Kom till biblioteket!
År 2018 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Korsnäs kommunbibliotek
Bibliotekets adress : 
Silverbergsvägen 9, PB 5
66200
Ansvarsperson : 
Carola Bäckström
Telefonnummer : 
0408308891
E-post : 
carola.backstrom@korsnas.fi
Projektets målsättning: 

Utöka samarbetet med barnomsorgen och grundläggande undervisningen och övriga grupper i lokalsamhället. Stöda daghemmens arbete i enlighet med den nya småbarnspedagogiken och skolornas arbete utgående från den nya läroplanen. Uppmuntra övriga grupper till förkovran och tillägnande av ny kunskap, hela livet. Målgrupp 0-100 år. Tema 3. Livslångt lärande.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Utvärdering sker genom diskussion med samarbetsparterna, till exempel genom att tillsammans utarbeta redovisningen av detta projekt. Vilken del av verksamheten önskar målgruppen en fortsättning på och vad var mindre lyckat, hur kunde saker gjorts på annat sätt? Ett mått på genomslagskraft är naturligtvis också antal deltagare och deltagarfrekvens i de olika evenemangen. 

Projektbeskrivning : 

Biblioteket diskuterar med samarbetsparterna för att uppnå största möjliga framgång med projektet. Utomstående sakkunniga och experter anlitas. Verksamheten börjar från nyblivna föräldrar, som får information om vikten av läsning, för framtida inlärning. Daghemmen önskar babypoesi för de allra yngsta. Sagan används i det pedagogiska arbetet, i mediefostran. Att använda läsplatta eller andra medier för att skapa egna sagor av figurer, teckningar. Detta filmas sedan. Att undersöka bilderbokens möjligheter som pedagogiskt verktyg. Att inspirera till drama. Besök av dramaledare, minst 2-3 gånger per daghem och skola. Besök av läshund. Sagostunder och författarbesök önskas fortsättningsvis. Introducera konsolspel i biblioteket för ungdomar. Undersöka hur fostran till kritiskt tänkande kan utformas tillsammans med pedagogerna.
Bjuda in vuxengrupper till biblioteket i temacaféer, läsning för invandrarkvinnor, stickgrupper med litteraturinslag. För förkovran och för att peka på möjligheten och visa vägen till ny kunskap.

Projektet börjar : 
02/05/2018
Projektet avslutas : 
29/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 000
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€15 000
Övriga understöd som ansökts: 
€1 500
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0

Projektansökan  innehåller inte avgörande nya elementer. Verksamheterna som uppger i verksamhetsplanen är basverksamhet.