoite: 

Projektets målsättning är att främja och stöda invånarnas digitala kompetens genom att ordna hands-on insatser i form av workshops, föreläsningar och öppna evenemang med specifika teman för olika målgrupper (barn och unga, familjer, seniorer, nyanlända).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Utvärdera nuläget och samla in respons efter de erbjudna insatserna. Antalet deltagare som anmäler sig till insatserna kan ses som ett tecken på intresset för att biblioteket erbjuder denna typ av verksamhet.

Kuvaus : 

Till bibliotekens uppdrag hör att stöda de medborgerliga färdigheterna och att främja mediekompetensen. För att kunna fungera i dagens samhälle behöver man digital kompetens. Digital kompetens handlar om att effektivt klara sig och aktivt medverka i samhället, studierna och arbetslivet. Digital kompetens är även en av 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande enligt EU.

Digital kompetens kan definieras på olika sätt och i skolsammanhang utgår man ofta ifrån att begreppet vilar på tre grundläggande färdigheter, nämligen att

  1. använda och förstå digitala system och tjänster,
  2. förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, och
  3. lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Den första delen bygger på hands-on –kunnande kring digital teknik och digitala verktyg, dvs att lära sig att använda olika apparater och lära sig använda e-tjänster för att kunna fungera i och navigera sig fram i samhället.

Den andra delen är förmågan att kunna orientera sig  i ett informations- och kunskapssamhälle. Människan har tillgång till en oändlig mängd information men att utveckla förmågan att söka och sålla bland detta utbud och förhålla sig kritiskt till det kräver handledning och riktade insatser. Mediebild, nyheter och informationsförmedling blir allt mer komplicerat.

Den tredje delen handlar om att lära sig dra nytta av datorer och annan teknik för att lösa problem och skapa nytt inom olika områden – allt oftare betonas vikten av att gå från att vara passiv konsument till aktiv producent. En viktig aspekt i denna del är också kreativitet, det vill säga att uppmuntra deltagarna till att våga förverkliga egna idéer, experimentera, utforska samt lära av sina misstag.

Projektets målsättning är att främja och stöda invånarnas digitala kompetens genom att ordna hands-on insatser i form av workshops, föreläsningar och öppna evenemang på de tre teman som ingår i digital kompetens. Som exempel kan nämnas digitalt skapande i form av interaktiv musik och konst, 3D-printning, robotteknik och blinkande julkort, samt hands-on aktiviteter gällande säkerhet, integritet och källkritik på webben samt aspekter som sociala media, filterbubblor och ekokammare.

Projektet vänder sig till olika målgrupper, där huvudfokus läggs på barn och unga, familjer, seniorer och nyanlända, men även övriga grupper beaktas. För att öka spridningen genomförs projektet i alla 9 bibliotek som ingår i Blankasamarbetet. Sammanlagt kommer man under projektets gång att erbjuda åtminstone 2 insatser per bibliotek. I projektet ingår även ett kompetenslyft för personalen gällande användande av ny teknologi.

Projektet inleds med en kartläggning av målgrupper och deras behov, samt närmare planering av projektets upplägg. För detta ändamål anställs en projektplanerare för 2 månad. Kostnader uppstår därutöver från de olika insatserna i form av arvoden och resekostnader, samt från kompetensutvecklingen och handledning för personalen och för marknadsföring av verkstäder och föreläsningar.  Projektet ämnar samarbeta med föreningar och intressegrupper samt skapa kontakter till frivilliga som t.ex. kan dra en del av verkstäderna eller föreläsningarna. Som exempel kan nämnas den ideella föreningen Make It Finland, vars grundare, Linda Mannila, redan har hållit liknande evenemang vid biblioteket sedan hösten 2015. Make It Finland är en ideell förening vars målsättning är att skapa förståelse för den roll digitaliseringen spelar som en del av dagens och framtidens allmänbildning samt hjälpa individer ta en aktiv och ansvarsfull roll i ett allt mer digitaliserat samhälle. Som en del av detta arbete ordnar föreningen workshops, fortbildningar, läger och andra typer av evenemang runt om i Finland

Som egen finansiering räknas lönekostnader för bibliotekspersonalen (1 månad, 3 300 €) för arrangemang av evenemangen

 

Kostnadsberäkning (uppdaterad i juni 2017):

Lön för planering av projekt 2 månader         7500 €

Arvoden  100 €/insats x 9 bibliotek x 1 = 900€

Arvoden för kompetensutveckling av personal  1000€

Resekostnader  900 €

Marknadsföring av evenemangen     700 €

Material och utrustning, material till workshoppar 1000 €

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kimitoöns kommunbibliotek, Make it Finland, Linda Mannila
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering

Till bibliotekens uppdrag hör att stöda de medborgerliga färdigheterna och att främja mediekompetensen. För att kunna fungera i dagens samhälle behöver man digital kompetens. Digital kompetens handlar om att effektivt klara sig och aktivt medverka i samhället, studierna och arbetslivet. Digital kompetens är även en av 8 nyckelkompetenser för livslångt lärande enligt EU.

Digital kompetens kan definieras på olika sätt och i skolsammanhang utgår man ofta ifrån att begreppet vilar på tre grundläggande färdigheter, nämligen att

  1. använda och förstå digitala system och tjänster,
  2. förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, och
  3. lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Den första delen bygger på hands-on –kunnande kring digital teknik och digitala verktyg, dvs att lära sig att använda olika apparater och lära sig använda e-tjänster för att kunna fungera i och navigera sig fram i samhället.

Den andra delen är förmågan att kunna orientera sig  i ett informations- och kunskapssamhälle. Människan har tillgång till en oändlig mängd information men att utveckla förmågan att söka och sålla bland detta utbud och förhålla sig kritiskt till det kräver handledning och riktade insatser. Mediebild, nyheter och informationsförmedling blir allt mer komplicerat.

Den tredje delen handlar om att lära sig dra nytta av datorer och annan teknik för att lösa problem och skapa nytt inom olika områden – allt oftare betonas vikten av att gå från att vara passiv konsument till aktiv producent. En viktig aspekt i denna del är också kreativitet, det vill säga att uppmuntra deltagarna till att våga förverkliga egna idéer, experimentera, utforska samt lära av sina misstag.

Projektet inleddes med en kartläggning av målgrupper och deras behov, samt närmare planering av projektets upplägg. För detta ändamål anställdes en projektplanerare.

Projektets målsättning var att främja och stöda invånarnas digitala kompetens genom att ordna hands-on insatser i form av workshops, föreläsningar och öppna evenemang på de tre teman som ingår i digital kompetens. 

Inom projektet ordnades evenemang för barn och familjer sk.  Make it evenemang vars fokus var att lära sig dra nytta av datorer och annan teknik för att lösa problem och skapa nytt inom olika områden. Make It –evenemanget möjliggjorde att familjerna på ett lekfullt sätt kunde utnyttja digital kreativitet. Man fick prova på ny teknologi och programmera små robotar.  

Inom projektet ordnades temaföreläsningar inom följande ämnen:

e-sport
att vara smart och säker på webben
Google på gott och ont
Programmering - vad är det?
Some – olika tjänster för olika ändamål
Datorn – hur funkar den?

I några bibliotek ordnades det ”IT-akuten” det vill säga möjlighet för individuell handling i olika typer av IT problem.  

För personalen ordnades det en föreläsning om digitalt kunnande i biblioteksbranschen. 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektet har möjliggjort en satsning på digital verksamhet i biblioteken och det har visat sig att det finns ett behov av det.  Speciellt satsningen på barn och barnfamiljer har varit lyckad. I biblioteken i skärgården där det inte finns samma möjlighet till digistöd har IT-akuten varit efterfrågad.
Projektet har också gett nya samarbetspartners för biblioteken.

Jatkotoimenpiteet: 

IT-akuten kommer att fortsätta eftersom det visade sig att behovet var stort. I Korpo bibliotek gjordes en enkätförfrågan bland kunderna och svaren gav bra möjlighet för fortsatt utveckling av IT-akuten.

I några bibliotek har det ordnats speldagar där man kombinerar brädspel med datorspel. Evenemangen kommer att fortsätta.

Det har även gjorts informationssökningsuppgifter med QR-koder för lågstadieelever vilket kommer att fortsätta efter projektet.

Lisätietoa: 

Till personalkostnader räknas lön och arvode

Aloituspäivämäärä : 
02/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 300
Budjetti euroissa yhteensä: 
€15 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€14 874
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 300
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
215henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000