Hitta till - och på biblioteket
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Karleby bibliotek
Karleby stadsbibliotek-landskapsbibliotek
Bibliotekets adress : 
Storgatan 3
67100
Bibliotekets telefonnummer : 
040 806 5124
Bibliotekets e-postadress : 
kokkolan.kirjasto@kokkola.fi
ISIL-kod : 
FI-Klm
FO-nummer : 
0179377-8
Ansvarsperson : 
Susann Forsberg
Telefonnummer : 
044 7809 564
E-post : 
susann.forsberg@kokkola.fi
Projektets målsättning: 

Med hjälp av utomstående krafter, som kan ge nya perspektiv på vår verksamhet, vill vi bygga upp skolbesöken på ett nytt sätt, där elever i olika årskurser får en positiv upplevelse av besöket samtidigt som de bekantar sig med alla möjligheter som finns att använda biblioteket på.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Antalet författarbesök, antalet deltagare

Projektbeskrivning : 

Vi strävar efter ett tätare samarbete med de svenskspråkiga skolorna i Karleby kring olika läsinspirerande projekt. I och med den nya läroplanen ställs både skolorna och biblioteken inför nya utmaningar som kräver nytänkande och förnyat samarbete. Som en del i projekten som utformas med skolorna vill vi erbjuda möten med läsinspiratörerer, både från Finland och Sverige. Evenemangen hålls i främsta hand på biblioteket och för att kunna erbjuda lika villkor för alla elever att delta behöver skjuts ordnas för skolor belägna långt bort från biblioteket. På grund av det geografiska läget sker samarbete kring läsprojekt och författarbesök oftast med finskspråkiga bibliotek och skolor och de svenskspråkiga skolorna får därmed inte tillgång till service i samma utsträckning, något som vi vill åtgärda med det här projektet. För att fånga upp barnfamiljerna och göra biblioteksbesöken till en del av vardagen skapar vi verksamhet och evenemang där de riktigt små barnen får rimma och ramsa och undersöka böcker.

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Vi strävade efter ett tätare samarbete med de svenskspråkiga skolorna i Karleby kring olika läsinspirerande projekt. Biblioteket erbjöd skolorna möten med bl.a. läsinspiratörer. Evenemangen hölls i främsta hand på biblioteket.  På grund av det geografiska läget sker samarbete kring läsprojekt och författarbesök oftast med finskspråkiga skolor och de svenskspråkiga skolorna har därmed inte fått tillgång till service i samma utsträckning, något som vi ville åtgärda med det här projektet. För att fånga upp barnfamiljerna och göra biblioteksbesöken till en del av vardagen skapade vi verksamhet och evenemang där de riktigt små barnen fick rimma och ramsa och undersöka böcker.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

 

Under året kontaktades lärarna vid de svenskspråkiga låg- och högstadieskolorna i Karleby. Bibliotekarien åkte ut till skolorna och berättade vad som biblioteket ville åstadkomma och försökte skapa ett mera ingående samarbete. Vi ordnade också en träff på biblioteket för de som ville vara med och planera verksamhet. Det man från skolornas sida frågade efter var både möjlighet att besöka bibliotket med en klass, författarbesök och bokprat. För att underlätta kommunikationen kring vad biblioteket erbjuder började biblioteket skicka nyhetsbrev till skolorna om den verksamhet som riktar sig till dem.

Nina Dahl-Tallgren, skådespelare och teaterpedagog vid Wasa teater, höll två workshops under rubriken "Konsten att övertyga" på svenska för bibliotekspersonal i Karleby stadsbibliotek. All bibliotekspersonal vid bibliotken som ingår i Anders-nätverket och Fredrikabibliotken hade fått inbjudan att delta. Gruppstorlekarna var begränsade enligt föreläsarens önskemål. Tillsammans övade vi oss i att använda verktyg för att bättre nå publiken och för att skapa intressanta biblioteksbesök för barn och ungdomar. Vi fick både konkreta och allmänna tips.  

Under våren ordnades rim och rams-sagolekar för barn i åldern 3-5 år. På biblioteket hölls tillfällen som var öppna för alla unders sportlovsveckan och i samband med stadens morsdagsfirande.  Daghemmen erbjöds också rim- och ramsstunder. 

I september höll Linda Mannila ett utbildningstillfälle för personal inom skola och bibliotek som handlade om källkritik och hur man kan ta upp det med barn och ungdomar. På kvällen hölls en minimässa för barnfamiljer där de fick prova på olika appar och programmering. 

Under en vecka i november fick alla tredjeklassister i svenskspråkiga skolor samt språkbadsskolan träffa författaren Malin Klingenberg och illustratören Joanna Vikström Eklöv som tillsammans drog en workshop i ord- och bildkonst. Barnen fick teckna skurkar och hitta på fakta om dem. 

Åk 4-6 i de svenskspråkiga skolorna erbjöds författarbesök av Karin Erlandsson och under en vecka i december fick de möjlighet att höra henne berätta om den magiska världen i Pärlfiskaren.  

Förskolorna erbjöds under året att bekanta sig med biblioteket via Hattjakten, ett koncept som vi fått låna av Nykarleby stadsbibliotek.

 

 

Fortsatta åtgärder: 

Under året provade vi också olika former kring biblioteksbesök med olika klasser, något som vi arbetar vidare på.

 

Ytterligare information: 

Bibliotekarie Mikaela Byskata-Ahlskogs arbetstimmar inom projektet sammanlagt 151 timmar. 

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€10 800
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€13 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€8 688
Egen finansiering: 
€688
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
4kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
46henkilö/person
Antalet evenemang: 
23kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
612henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€8 000