Mångkampare i mediedjungeln/Monilukutaituri mediaviidakossa - mediefostrande biblioteksbesök för årskurs 1-9
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Sibbo kommunbibliotek/Sibbo huvudbibliotek
Kirjaston osoite : 
Norra skolvägen 2
04130
Kirjaston puhelin : 
09-23536003
Kirjaston sähköposti : 
paakirjasto@sipoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sipoo
Y-tunnus : 
0203533-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Malin Hollmén
Puhelin : 
09-23537024
Sähköposti : 
malin.hollmen@sibbo.fi
Hankkeen tavoite: 

Porsse-biblioteken (Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola) ansöker om understöd för ett gemensamt tvåspråkigt projekt inom mediefostran. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Inom projektet produceras material på svenska och finska för mediefostrande biblioteksbesök för årskurs 1-9 och personalen lär sig utnyttja materialet. Vi ansöker också om understöd för apparatur.

Kuvaus : 

Porsse-biblioteken (Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola) ansöker om understöd för ett gemensamt tvåspråkigt projekt inom mediefostran. Inom projektet produceras material på svenska och finska för mediefostrande biblioteksbesök för årskurs 1-9 och personalen lär sig utnyttja materialet. Vi ansöker också om understöd för apparatur.

Med hjälp av understödet anställer Porsse-biblioteken en projektarbetare för 7 månader. Projektarbetaren utarbetar undervisningspaketen i samråd de anställda på biblioteken som jobbar med barnverksamheten. Vi utser bland oss en kontaktperson som vid behov fungerar som den projektanställdas arbetspar.

Med hjälp av färdiga materialpaket för olika årskurser kan vi göra mediefostran till en etablerad del av bibliotekens verksamhet för skolelever. Biblioteksbesöken kan handla om film, spel, digitala berättelser, serier, massmedier, kritisk informationssökning, upphovsrätt, åldersgränser med mera. Materialpaketen ska ha en klar koppling till den nya läroplanen 2016. De ska stöda elevernas multilitteracitet och digitala kompetens – två av de sju centrala kompetenser som ingår i målen för varje läroämne enligt den nya läroplanen. De nationella temaveckorna med anknytning till mediefostran beaktas också när materialet väljs eller skapas. Viktigt är att materialet förankras i bibliotekens nuvarande verksamhet och inte känns främmande för den personal som tar emot skolklasserna. Bibliotekspersonalen uppdaterar materialpaketen efter att projektet har avslutats och det tvåspråkiga materialet görs om möjligt tillgängligt elektroniskt på bibliotekens webbsidor.

Projektet genomförs åren 2015-2016. Projektarbetaren anställs hösten 2015, eventuellt redan våren 2015. Materialpaketen är klara våren 2016 och tas i bruk senast hösten 2016, när den nya läroplanen träder i kraft. Materialet testas redan tidigare på klasser från bibliotekens samarbetsskolor: Kvarnbackens skola (Borgå, rektor Anne Smolander), Sipoonjoen koulu (högstadieskola, Sibbo, Annakaisa Kaupppinen), Borgby skola (Sibbo, rektor Desirée Wirén), Pornaisten yhtenäiskoulu (Borgnäs, Heli Sotala), Kirkonkylän koulu (Askola, lärare Eeva Hanhivaara). Efter att projektet avslutats kan också övriga bibliotek i Nyland använda sig av materialet. Nylands landskapsbibliotek ansvarar för att marknadsföra materialet till övriga bibliotek.

Vi ansöker om projektunderstöd för projektarbetarens lön för sju månader (7 x 3 500 = 24 500 euro) samt för att skaffa 10 tablettdatorer till varje bibliotek (totalt 40 tablettdatorer x 300 euro = 12 000 euro). Bibliotekens egen finansiering består av personalens egen arbetsinsats (bl.a. en månads arbetsinsats av kontaktpersonen, 3 500 euro), ADB-kostnader för projektarbetaren under sju månader (840 euro), resekostnader när projektarbetaren rör sig mellan biblioteken (ca 60 km/vecka x 0,45 e x 30 veckor = 810 euro) samt översättningsavgifter (50 sidor x 50 euro = 2 500 euro).

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Porsse-biblioteken (Borgå, Askola, Borgnäs)
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Borgå stadsbibliotek - Nylands landskapsbibliotek (Catharina Latvala, catharina.latvala@porvoo.fi, Katja Jokiniemi, katja.jokiniemi@porvoo.fi)

Askolan kirjasto (Raija Penttinen, raija.penttinen@askola.fi)

Pornaisten kirjasto (Marianne Lindblad, marianne.lindblad@pornainen.fi)

Aiemmat hankkeet: 

Mediataikuri - mediakasvatusta esikouluikäisille ja varhaiskasvattajille (Helsingfors stadsbibliotek, 2014). Ett liknande projekt, men med en annan målgrupp, 4-7-åringar. I projektbeskrivningen sägs att de vill dela med sig av materialet och erfarenheterna till bibliotek i hela landet. Därför valde vi att begränsa vår målgrupp till elever i grundskolan.

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Porsse-biblioteken (Borgå, Sibbo, Borgnäs och Askola) ansökte om understöd för ett gemensamt tvåspråkigt projekt inom mediefostran. Idén var att inom projektet producera material på svenska och finska för mediefostrande biblioteksbesök för årskurs 1-9 och att personalen skulle lära sig utnyttja materialet. Vi ansökte också om understöd för apparatur. Med hjälp av understödet anställde Porsse-biblioteken en projektarbetare, Anne Heinonen, för fem månader 1.10.2015-29.2.2016 via Mediakasvatuskeskus Metka. Vi köpte också en uppsättning tablettdatorer till vart och ett av de deltagande biblioteken.

Projektarbetaren utarbetade tillsammans med bibliotekens ansvariga för barnverksamheten samt kontaktpersoner från skolor ett digert materialpaket, med många konkreta exempel på aktiviter och verkstäder för målgruppen. En kontaktperson vid Sibbo bibliotek fungerade som den projektanställdas huvudsakliga arbetspar. Med hjälp av materialpaket för olika årskurser kan biblioteken göra mediefostran till en etablerad del av bibliotekens verksamhet för skolelever. Biblioteksbesöken kan handla om film, spel, digitala berättelser, serier, massmedier, kritisk informationssökning, upphovsrätt, åldersgränser med mera. Materialpaketen har en klar koppling till den nya läroplanen 2016, bland annat genom att de stöder elevernas multilitteracitet och digitala kompetens.

Under läsåret 2016-2017 har Porsse-biblioteken utnyttjat materialpaketet på olika sätt. Dels har gamla beprövade aktiviteter fått mediefostrande inslag, dels har helt nya aktiviteter erbjudits skolklasserna. Sibbo bibliotek skickade i början av hösten 2016 ut en detaljerad plan för vilka mediefostrande aktiviteter biblioteket kunde erbjuda skolorna under läsåret, För nästa läsår, 2017-2018, är tanken att åtminstone delvis välja ut andra aktiviter ur materialpaketet. Det har varit viktigt är att materialet förankras i bibliotekens nuvarande verksamhet och inte känns främmande för den personal som tar emot skolklasserna.

Materialpaketet har bearbetats av Metka och biblioteken ännu under läsåret 2016-2017 och kommer från och med hösten 2017 att vara tillgängligt i elektronisk form på bibliotekens webbsidor. Vi har redan detta läsår delat ut det till intresserade lärare i våra egna kommuner. I fortsättningen kan också övriga bibliotek använda sig av materialet, eftersom det kommer att finns tillgängligt i elektronisk form. Vi ansöker om projektunderstöd för projektarbetarens lön för sju månader (7 x 3 500 = 24 500 euro) samt för att skaffa 10 tablettdatorer till varje bibliotek (totalt 40 tablettdatorer x 300 euro = 12 000 euro). Bibliotekens egen finansiering består av personalens egen arbetsinsats (bl.a. en månads arbetsinsats av kontaktpersonen, 3 500 euro), ADB-kostnader för projektarbetaren under sju månader (840 euro), resekostnader när projektarbetaren rör sig mellan biblioteken (ca 60 km/vecka x 0,45 e x 30 veckor = 810 euro) samt översättningsavgifter (50 sidor x 50 euro = 2 500 euro).

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Mångkampare i mediedjungeln - Verkstadsmodeller för samarbetet mellan bibliotek och skola (på finska, ny svensk version ännu under ombrytning):
https://www.sipoo.fi/easydata/customers/sipoo/files/1_kirjasto_2016/moni...

Mediefostrande program på Sibbo bibliotek 2016-2017:
http://www.sibbo.fi/se/kultur_och_fritid/bibliotek/barn-_och_ungdomsverk...
https://www.sipoo.fi/easydata/customers/sipoo/files/1_kirjasto_2016/medi...
http://www.sibbo.fi/easydata/customers/sipoo/files/1_kirjasto_2016/medie...

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mediefostran är ett viktigt, men för många bibliotek ännu svårt område. Med hjälp av projektet och den mycket erfarna projektarbetaren har personalen på Porsse-biblioteken (särskilt de som jobbar med barn och ungar) fått fundera mycket på vad medifostran är och kan vara, vilken roll biblioteken kunde ha, hur våra aktiviteter ska stöda skolan och den nya läroplanen med mera. Vi har bjudit in lärare på våra projektmöten, vi har berättat om medifostran och våra aktiviteter på lärarfortbildningsdagar och så vidare. I och med projektet har flera skolor fått upp ögonen för bibliotekets mediefostrande arbete och vi har skapat kontakter till skolorna.

Jatkotoimenpiteet: 

Biblioteken fortsätter nu på sina egna sätt att utnyttja verkstadmodellerna och erbjuder de lokala skolorna mediefostrande program av olika slag varje läsår.

Lisätietoa: 

Utbildningar och evenemang: Siffrorna innehåller inte alla de barn och elever som redan har hunnit delta i mediefostrande program på biblioteken. I de här fortbildningarna deltog lärare och bibliotekspersonal.

Budget:
Köp av tjänster 16 537 e = köp av projektarbetarens tjänster av Mediakeskus Metkalta
Aineet, tarvikkeet, tavarat 8 463 e + 1 298 e = tablettdatorer till biblioteken
Oma rahoitus henkilöstökulut 6 500 euro = En anställd vid Sibbo bibliotek fungerade som projektarbetarens arbetspar under hela perioden, arbetsinsatsen motsvarade en månad, ca 3 500 e. Två anställda vid Borgå stadsbibliotek översatte materialpaketet till svenska och arbetsinsatsen i timmar motsvarade ca 3 000 euro.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€36 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 650
Budjetti euroissa yhteensä: 
€44 150
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€32 798
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 798
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
8kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
200henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€25 000
 
okm
avi