Informationsspridning, mediefostran och nya tjänster
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Ingå kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Strandvägen 2
10210
Kirjaston puhelin : 
09 29515350
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket@inga.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Inkoo
Y-tunnus : 
0126293-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Maria Tverin
Puhelin : 
09 29515357
Sähköposti : 
maria.tverin@inga.fi
Hankkeen tavoite: 

Förbättra nuvarande tjänster och uppdatera befintlig apparatur.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Feedback av kunder, genomslag i lokala medier och statistik över antal besökare.

Kuvaus : 

Ingå bibliotek har öppnat i nya utrymmen oktober 2014. Ingå bibliotek ansöker nu om understöd för att förbättra nuvarande tjänster och komplettera befintlig apparatur. För att kunna handleda bibliotekets kunder och sprida information behöver personalen bättre redskap och mer resurser. Följande delar ingår i projektet: - Ingå biblioteks digitaliseringsutrustning kompletteras med en diabildsskanner. Anskaffningspris ca 160 euro. - Ingå bibliotek skaffar en infoskärm för att kunna informera användare om bibliotekets aktualiteter och evenemang. Anskaffningspris ca 2500 euro. - iPads anskaffas åt personalen (2 st.) och för kundbruk (3 st.). Personalen lär sig använda iPads för att undervisa barn, ungdomar och vuxna i användningen av bibliotekets webbresurser och e-material. Biblioteket satsar på intensifierad mediefostran för barn och ungdomar. Biblioteket lånar ut iPads åt sina egna kunder, dessa iPads kunde användas även i undervisningen. Anskaffningspris för en iPad: ca 730 euro. - Som ett led i mediefostran står bibliotekspersonalen till förfogande i frågor kring spel. Biblioteket har ett allaktivitetsutrymme med egna spelkonsoler, och under sin fritid kan barn och unga använda utrymmet för att spela. Biblioteket har dock ett mycket litet utbud av konsolspel, och kunde anskaffa fler spel för barn och unga. Kostnad: ca 600 euro. - Biblioteket marknadsför sina tjänster tydligt, och anlitar för ändamålet en reklamtjänst för att trycka upp material såsom bokmärken, mindre reklampelare och affischer. Kostnad ca 400 euro. - För att förbättra personalens interna kommunikation anskaffas två st. kommunikationsradio-apparater. Personalen rör sig i utrymmen i två våningar, och apparaterna används för att snabbt och lätt kunna nå varandra. Anskaffningspris 60 euro.

Aiemmat hankkeet: 

25.3.2014 beviljat stöd 2500 euro för projekt "Ett synligt bibliotek".

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Målet med det här projektet har varit informationsspridning, mediefostran och att introducera nya tjänster för bibliotekets besökare. I och med att Ingå bibliotek flyttade till nya, modernare och större utrymmen 2014 fanns ett skriande behov av att uppdatera vår tekniska utrustning. För att synliggöra bibliotekets tjänster har vi införskaffat två infoskärmar, en med stödpengar, en med kommunens egna resurser, där vi lyfter fram saker som bibliotekets öppettider, konstutställningar och evenemang.

I vårt nya bibliotek finns ett spelrum med en Playstation 4 och Wii U. Tack vare stödpengarna har vi kunnat förbättra våra tidigare väldigt sparsamma samlingar av spel. I dag har vi god cirkulation bland spelen och spelrummet är i flitig användning, bland annat av de ensamkommande asylsökande barn som Ingå kommun har tagit emot. För dem har biblioteket blivit en trygg plats och spelen ett sätt att förbättra sin engelska och knyta kontakter med ortens unga. Under spelkvällarna i serien Game Night, som Ingå bibliotek har ordnat i samarbete med ungdomsväsendet, har också flera av de asylsökande ungdomarna deltagit. Vi har hittills ordnat en spelkväll och trots att den gick av stapeln samma kväll som den stora höstmarknaden i grannstaden var uppslutningen stor med ungefär ett trettiotal deltagare.

En stor del av projektets medel användes för att införskaffa pekplattor, både till utlåning och personal. Pekplattorna är ett viktigt redskap och används bland våra anställda dagligen. Vi har tre pekplattor som bibliotekskunder kan låna och använda inom biblioteket och har ordnat kurser för seniorer där vi berättar om vilka möjligheter plattorna ger i användningen av e-resurser och informationssökning.

I ansökan nämndes att vi skulle skaffa två kommunikationsradio-apparater eftersom biblioteket fungerar i två våningar. Vi valde ändå att prioritera bort denna införskaffning till förmån för anskaffningar som mer regelrätt gynnar bibliotekets kunder, såsom en videoprojektor.

Ingå kommun har anställt en informatör och dennes resurser har till viss del använts för att layouta och uppdatera bibliotekets marknadsföringsmaterial. Han har även utformat en logo för Ingå bibliotek som numera används i alla marknadsföringssammanhang, från bokmärken till planscher och nästa evenemang. Tillsammans med en lokal marknadsföringsbyrå har vi låtit trycka upp informations- och marknadsföringsmaterial som tygkassar, bokmärken med våra öppettider, informationspelare och skyltar.

Dessutom har vi införskaffat en uppsättning hörlurar som biblioteksbesökarna kan låna när de arbetar vid bibliotekets datorer.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektet har höjt bibliotekets standard markant. Vi förmår nu bidra med teknisk utrustning som vi bara kunde drömma om i våra tidigare utrymmen. Ingå bibliotek är i dag ett modernt bibliotek med sakkunskap och utrustning som motsvarar de förväntningar som i dag ställs på bibliotekstjänster.

Jatkotoimenpiteet: 

Våra uppdaterade samlingar av konsolspel har haft god cirkulation. Ingå har anställt en tf. barnbibliotekarie med bakgrund som speljournalist, som har marknadsfört möjligheten att låna spel och använda vårt spelrum, som en del av skolornas rundvandringar på biblioteket. Tillsammans med ungdomsväsendet har vi kört i gång ett samarbete som har mynnat ut i en serie spelkvällar, Game Night. Spelkvällarna i serien Game Night kommer att fortsätta ungefär med en månads mellanrum. Nästa spelkväll ordnas redan den 18 november.

Vi har också satsat på att lyfta fram att bibliotekspersonalen mer än gärna hjälper seniorer i teknikfrågor och att de alltid kan fråga om de behöver hjälp med något. Samtidigt har vi berättat att vi har Ipads som man kan låna för att t.ex. läsa tidningar digitalt via tjänsten ePress. Det finns efterfrågan på fler undervisningstillfällen om pekplattor och internetanvändning, och vi planerar att ordna fler.

Den tekniska utrustningen, som de två infoskärmarna, förbättrar synligheten för bibliotekets och kommunens evenemang och utställningar. Vi kommer att intensifiera marknadsföringen via de här kanalerna, bland annat genom att lyfta fram Ingå kommuns egen biograf IoBio:s föreställningar. Projektorn ger oss möjlighet att spela upp videoinstallationer, vilket ger de lokala konstskolorna en fin plattform för att presentera audiovisuell konst. Projektorn kan också användas vid seminarier eller under spelkvällar.

Marknadsföringsmaterialet, som reklampelare, bokmärken och tygkassar, informerar samtidigt som de ger synlighet. Vår logo har mottagits väl bland bibliotekets kunder och figurerar nu i alla våra marknadsföringssammanhang.

Tack vare det här projektet har vi fått en extremt god grund att arbeta vidare på. Vi kommer inte att nöja oss och låta samlingarna och utrustningen föråldras, utan aktivt hålla tummen på pulsen och fortsätta utvecklas. Det här skulle ha varit omöjligt utan det här projektet och resurserna vi erhöll. Vi har blivit ett modernt bibliotek och det tänker vi fortsätta arbeta för att vara.

Lisätietoa: 

Vi har haft ett överlappande projekt, Ett synligt bibliotek. Därför är vissa av kostnaderna uppdelade mellan projekten, som samarbetet med marknadsföringsbyrån, infoskärmarna, personal- och tryckkostnader och införskaffande av en projektor.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 670
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 370
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
30henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
30henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000
 
okm
avi