En läsande kommun - en läsfrämjande kampanj inom Kimitoöns kommun
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kimitoöns kommun
Kimitoöns kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Kirjaston puhelin : 
02-4260 266
Kirjaston sähköposti : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kimto
Y-tunnus : 
01 338 33-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Sjöblom
Puhelin : 
02-4260 267
Sähköposti : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Hankkeen tavoite: 

Att genomföra en mångsidig läsfrämjande kampanj inom Kimitoöns kommun med målsättning att aktivt nå ut till olika målgrupper och sänka tröskeln för nya biblioteksbesök.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Ett brett urval av läsfrämjande aktiviteter för olika målgrupper inom kommunen, både på svenska och på finska.
Nyskapande läsfrämjande aktiviteter.
Personalen bättre utrustad för fortsatt aktiv läsfrämjande verksamhet i nära samarbete med olika samarbetsparter.

Kuvaus : 

Bakgrund

Kimitoöns kommun är en aktiv skärgårdskommun, där styrkor som naturnära boende och tvåspråkighet samtidigt utgör utmaningar. Utmaningarna uttrycker sig bland annat i form av långa avstånd inom kommunen och relaterade transportkostnader. Tvåspråkigheten innebär att allt behöver ske på dubbelt. Med sina fyra betjäningspunkter i Dalsbruk, Kimito, Västanfjärd och Hitis, kan Kimitoöns bibliotek erbjuda väldistribuerad service för kommunens invånare. Bibliotekets personal och ekonomiska resurser räcker ändå inte till att försäkra jämliket i spridning av aktivitetsutbud. Speciellt inom bibliotekets läsfrämjande verksamhet skulle det här vara av största vikt. Biblioteket har naturligtvis redan pågående läsfrämjande verksamhet i form av sagostunder, bokprat och sporadiska författarbesök men vill nu genomföra en koncentrerad och mera heltäckande satsning som når alla kommunens invånare.

 

Målsättning

Med det här projektet vill vi genomföra en mångsidig läsfrämjande kampanj inom Kimitoöns kommun med inledning under Bokens År sommaren 2015. Kampanjens målsättning är att nå ut till kommunens invånare oberoende av bostadsort eller språk, via bibliotekets fyra betjäningspunkter och genom att målmedvetet erbjuda aktiviteter både på svenska och på minoritetsspråket finska. Vi vill visa upp biblioteken som de människonära och levande utrymmen de är genom att erbjuda ett urval av läsfrämjande aktiviteter för olika målgrupper och sänka tröskeln för fortsatta biblioteksbesök.  Aktiviteterna inom projektet är delvis av mera traditionell karaktär i form av fokuserade författarbesök. Därutöver omfattar projektet flera nyskapande aktivitetsformer för Kimitoöns bibliotek, där målet samtidigt är att fungera som inspiration och kompetenshöjande tillfällen för bibliotekets personal. Projektet avslutas i december 2016, med en personal bättre utrustad att i mån av möjlighet fortsätta en del av aktiviteterna.

 

Projektbeskrivning

Projektet omfattar följande delar:

-          Författarbesök: Som det många gånger har konstaterats är författarbesök ett mycket effektivt sätt att främja läsande, intresse för litteratur och eget litterärt skapande. Författarbesök är efterfrågade och uppskattade, men bibliotekets resurser räcker inte till för att möta behovet. Under projektperioden vill vi erbjuda mångsidiga och regelbundna möjligheter till inspirerande träffar med olika författare. Projektperioden på 1,5 år skulle inkludera fokuserade författarbesök distribuerade på bibliotekets olika betjäningspunkter, på finska och svenska, och för olika målgrupper, för lågstadiet, för högstadiet och för vuxna.

-          Dramasagostunder/babypoesi och rimlek: Biblioteket har regelbunden sagostundsverksamhet som drivs med insats av den egna personalen och tillsammans med olika samarbetsparter.  Genom det här projektet vill vi locka nya kunder genom att erbjuda annorlunda dramasagostunder med professionella dragare och med babypoesi och rimlek för de allra minsta. Målgrupp här är småbarn upp till förskoleålder i Kimito, Dalsbruk, Hitis och Västanfjärd.

 

-          Läsfrämjande bland ungdomar: I ett nyligen avslutat projekt för att utveckla ungdomsavdelningen i Kimito bibliotek deltog ungdomarna aktivt med konkreta och kreativa idéer.  Flera förslag är redan under förverkligande, bland annat workshops och spelkvällar under personalens ledning. Utöver det behövs professionella dragare för specifika medialäskunnighetsfrämjande workshops och ordverkstäder.   Målsättningen är mångsidig medialäskunnighet med tyngdpunkt i det egna skapandet. I workshopparna skapas innehåll för ungdomarnas webbsidor, digitalt berättande, videobokvinkar och mediaklubbverksamhet.

 

-          Skapande av innehåll för en Läshörna/lukunurkka bokblogg. Bland sociala medier är bloggen ett effektivt läsfrämjande verktyg. Syftet är att främja läslust hos ungdomar genom att låta dem själva lyfta fram intressanta titlar i blogginläggsformat. Samtidigt avser projektet att inspirera ungdomarna till en ökad användning av bibliotekets tjänster.  Målgruppen är högstadie- och gymnasieungdomar. Planeringsskedet har redan genomförts, och för implementeringen under projektperioden skulle de ungdomar som skriver blogginlägg få ett litet arvode för längre inlägg.

 

-          Läsglädje genom högläsning: Högläsning är en både lugnande och stimulerande läsningsform, där målgruppen ofta är barn. Också vuxna borde få ta del av den här förmånen. Det här skulle förverkligas i form av öppna högläsningstillfällen eller en högläsningsklubb öppen för alla, inledningsvis med hjälp av professionella dragare.

-          Läsfrämjande verksamhet bland målgruppen medelålders män. Medelålders män är en målgrupp som lätt faller utanför bibliotekens radar och aktiva besökarkrets. För att nå ut till den här målgruppen skulle vi arrangera temarundvandringar i biblioteket, inklusive träffar med läsinspiratör eller bokvinkare med specialkunskaper inom något mera mansinriktat område. Det här projektmomentet inkluderar fokuserad marknadsföring bland annat till mansdominerade föreningar.

 

-          Främjande av mångsidig medialäskunnighet för seniorer. I samarbete med lokala pensionärsföreningar vill vi möta det behov och intresse som finns för rådgivning kring IT-frågor genom att med hjälp av professionella dragare arrangera inspirerande rådgivningstillfällen för seniorer. Tillfällena skulle samtidigt fungera som öppen samvaro och introducera biblioteket som ett vardagsrum där man kan träffa vänner och bekanta, och delta i olika aktiviteter t.ex. högläsning.

 

För att försäkra jämlika möjligheter att delta i aktiviteterna ingår transport från daghem, förskolor och skolor till bibliotekets betjäningspunkter i Västanfjärd och Hitis.

Till delen egen finansiering räknas bibliotekspersonalens arbetsinsats och anskaffning av material.

 

Budget:

Författarbesök  10 000 €

Dramasagostunder, babypoesi och rimlek 2 500€

Workshops för ungdomar + ungdomarnas läsblogg 3 500€

Högläsning 1 000€

Läsfrämjande för medelsålder män  1 000€

Medialäskunnighet för seniorer 1 000 €

Rese och transportkostnader 2 000€

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Läscentrum, skolor på Kimitoön, pensionärsföreningar

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Projektets läsfrämjande kampanj har varit mångsidig och omfattat hela kommunen. Den har nått både nya och tidigare kunder inom olika målgrupper, och inspirerat personalen att kontakta nya samarbetsparter och pröva på nya läsfrämjande aktiviteter, emedan det funnits resurser att genomföra dem. Genom de nyskapande aktiviteterna och utbildningstillfällena är personalen bättre utrustad att följa upp och till valda delar fortsätta projektperiodens verksamhet.

Ett stort antal uppskattade författarbesök med fokus på olika målgrupper har förverkligats.  Alla stadier inom kommunens skolor har besökts av olika författare såsom Aleksi Delikouras, Maria Turtschaninoff, Annika Sandelin och Reetta Niemelä. Öppna författarkvällar som indirekt riktade sig till olika målgrupper inkluderade bland andra Patrik Berghäll, Ylva Perera, Monika Fagerholm, Kalle Isokallio, Johanna Pakola, Zinaida Lindén och Risto Isomäki. Också lokala författare har uppmärksammats, såsom Johanna Slotte, Majsan Stendahl, Lasse Kylänpää och Juha Ruusuvuori.

Genom projektet ville vi locka nya kunder till vår regelbundna sagostundsverksamhet för barn. Det har vi gjort genom att erbjuda annorlunda och mycket uppskattade teaterföreställningar, dramasagostunder, ordkonst, babypoesi och rimlek med professionella dragare, samt filmvisningar och utställningar. Det omfattande programmet har förverkligats på bibliotekets olika betjäningspunkter av bland andra Teater Tapir, Nurinpäin kollektiivi, Marianne Maans/Désirée Saarela-Portin, Nina Gran, Marjo Paavola, Veronika Mattsson-Korpak, Pio Fuchs och Ulrika Malm. Personalen har deltagit i aktiviteterna, och också deltagit i utbildning om att leda lekfull ordkonst för de minsta, arrangerad av Sydkustens landskapsförbund.

Satsningen på läsfrämjande bland ungdomar har varit stor under kampanjen, som traditionell läsning, som kreativ verksamhet och som mångsidig medialäskunnighet. Utöver de ovannämnda författarbesöken för olika stadier inom skolorna, har Veera Vähämaa genomfört ett digert program med bokprat inom alla finska skolor i kommunen. Hon har också dragit dikt- och ordkonstverkstäder på finska, medan Paola Fraboni hållit ordkonstverkstäder på svenska. Den finlandssvenska läsambassadören Katarina von Numers-Ekman  har hållit läslustfrämjande presentationer i flera skolor och också öppna kvällstillfällen för lärare och föräldrar. Personalen har hållit läslustfrämjande presentationer på föräldramöten, både på finska och svenska. För att främja den mångsidiga medialäskunnigheten har personalen ordnat speldagar med tvåspråkiga kodningsverkstäder och en serieverkstad på finska under professionell ledning. Ungdomarnas bokprats-blogg på bibliotekets webbsidor har kommit igång med personalen som koordinerare. Genom deltagande i Varsisto – lasten ja nuorten työryhmä har personalen haft möjlighet att utbilda sig till Medieambassadör, och också deltagit i den Finlandssvenska barnbibliotekariegruppen.

Högläsning för en äldre åldersgrupp är en nyskapande aktivitet inom kommunens bibliotek. Den har förverkligats i form av högläsning inom äldreomsorgen, högläsningsgrupper för vuxna på svenska och finska i biblioteken, och genom utbildning av personal till lärare för utbildning av frivilliga högläsare och läsombud.

Målgruppen medelålders män har nåtts genom författarbesök och genom fokuserad marknadsföring av bibliotekets material. Främjande av mångsidig medialäskunnighet bland seniorer har förverkligats med utökade IT-rådgivningsaktiviteter både på finska och svenska. Också inom det här området har personalen deltagit i olika utbildningar för att bättre kunna stå till tjänst.

Möjligheten att pröva nya transportarrangemang från daghem och skolor till betjäningspunkterna i Västanfjärd och Hitis har lett till nya modeller för fortsatt tillämpning.

Under projektperioden tog kommunen emot en grupp flyktingar, och den gruppen införlivades då också som målgrupp i den läsfrämjande kampanjen, genom personalutbildning, materialanskaffning och introduktion till bibliotekets olika tjänster.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Totalt 177 aktiviteter har genomförts inom den läsfrämjande kampanjen, som har nått cirka 3600 personer inom Kimitoöns kommun, med ett invånarantal om c. 6 900 personer.

Våra kunder, både nya och tidigare, har deltagit aktivt i våra evenemang. Enligt den feedback vi har fått har aktiviteterna inom projektet varit uppskattade.

Nyskapande aktiviteter har förverkligats. De har genomförts både som utvidgning på tidigare aktivitetsformer speciellt för barnen, och som helt nya aktiviteter, t.ex. högläsning för seniorer. 

Personalen har vidgat sitt kunnande både indirekt genom deltagande i de olika aktiviteterna och direkt genom deltagande i olika skolningstillfällen, och har därigenom en bättre utgångspunkt för uppföljande verksamhet.

Flera nya samarbetskontakter har skapats genom projektet, och kontakter till tidigare samarbetsparter har stärkts och förnyats. Kommunens läge kan ibland vara ett hinder för att locka dragare och författare till våra evenemang, men det nyskapade kontaktnätet har förbättrat den situationen.

Jatkotoimenpiteet: 

Som ett resultat av projektet kommer biblioteket att utöka den årligen budgeterade summan för läsfrämjande verksamhet.

Personalen är nu bättre utrustad att själv förverkliga olika aktiviteter, som bland annat ordkonstgrupper för barn och utbildning av frivilliga högläsare inom äldreomsorgen. Personalens deltagande i olika läsfrämjande forum fortsätter, såsom i de regionala samarbetsgrupperna Varsisto och IKI-gruppen.

Kontakterna och samarbetet med nyvunna samarbetsparter fortsätter.

Som en fortsatt åtgärd har en ny gemensam projektansökan för Blankabiblioteken lämnats in ”Vårt bibliotek för alla”, för att nå en målgrupp som ännu föll utanför här. Det vill säga, med det här uppföljande projektet vill vi speciellt rikta oss till dem för vilka det är svårt eller omöjligt att ta sig till biblioteket på egen hand.

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€21 308
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 343
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
177kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
3 632henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 250

Ansökan fyller villkoren stälda med UKM brev OKM/18/691/2014

 
okm
avi