Nya vindar!
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kimitoöns kommun
Kimitoöns kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Tullbacksvägen 7a
25900
Kirjaston puhelin : 
02-4260 266
Kirjaston sähköposti : 
bibliotek.dalsbruk@kimitoon.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kimto
Y-tunnus : 
01 338 33-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija Sjöblom
Puhelin : 
02-4260 267
Sähköposti : 
eija.sjoblom@kimitoon.fi
Hankkeen tavoite: 

Vi vill med marknadsföringskampanjen väcka potentiella eller passiverade biblioteksbesökares intresse för bibliotekets serviceutbud.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Marknadsföringsplan

Anskaffing av marknadsföringsmaterial

 

Kuvaus : 

Endast ca 37% av invånarna på Kimitoön är bibliotekets kunder trots att biblioteket kan erbjuda material och tjänster från vaggan till graven. Det uppdagas  t.o.m. ibland att  bibliotekets traditionella tjänster är främmande för somliga. Kimitoöns bibliotek erbjuder också nya elektroniska tjänster som lämpar sig bra i skärgården, men också dessa är obekanta för den stora allmänheten trots personalens aktiva marknadsföring.

Vi tror att den allmänna uppfattningen om  bibliotekets utbud av tjänster är föråldrad.

Kimitoöns kommunbibliotek har under flera år satsat på kundvänlighet, åren 2011-2012 med projektet  Det kundnära biblioteket med understöd av bl.a. Undervisnings- och kulturministeriet.

Hösten 2014 pågår en fortsättning på det föregående  projektet : Biblioteket på kartan genom invånardelaktighet. Som en del av projektet utför vi en enkätundersökning där både invånare  som använder biblioteket och sådana som inte gör det tillfrågas om sina uppfattningar om biblioteket, förväntningar om utbudet av tjänster samt orsaker till att inte använda biblioteket. Resultatet av undersökningen står som grund för ansökningen till detta nya projekt.

Tillsammans med professionella aktörer vill vi göra upp en marknadsföringsplan för hur vi ska  berätta för kommuninvånarna och kommunens tusentals sommarbor vad allt biblioteket kan  erbjuda. Utgående från  planen förnyar vi bibliotekets marknadsföring och skaffar marknadsföringsmaterial.

Vi vill med marknadsföringskampanjen väcka potentiella eller passiverade biblioteksbesökares intresse för bibliotekets serviceutbud, göra dem till aktiva bibliotekskunder t.ex. genom nya och intressanta evenemang och material. De kan också vara med i planeringen av bibliotekstjänster t.ex med att delta i en kundjury. Vi vill också öka de nuvarande kundernas kännedom om vad allt biblioteket erbjuder. Det är dags att damma av bibliotekets image!

Till delen för egen finansiering räknas bibliotekspersonalens arbetstid och arbetsmaterial

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Projektet inleddes med att anställa en expert för planering av marknadsföring av e-material.

Kimitoöns bibliotek har, tillsammans med Blanka-biblioteken, ett gott urval e-material men att marknadsföra det har visat sig vara utmanande.
Sanni Koffert, grafisk planerare, besökte biblioteken, diskuterade med personalen om e-material och dess användning samt gjorde en plan för marknadsföring av e-materialet.
Planen omfattar e-materialets synliggörande i biblioteken, på hemsidan, i facebook och utanför biblioteket.

Hemsidans texter och bilder uppdaterades, till biblioteken skaffades marknadsföringsmaterial (t.ex. e-reklam på bokhyllorna) och utanför biblioteket syns e-materialet i cyklarna som införskaffades i Blanka-bibliotekens samprojekt Cykla för läsning i skärgården.
För traditionell marknadsföring skaffades reklampennor och –kassar.
Vi planerade även marknadsföring av det övriga biblioteksmaterialet i biblioteken och lät göra en preliminär plan för ett mera användarvänligt bibliotek.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Preliminär statistik över användningen av e-material visar rask ökning, så marknadsföringen var nyttig.

Jatkotoimenpiteet: 

Att uppdatera biblioteket för 2020-talet är nästa mål. Om bibliotekets utrymmen fås mera lockande ökar säkert antalet besökare.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 709
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 009
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 700

Ansökan fyller villkoren ställda med UKM brev  OKM/18/691/2014. 

 
okm
avi