Omstrukturering av bibliotekets utrymmen
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pargas stadsbibliotek / Pargas bibliotek
Kirjaston osoite : 
Strandv. 28
21600
Kirjaston puhelin : 
0443545284
Kirjaston sähköposti : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Parga
Y-tunnus : 
0136082-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Karolina Zilliacus
Puhelin : 
040 488 5878
Sähköposti : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Kuvaus : 

Projektet innefattar en modernisering av Pargas bibliotek utgående från ett mer kundorienterat servicekoncept. Bibliotekets lokaler är trånga och upptas till stor del av bokhyllor. Därtill finns det 2 betjäningsdiskar, en för utlåning och en för information vilket är förvirrande för kunder och även tar en stor del av lokalens utrymme. Biblioteket har en stor referensavdelning vars utrymmen kunde användas för andra ändamål.  Kunddatorernas bokningssystem upplevs som omodernt och oprofessionellt och datorerna är placerade i lokalen utan tanke på användarnas integritet.  Behov finns av att se över bibliotekets utrymmen för att hitta bättre och mer ändamålsenliga lösningar. Syftet med projektet är att bibliotekets kunder ska uppleva betjäningen som mera tydlig och enhetlig och att bibliotekslokalen ska upplevas som tidsenlig, trivsam och öppen.

Mål:

Planera utrymmena så att de bättre svarar mot dagens behov och funktioner genom att sammanföra informations- och utlåningsdiskarna, avskriva böcker i referensen och planera utrymmet där för ett aktivare bruk, minska eller placera om bokhyllorna och göra det möjligt att arrangera program också inne i biblioteket. Barnavdelningen behöver en inspirerande och trivsam vrå som främjar läslusten och som kan användas för sago- och lässtunder.

Förbättra bibliotekets visuella utformning och förenkla skyltning och informationen i biblioteket och göra den på ett för kunderna begripligt språk där bibliotekstermer undviks.

Planera för användarvänliga produkter som gagnar självbetjäning, som självbetjäningsautomat och bokningsprogram för kunddatorerna.

Arbetsgång:

Projektet inleds med genomgång av beståndet och därtill hörande avskrivningar och magasineringar. Största delen av bibliotekets referensavdelning avskaffas så att utrymmet kan användas för andra ändamål. Följande steg är att göra en ny planering för lokalen så att det skapas mindre rum i rummet, där material koncentreras kring mindre enheter. Planeringen görs i samarbete med en inom området utbildad person. För planeringen av barnavdelningen kontaktas lokala konstnärer.

Ett av målen för projektet är att kombinera låne- och informationsdisken viket innebär att bibliotekarierna och biblioteksfunktionärerna i framtiden arbetar tillsammans i en betjäningsdisk. För att genomföra den förändringen krävs en genomgång och skapande av nya rutiner för kundbetjäningen.  För den delen av projektet görs först en processbeskrivning av arbetsuppgifterna vid kundbetjäningen vilket sedan resulterar i nya och förbättrade rutiner.

Då planerna är gjorda genomförs de i samarbete med stadens fastighetsavdelning. Målet är att planen kan stå som underlag då staden inleder arbetet med investeringsbudgeten för 2015 så att projektet kan avslutas inom år 2015.

Projektunderstöd söks för:

Köp av tjänst för nyplanering av lokalen och planering av ett inspirerande utrymme för barn

Köp av tjänst för att tillsammans med personalen kartlägga och omforma arbetsprocesserna vid kundbetjäningen.

Köp av tjänst för utformning av skyltar och information i biblioteket.

Anskaffning av användarvänliga produkter som gagnar självbetjäning d.v.s. en låneautomat och bokningsprogram för kunddatorerna.

Som egenfinansiering räknas inköp av inventarier, genomförande av renoveringsarbeten och bibliotekspersonalens arbetstid.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Inom projektet planerades bibliotekens utrymmen till att bättre motsvara dagens behov. Under projektperioden kom oväntat från fastighetsavdelningen beslut om att golvet skall bytas, vilket medförde större förändringar i planeringen av utrymmet och gjorde att det fanns en investeringsbudget för inköp av nya möbler. Följande åtgärder har gjorts inom projektet: sammanfört informations- och lånediskarna, förnyat och förstorat barnavdelningen, skapat en läsesal i fd. rummet för referensböcker, skaffat en låneautomat, förnyat och förenklat språket i skyltningen och grupperat om facklitteraturen till nya ämnesområden. Resultatet blev lyckat och stora förändringar har gjorts.

Resultat av projektet var lyckat och

 

Jatkotoimenpiteet: 

Planering av barnavdelningen kommer att fortsätta under år 2016 och om det beviljas finansiering planeras det för en virtuell karta för att kunderna lättare skall hitta i hyllorna efter omplaceringarna.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 134
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 134


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Grunderna för statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhetsutveckling 2014.

 
okm
avi