Från biblioteksstig till mediestig
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kimitoöns kommunbibliotek
Bibliotekets adress : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Bibliotekets telefonnummer : 
02-4260 266
Bibliotekets e-postadress : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-kod : 
FI-Kimto
FO-nummer : 
01 338 33-7
Ansvarsperson : 
Eija Sjöblom
Telefonnummer : 
02-4260 267
E-post : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Projektbeskrivning : 

Biblioteken på Kimitoön har genomfört ett projekt där målsättningen var att utveckla en biblioteksstig som omfattar varje elev inom den grundläggande utbildningen i Kimitoöns kommun i linje med läroplanen.

I samarbete med skolorna har biblioteket utarbetat en samarbetsplan som beskriver hur en fortgående informationssöknings- och biblioteksundervisning förverkligas i de olika årskurserna, inklusive läsinspirerande aktiviteter. Målet för planen är att möjliggöra en mera jämlik behandling av skoleleverna i kommunen med beaktande av läroplanen. En samarbetsgrupp för Biblioteksstigen har bildats, bestående av en av skolan utsedd lärarrepresentant för varje skola inom Kimitoöns kommun, samt representanter för biblioteket.

Med det här projektet, ”Från biblioteksstig till mediestig” vill vi nu höja målsättningen och gå ett steg vidare i utvecklingen av biblioteks- och mediefostran i samarbete med olika utbildningsnivåer i Kimitoöns kommun.

För att vidareutveckla konceptet och säkra ett kontinuerligt samarbete mellan skola och bibliotek så att alla elever inom kommunen får en likvärdig introduktion till biblioteket, till möjligheter att utveckla sin informationskompetens och inspiration till läsglädje och läslust, ansöker vi om understöd för att tillsammans med skolorna skapa verktyg för biblioteks- och mediefostran riktade till elever, lärare och bibliotekarier, både i tryckt och digitalt format, material som lätt låter sig uppdateras, omformuleras och utvecklas i enlighet med framtida behov. Materialet riktar sig till olika årskurser, och för varje årskurs skilt till elever, lärare och bibliotekarier. Vi ansöker också för digitala hjälpmedel i form av tablettdatorer som ett oumbärligt stöd för jämlik undervisning i mediefostran. Målet är att konkret standardisera samarbetet mellan skola och bibliotek samt att säkerställa kontinuitet på längre sikt oberoende av personalförändringar inom bibliotek eller skola.

Vidare söker vi understöd för att inleda arbetet på en ny nivå, dvs. gymnasienivån och yrkesutbildningen inom kommunen vid Axxell Brusaby. Målsättningen här är liksom för den grundläggande utbildningen att tillsammans med respektive utbildningar ta fram en plan för biblioteks- och mediefostran. För den här utbildningsnivån skulle mediestigen framförallt rikta in sig på informationskompetenshöjande aktiviteter och utvecklande av verktygslådor för elever, lärare och bibliotekarier i digitalt och tryckt format.  De allmänna biblioteken har inte i lika stor grad riktat in sig på de här utbildningsnivåerna, så planen kan fungera som inspiration för andra bibliotek.

Projektet omfattar också undervisning för bibliotekspersonalen på Kimitoön för att maximera användningen av de resurser som tillgängliggörs.

För förverkligande av projektet behöver vi en projektledare med speciell inriktning på informationskompetens och erfarenhet av samarbete mellan skolor och bibliotek.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Skolor, lärare, elever

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Målet med projektet var att vidareutveckla den Biblioteksstig som fastslagits i samarbete med kommunens alla lågstadier, till att omfatta alla utbildningsnivåer inom Kimitoöns kommun. Samtidigt utvidgades konceptet att omfatta både biblioteks- och mediefostran. Den tidigare benämningen ”Biblioteksstig” har visat sig vara ett fungerande begrepp, så trots att planen nu innehållsmässigt har utvidgats både vad gäller utbildningsstadier och inriktning, så togs ett beslut att hålla kvar benämningen Biblioteksstig och låta den omfatta den utvidgade planen i sin helhet.

För projektet anställdes en projektledare internt för att utföra bakgrundsarbete under våren 2015, och igen under hösten 2015 för att sammanställa materialet. På motsvarande sätt som den inledande biblioteksstigen för lågstadierna har den utvidgade planen utarbetats i samarbete med alla berörda skolor vilket redan har lagt en god grund för det fortsatta kontinuerliga samarbetet. Arbetsgruppen som skapades med representanter för biblioteket och alla lågstadier för kontinuerlig uppdatering av Biblioteksstigen har fortsatt sin verksamhet. Motsvarande arbetsgrupper har skapats för de övriga utbildningsnivåerna. Ett undantag är yrkesutbildningen där arbetet ännu är i ett inledande skede.

Innehållsmässigt omfattar Biblioteksstigen för högstadiernas del läslust aktiviteter för åk 7, medan aktiviteterna för åk 8 inriktas på informationskompetenshöjande aktiviteter såsom frågor kring källor, referenser och källkritik. För åk 9 handlar det om att formulera forskningsfrågor och om källkritik, redskap som behövs för fortsatta gymnasie- eller yrkesstudier. Samma format upprepas på gymnasienivå med inledande forskningsmetodik och källkritik, samt fortsatta läsinspirerande aktiviteter i form av författarbesök. För yrkesskolans del kommer planen att rikta in sig på biblioteksanvändning, och läsfrämjande verksamhet i form av författarbesök.

Bibliotekspersonalen har deltagit i utbildningstillfällen kring läslust och mediefostran. En föreläsare inbjöds för att hålla ett internt specifikt utbildningstillfälle för personalen. Inom projektet anlitades vidare en grafisk design-studerande för att utveckla Biblioteksstigens grafiska format för Kimitoöns kommun. För projektets del har projektledaren också deltagit i utvecklandet av planen för mediefostran för Egentliga Finlands bibliotek, och är nu en av Egentliga Finlands media ambassadörer (medialähetit). Fem IPads har anskaffats som redskap för undervisningen inom Biblioteksstigen.

 

Fortsatta åtgärder: 

Uppföljning

Stommen för den utvidgade Biblioteksstigen är färdig, och arbetet kring den fortsätter i nära samarbete mellan skola och bibliotek.  Den kompletta Biblioteksstigen kommer att presenteras för bildningsnämnden under våren 2016. Biblioteksstigen utvärderas och uppdateras genom regelbundna årliga möten med arbetsgrupper som representerar biblioteket och de olika utbildningsnivåerna inom kommunen.

Projektet börjar : 
01/04/2014
Projektet avslutas : 
15/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€9 500
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€12 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 342
Egen finansiering: 
€2 328
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
4henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€6 000

Grunderna för statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhetsutveckling 2014.