Läs och upplev!
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kronoby kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Kyrkvägen 6
68500
Kirjaston puhelin : 
040 7142174 / 040 7142175
Kirjaston sähköposti : 
bibl.kronoby.fi@kronoby.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Krono
Y-tunnus : 
0180065-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Tove Knutar Sjöblom/Mikaela Byskata-Ahlskog
Puhelin : 
0400 980111
Sähköposti : 
tove.knutar-sjoblom@kronoby.fi/Mikaela.Byskata-Ahlskog@kronoby.fi
Hankkeen tavoite: 

Ge unga läsinspiration och kulturupplevelse samt göra dem till vana biblioteksbesökare

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Evenemang på biblioteket

Utforma en plan och program för klassbesök på biblioteket

Kuvaus : 

Vi vill vara ett bibliotek i tiden. Ett bibliotek som erbjuder användarna mångsidig service, service av olika slag och bästa möjliga service. Vi vill bredda vårt utbud genom att erbjuda kommuninvånarna och då främst barnen och ungdomarna upplevelser, speciellt kulturupplevelser i biblioteket. Biblioteket är mötesplatsen för människor i olika åldrar i vår kommun.

Fortsättningsvis vill vi i vår verksamhet betona läsfrämjande och läsförståelsen bland de unga genom tävlingar i läsning, författarbesök men även genom att levandegöra litteraturen och vårt kulturarv genom föreställande konst, barnteater i första hand. Vår målsättning är att skoleleverna skall bli vana biblioteksbesökare och därför vill vi i så stor utsträckning som möjligt ordna våra evenemang/träffar i biblioteken. 

Att ha biblioteken som mötesplats för barnen betyder att det krävs att elevtransporter ordnas till biblioteken. Vi är geografiskt en långsträckt kommun och skolorna, 8 lågstadieskolor plus högstadium och gymnasium, ligger utspridda. Eftersom vi har tre stationära bibliotek, vart och ett av dem placerat i tidigare primärkommuner, kan vi fördela besöken mellan biblioteken så långt det låter sig göras av utrymmesskäl.

Under projekttiden vill vi ordna två författarbesök. En finlandssvensk författare och en rikssvensk författare bokas för att träffa elever från alla kommunens skolor. Vi samarbetar med andra kommuner kring författarbesöken. I första hand sker samarbete med grannkommunen Larsmo.

 För de yngsta barnen ordnas någon typ av barnteater. Vi samarbetar med Larsmo kommun med ordnandet av dessa. 

 En grupp bestående av bibliotekspersonal och några lärare samarbetar för att ta fram nya koncept för att uppmuntra elever till läsning. I planerna finns att våren 2016 ordna en uppföljare till projektet/tävlingen Läsduellen 2014. Att ordna lästävling där uppemot 470 skolelever deltar är väldigt resurskrävande och är inget som biblioteket kan ordna inom ramarna för den ordinarie verksamheten. För att kunna genomföra denna typ av lästävling krävs ett nära samarbete med bibliotek i andra kommuner, då vi behöver fjärrlåna en hel del böcker för att alla elever skall få tillgång till den litteratur som läses inom tävlingen.

Skolorna i kommunen välkomnar all typ av läsfrämjande verksamhet. Under den senaste tiden har efterfrågan på bokprat varit stor. I bibliotekets ordinarie verksamhet ingår sedan många år tillbaka bokprat för ÅK 7. Biblioteket har tyvärr inte kunnat erbjuda bokprat för de lägre klasserna.  Biblioteket vill svara på efterfrågan och erbjuda bokprat i större skala. Detta görs antingen genom att anställa en professionell bokpratare eller genom att anställa vikarie så att någon av biblioteks personal kan förbereda och bokprata för kommunens åtta skolor.

 Förutom lästävlingar och författarbesök hoppas vi även kunna utarbeta ett roligt och intressant koncept för att lära elever söka och hitta material i bibliotek.

 Den egna finansieringen utgörs av personalkostnader, postningskostnader för fjärrlån, distributionskostnader av boklådor till alla kommunens skolor inför lästävlingar och kostnader för servering vid olika evenemang.

 I budgeten ingår inte de utgifter skolsektorn har. En utsedd grupp av lärare samarbetar med biblioteket och funderar, planerar och genomför de läsfrämjande evenemangen. 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Fredrikabiblioteken, kommunens skolor
Aiemmat hankkeet: 

2014 Läsduellen (4 500 e)

2013 Digitalisering i biblioteket (5 000 e)

2012, 2011, 2007, 2006 Resebidrag för internationella möten och konferenser

2011 Läsfrämjande projekt  Från ordsmakare till bokslukare  (5 000 e)

2007 Läsfrämjande projekt  Bokmärken & Hundöron  (3 000 e)

2006 Understöd för kundterminaler och förbättrande av datakommunikation (1 800 e)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Vi vill vara ett bibliotek i tiden. Ett bibliotek som erbjuder användarna mångsidig service, service av olika slag och bästa möjliga service. Vi vill bredda vårt utbud genom att erbjuda kommuninvånarna och då främst barnen och ungdomarna upplevelser, speciellt kulturupplevelser i biblioteket. Biblioteket är mötesplatsen för människor i olika åldrar i vår kommun.

Fortsättningsvis vill vi i vår verksamhet betona läsfrämjande och läsförståelsen bland de unga genom tävlingar i läsning, författarbesök men även genom att levandegöra litteraturen och vårt kulturarv genom föreställande konst, barnteater i första hand. Vår målsättning är att skoleleverna skall bli vana biblioteksbesökare och därför vill vi i så stor utsträckning som möjligt ordna våra evenemang/träffar i biblioteken. 

Att ha biblioteken som mötesplats för barnen betyder att det krävs att elevtransporter ordnas till biblioteken. Vi är geografiskt en långsträckt kommun och skolorna, 8 lågstadieskolor plus högstadium och gymnasium, ligger utspridda. Eftersom vi har tre stationära bibliotek, vart och ett av dem placerat i tidigare primärkommuner, kan vi fördela besöken mellan biblioteken så långt det låter sig göras av utrymmesskäl.

Under projekttiden vill vi ordna två författarbesök. En finlandssvensk författare och en rikssvensk författare bokas för att träffa elever från alla kommunens skolor. Vi samarbetar med andra kommuner kring författarbesöken. I första hand sker samarbete med grannkommunen Larsmo.

 För de yngsta barnen ordnas någon typ av barnteater. Vi samarbetar med Larsmo kommun med ordnandet av dessa. 

 En grupp bestående av bibliotekspersonal och några lärare samarbetar för att ta fram nya koncept för att uppmuntra elever till läsning. I planerna finns att våren 2016 ordna en uppföljare till projektet/tävlingen Läsduellen 2014. Att ordna lästävling där uppemot 470 skolelever deltar är väldigt resurskrävande och är inget som biblioteket kan ordna inom ramarna för den ordinarie verksamheten. För att kunna genomföra denna typ av lästävling krävs ett nära samarbete med bibliotek i andra kommuner, då vi behöver fjärrlåna en hel del böcker för att alla elever skall få tillgång till den litteratur som läses inom tävlingen.

Skolorna i kommunen välkomnar all typ av läsfrämjande verksamhet. Under den senaste tiden har efterfrågan på bokprat varit stor. I bibliotekets ordinarie verksamhet ingår sedan många år tillbaka bokprat för ÅK 7. Biblioteket har tyvärr inte kunnat erbjuda bokprat för de lägre klasserna.  Biblioteket vill svara på efterfrågan och erbjuda bokprat i större skala. Detta görs antingen genom att anställa en professionell bokpratare eller genom att anställa vikarie så att någon av biblioteks personal kan förbereda och bokprata för kommunens åtta skolor.

 Förutom lästävlingar och författarbesök hoppas vi även kunna utarbeta ett roligt och intressant koncept för att lära elever söka och hitta material i bibliotek.

 Den egna finansieringen utgörs av personalkostnader, postningskostnader för fjärrlån, distributionskostnader av boklådor till alla kommunens skolor inför lästävlingar och kostnader för servering vid olika evenemang.

 I budgeten ingår inte de utgifter skolsektorn har. En utsedd grupp av lärare samarbetar med biblioteket och funderar, planerar och genomför de läsfrämjande evenemangen. 

 

Med fokus på biblioteksupplevelser och läsinspiration genomfördes, ofta i samarbete med skolorna den planerade verksamheten, med allt från tävlingar till kulturella upplevelser på biblioteken. Ett program som omfattade åk 1-6 utformades för att låta eleverna bekanta sig med biblioteken i kommunen.

Tack vare det samarbetsgruppen  med  representanter från både biblioteket och skolan som träffas flera gånger per år har alla kommunens skolor kunnat engageras på ett effektivt sätt och vi har också fått feedback på det vi har genomfört. Eftersom biblioteket kunnat erbjuda skjuts till de skolor och dagis som ligger långt borta från biblioteket har alla som velat, kunnat delta.

Lästävlingarna har engagerat, teater- och trolleriföreställningarna på biblioteket, besök av författare och läsinspiratörer har hänfört och inspirerat. Ett samarbete med de lokala företagarna Jessica Riippa och Sara Airola väckte mersmak och vi hoppas kunna utnyttja deras kunskaper i teaterpedagogik och cirkuskonster i fortsättningen. De hjälpte oss att utforma aktiviteter där barnen kunde upptäcka biblioteket och lära sig hitta bland hyllorna.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

I Österbottens Tidning publicerades en artikel om Läsvikten 30.11.2015 http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/84102

20.1. 2016 publicerade ÖT en artikel om Fredrik Smulter som besökte åk 5-6 http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/89550

Österbottens Tidning skrev om den oerhört jämna finalen i Läskampen 25.2.2016  http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/93412

Grodan Kling https://denklingandegrodan.wordpress.com/repertoar/grodan-kling-och-den-forunderliga-framlingen/

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Bokprat för ett begränsat antal klasser genomfördes.

Läsvikten

Alla elever i årskurserna 1-6 deltog i läsprojektet Läsvikten som pågick 26.10-22.11 2015. Klasserna tävlade mot varandra om att ha läst mest böcker i kg räknat. Böckerna vägdes i klassen och eleverna förde en läslogg där de skrev upp vad de läst för böcker eller vad någon vuxen har läst högt för dem (högläsning räknades också). Lärarna deltog tillsammans med sina klasser. Eleverna fick läsa både i skolan och hemma. Det fanns tre simhallsbesök för hela klassen, inklusive buss, att tävla om. Åk 1-2 tävlade om ett pris, åk 3-4 om ett och åk 5-6 om ett. Sammanlagt lästes nästan 3000 kg böcker under fyra veckor. 

Den här tävlingsformen nådde också de lässvaga eleverna, enligt föräldrarnas utsago. All läsning räknades och klassens gemensamma mål sporrade.

 

Läskampen

Åk 5-6 fick träffa läsinspiratören Fredrik Smulter 18.1.2016. Han pratade bl.a. om hur han själv läst sig till hur han ska träna och äta rätt. Eleverna stod själva i startgroparna för att börja forska inom ett område de intresserar sig för.  Resultaten ska presenteras muntligt och skriftligt tillsammans med en källförteckning. 

Åk 1-2 avslutade sitt sagotema med sagodag, där barnen fick klä ut sig och fick ta del av sagoinspirierat program.

Åk 5-6 presenterade sina arbeten och många hade lagt ner mycket tid både på informationssökningen och  presentationen. Bilder, musik och videon ingick i flera presentationer.

Alla elever i åk 3 och 4 deltog i Läskampens semifinal, där eleverna fick besvara frågor om böckerna de läst enskilt. De fem bästa från varje skola utgjorde skolans lag som skickades till finalen.  Slutstriden blev jämn och spännande och segern måste avgöras med en utslagsfråga.

Sagotemat gav tillfälle att utforska sagor som inte är så allmänt kända och nya versioner av gamla sagor.

En spännande tävling som engagerade alla skolor. Eftersom lässnabbheten är olika hos olika elever hann inte alla  läsa alla böcker under den ganska korta tid de hade på sig, men många fick upp ögonen för serier de inte kände till från tidigare.  

Mötet med Fredrik Smulter gav många elever inspiration till sina egna arbeten.. Många fina arbeten med både bild och ljud presenterades.

Teater på biblioteket

Grodan Kling besökte biblioteken i Kronoby vecka 15 och kommunens alla 4- och 5-åringar fick se teaterföreställningen "Grodan Kling och den förunderliga främlingen".    De barn som gick i dagis kom med sina dagisgrupper. Också dagklubbsbarn och barn som inte går på dagis var inbjudna. 

Barnen uppskattade Grodan och hans vänner väldigt mycket också dagispersonalen tyckte att det var lämpligt för åldersgruppen och ett roligt evenemang. Eftersom biblioteket stod för transportkostnaderna hade all a daghem möjlighet att delta.

Skolklasser upptäcker biblioteket på ett nytt sätt

I Januari 2016 kontaktades teaterpedagog Jessica Riippa och Sara Airola som håller cirkusundervisning för barn i alla åldrar, för att de tillsammans med bibliotekets personal skulle utforma spännande sätt för skolbarnen att utforska biblioteket. Ramarna som gavs var att vi ville ha tre olika program, ett för åk 1-2, ett för åk 3-4  och ett för åk 5-6. För det yngsta skulle det vara mycket lekbetonat och åk 3-4 skulle på ett lekfullt sätt lära sig hitta material i biblioteket. Vi ville också att det skulle vara möjligt för vem som helst i personalen att ha hand om skolbesöken och att de skulle kunna genomföras på filialbiblioteken såväl som på huvudbiblioteket, så bl.a de utrymmesbegränsningar som finns måste tas i beaktande. 

 Under våren utformades tre program som testades på elever från åk 2, 4 och 6. Vissa praktiska justeringar gjordes, men eleverna var mycket positiva. Under hösten kommer biblioteket att ta det planerade programmet i bruk. 

Författarbesök i förskolan

Författare, illustratör och bokmakare Lena Frölander-Ulf besökte biblioteken i maj och berättade för kommunens förskolebarn hur det går till när man vill skapa en bok.

Barnen var intresserade av Lenas teknik när hon skrapade fram bilder och tyckte det var spännande att träffa en riktig författare.

Magiskt på biblioteket

Trollkonstnär Robert Jägerhorn uppträdde på kommunens bibliotek för åk 3-6 med läsinspirerande trollkonster.

Ett program som alla uppskattade. Den gav eleverna positiv upplevelse av biblioteket.

Jatkotoimenpiteet: 

Biblioteket fortsätter med läsfrämjande verksamhet i olika former för kommunens skolelever. Biblioteket kommer bl.a. också i fortsättningen ta emot skolklassser enligt det utarbetade programmet och vill gärna utveckla och fortsätta samarbete kring programmet med teaterpedagog Jessica Riippa och cirkuslärare Sara Airola.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 900
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€16 400
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€9 935
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 935
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
1 118henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000