Läspulsen-Lukupulssi
Vuoden 2018 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vasa stadsbibliotek
Kirjaston osoite : 
PB 235
65101
Yhteyshenkilön nimi : 
Anna-Maija Koskimies-Hellman
Puhelin : 
0403523543
Sähköposti : 
anna-maija.koskimies@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Ett tvåspråkigt läsfrämjande projekt för barn och unga i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten. Projektets syfte är att ta fram nya konkreta arbetssätt för personal inom bibliotek, småbarnsfostran, skolor och rådgivningsbyråerna för att öka lustläsningen i alla åldrar samt för att öka medvetenheten hos vuxna i barnens vardag om läsningens betydelse.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Genom användningen av konkreta produkter såsom läsdiplom och andra läsfrämjande kampanjer är det relativt enkelt att mäta deras utspridning och användningsgrad. I slutet av varje kampanj samlas feedback från de samarbetande biblioteken och skolorna. Vi hoppas även på att Läspulsen-Lukupulssi-produkterna (mössor, reflexvästar och annat som man får som pris efter avklarade läsdiplom) ska synas i stadsbilden. Vi har redan ett etablerat samarbete med skolorna och daghemmen, och vi är lyhörda för deras önskemål.

Kuvaus : 

Läspulsen-Lukupulssi samarbetar tätt med projektet I berättelsen finns magin som Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia administrerar. I det projektet utvecklar man 3-5 dagars program med läsfrämjande verksamhet för daghem. Vi kommer in i projektet som en aktör som knyter de lokala biblioteken till verksamheten som sker vid daghemmen inom området Karleby till Kristinestad. Vi kan också stöda de enskilda biblioteken på ort och ställe genom att till exempel tillsammans ordna föräldramöten eller möten med barnrådgivningen där vi talar om högläsningens betydelse.
I planeringen av aktiviteterna tar projektet tillvara erfarenheter från tidigare projekt inom området läslust och läskompetens:
• Läsambassadörens arbete (Sydkustens förbund m.fl. 2014-17)
• Läslust (UKM/Uleåborgs universitet år 2013-15).
• Läsmöten (Regionförvaltningsverket/Svenska enheten för bildningsväsendet 2014-2015)
• Surfa på bokvågen (Finlands svenska biblioteksförening 2015)
• Det var en gång... (Vasa stadsbibliotek/RFV, 2013-2015)
• Läsglädje (Finlands svenska biblioteksförening 2008-2010)
• Det stora läsäventyret. (Läscentrum och Finlands barnboksinstitut, 2017)

Nedan presenteras visionerna för den fortsatta verksamheten inom Läspulsen-Lukupulssi.

0-6 år
- Etablera samarbetet mellan biblioteken och rådgivningarna inom vårt utvecklingsbiblioteksområde. I Vasa testas konceptet som bäst. Bibliotekets pedagogiska personal kommer att få tid på rådgivningens föräldraförberedande kurs både på finska och på svenska sidan. Vi kommer att testa oss fram till en bra modell och genom ytterligare finansiering kan vi åka runt i kommuner (de som önskar) och berätta om modellen vi jobbar enligt. Idén är att föräldrar till nyfödda barn så tidigt som möjligt ska få information om vikten av högläsning.
- Utveckla en idé om ”Veckans bok”. Ett program som under ett läsår lyfter fram en bok per vecka som passar åldersgruppen. Detta kan t ex daghem använda sig av. Vi tar också fram tillhörande uppgifter i anslutning till varje bok. Detta fördjupar läsupplevelsen och läsförståelsen hos barnen. Detta ger också daghemspersonalen och barnen tips på bra läsvärda böcker. Vi kan lätt sprida ”Veckans bok” tillsammans med projektet I berättelsen finns magin (Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia). Planen är att vi delvis kommer att jobba tillsammans med projektet och därmed besöka ett flertal daghem i regionen. ”Veckans bok” skulle vara ett bra sätt för daghemmen att fortsätta den läsfrämjande verksamheten som man satt igång.
- Ordna turnéer inom vårt utvecklingsbiblioteksområde med illustratörer som workshopar med barn på biblioteken. Enligt vår tidigare erfarenhet fungerar det bra när mindre barn får träffa illustratörer och tillsammans med dem skapa figurer eller bilder. Biblioteken kan bjuda in och hålla kontakt till sina egna daghemsgrupper och välja vem som deltar. Läspulsen-Lukupulssi administrerar illustratörerna och själva turnén.

Årskurserna 1-6
- Skapa egna läsdiplom. Biblioteken får ofta förfrågningar om läsdiplom. Olika skolor skapar egna läsutmaningar och önskar också att stadsbiblioteket gör en egen. Vi ser klart en beställning på detta från skolans håll. Vi upplever att de läsdiplom som finns tillgängliga är alldeles för specifika för att kunna användas på t.ex. ett litet kommunbibliotek. Därför vill Läspulsen-Lukupulssi skapa ett eget läsdiplom som är anpassat små och stora bibliotek inom vårt område på båda språken. Vi tar fram allt material som biblioteken behöver (broschyrer, instruktioner, affischer) och vinster som barnen får lösa ut när de läst ett visst antal böcker. Om ett bibliotek inom vårt område vill använda vårt läsdiplom så tillhandahåller projektet det till dem.
- Skapa en läskampanj som bibliotek kan ordna tillsammans med sina skolor och där man fokuserar på hur länge man har läst. En klass kan t.ex. inom en fyraveckorsperiod följa upp hur många minuter eller timmar per vecka eleverna har läst och fylla i detta i ett schema. När det gäller lästävlingar har vi kommit fram till att det mest rättvisa att tävla i är just tid. Om vi mäter antal sidor eller böcker blir tävlingen lätt orättvis eftersom läsare är på olika nivåer. Genom att mäta tid man lägger ner på läsning blir tävlingen mera rättvis. Läraren i klassen kan mata in resultaten i en plattform (som eventuellt kan knytas till bibliotekets hemsida) och tävlingen kan ske skolor eller klasser emellan.
- Lyfta fram läsande förebilder för att främja högläsningen i hemmen. Planen är att fotografera lokala kändisar i kommunerna och skapa en kampanj med sloganen ”Vi läser också tillsammans” där till exempel en kommundirektör och hens barn sitter tillsammans och läser. Slutprodukten kunde bli en turnerande fotoutställning.

Årskurserna 7-9
- Skapa ett läsdiplom även för denna målgrupp. Formen skulle verka enligt samma koncept som för årskurserna 1-6.
- Ordna en turné med författare som besöker högstadieskolor inom området. Det är mycket tidskrävande att ordna författarbesök, och på många av våra mindre kommunbibliotek har man kanske inte resurser till det. Därför vill Läspulsen-Lukupulssi hjälpa till med administrationen. De lokala biblioteken kan bjuda in och hålla kontakt till sina högstadiegrupper och välja vem som deltar, projektet administrerar illustratörerna och själva turnén.
- För denna åldersgrupp vill Läspulsen-Lukupulssi jobba med attityderna hos unga när det gäller läsning. Hur ska vi väcka lustläsningen? Hur ska vi sänka ribban för att ta tag i en skönlitterär text hos ungdomarna? Målet är att ungdomarna inte bara ska läsa bara för att de vet att det är bra för dem, utan att de ska läsa för att de inte kan låta bli. Ett sätt att komma åt problematiken är att presentera en rad läsande förebilder för ungdomarna. Detta kunde ordnas enligt samma idé som när det gäller högläsningen, att man skapar en fotoutställning med kända personer som står för att de också är läsare, men det kunde också vara en turné med läsande förebilder som ungdomarna i regionen kunde få träffa och lyssna till.
- Utveckla ett paket med mediefostran som biblioteken kan använda för målgruppen. Vad förväntar sig skolan av biblioteken? Vad behöver skolorna när det gäller mediefostran av biblioteken? Vi kan arbeta fram paketet tillsammans med högstadielärare i Vasa och sedan sprida modellen inom vårt område.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, KulturÖsterbotten
Aloituspäivämäärä : 
02/04/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€68 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000
 
okm
avi