Upprustning av filialbibliotek
År 2014 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Pargas stadsbibliotek / Iniö och Utö bibliotek
Bibliotekets adress : 
Strandv. 28
21600
Bibliotekets telefonnummer : 
044 354 5284
Bibliotekets e-postadress : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-kod : 
FI-Parga
FO-nummer : 
0136082-5
Ansvarsperson : 
Karolina Zilliacus
Telefonnummer : 
040 488 5878
E-post : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Projektbeskrivning : 

Pargas stad har bibliotek i alla gamla kommunområdesdelar d.v.s. Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Därtill finns ett litet bibliotek på ön Utö som ligger i det yttersta havsbandet.

Projektet går ut på att rusta upp de två minsta biblioteken, nämligen Iniö och Utö. På Iniö, som består av flera öar bor idag ca 250 människor. Iniö ligger på ca 3 timmars avstånd från huvudorten Pargas och ingår inte i stadens interna transportsystem som sköter cirkulationen av   bibliotekets material mellan biblioteken.

Iniös materialbestånd har kontinuerligt registrerats i Blankadatabasen sedan 1990-talet men är ännu inte slutförd. Datorbaserad utlåning togs i bruk på 2000-talet.  I och med kommunsammanslagningen år 2009 då Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö bildade Pargas stad gjordes det en del upprustningar i bibilioteket, bl.a. köptes det in ny elektronisk utrustning. Biblioteket är inrymt i skolan med elever i årskurserna 1-9 och biblioteket är alltid öppet för dem. 

Projektet inleds med en ordentlig genomgång av beståndet och en kraftig avskrivning görs på gammalt och oanvänt material.  Till detta arbete behövs tilläggsresurser eftersom den anställda på biblioteket inte har möjlighet till det inom sin arbetstid.

Då obehövligt material är avskrivet fortsätter arbetet med att bygga upp beståndet så att det anpassas efter sin kundkrets, med bl.a. en större satsning på  barn- och ungdomslitteratur.

Efter att materialet är genomgånget fortsätter projektet med att upprustning av inredningen och lokalen. Biblioteket är inrymt i ett enda rum som till bristningsgränsen är fyllt av bokhyllor och behöver därför en genomgång.  I detta skede finns det inte planer på nyinköp av möbler och hyllor utan de befintliga används och rustas upp. Om det krävs renovering av lokalen görs den av stadens fastighetsavdelning.

Bibliotekets egenfinansiering består av inköp av nytt material så att beståndet anpassas efter sin kundkrets samt eventuell renovering av lokalen och möblerna.

Understöd söks även för inköp av ny kunddator till biblioteket eftersom den gamla är uttjänt.

Förutom Iniö bibliotek söks det understöd för upprustning av Utö bibliotek. Utö bibliotek betjänar såväl sommargäster som fastbosatta och skolans elever. Till Utö biblioteks bestånd har genom åren införlivats böcker från bl.a. lotsbiblioteket på Utö vilket betyder att det kan finnas en del värdefulla böcker i samlingen. Till Utö bibliotek köps inte längre in nya böcker  utan de cirkuleras från andra bibliotek i staden. Utö bibliotek är i stort behov av en kraftig genomgång av materialet för att kunna definieras som ett bibliotek och inte som en gammal boksamling.

För både Utö och Iniö gäller att personalen som arbetar där inte har möjlighet att inom sin arbetstid utföra genomgången av materialet.  Därför söks det medel för att anställa en person för 3 månader vars uppgift är att gå igenom materialet och även katalogisera det som inte är katalogiserat i Iniö. Utös bestånd är inte registrerat i databasen och planer på att göra det finns inte i detta skede. Däremot finns det ingen tillförlitlig statistik över beståndet vilket också skall göras inom projektet.

Projektet görs för att förbättra biblioteken i den yttre skärgården så att de uppfyller samma kvalitetskriterier som stadens övriga bibliotek i sin uppgift att betjäna invånarna. Både Utö och Iniös invånare har lång väg till stadens övriga bibliotek. Målen är att biblioteken får en rejäl ansiktslyftning och moderniseras så att även invånarna i den yttre skärgården skall få tidsenliga bibliotek.

 

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Inom projektet har det köpts en ny kunddator och gjorts planering av hur utrymmet kunde användas mer ändamålsenligt. I mån av tid har beståndet gåtts igenom

Fortsatta åtgärder: 

Genomgång av materialet och registreringen fortsätter.

Projektet börjar : 
02/03/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€11 500
Egen finansiering: 
€5 000
Budget sammanlagt: 
€16 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€1 102
Egen finansiering: 
€102


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€1 000

Grunderna för statsunderstöd för de allmänna bibiliotekens verksamhetsutveckling 2014.