Utökad biblioteksservice på Iniö
År 2017 RFV-ansökan   (Ej finansiering)


Pargas stadsbibliotek
Bibliotekets adress : 
Strandv. 28
21600
Bibliotekets telefonnummer : 
040 354 5284
Bibliotekets e-postadress : 
biblioteket.pargas@pargas.fi
ISIL-kod : 
FI-Parga
FO-nummer : 
0136082-5
Ansvarsperson : 
Karolina Zilliacus
Telefonnummer : 
040 4885878
E-post : 
karolina.zilliacus@pargas.fi
Projektets målsättning: 

Projektets målsättningar är att förbättra  biblioteksservicen och öka använingsgraden av biblioteket i Iniö.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Uppföljningen sker med statistiska uppgifter som antal besök, antal utlån och antal deltagare i evenemang och med kundundersökning och kundrespons.

Projektbeskrivning : 

Iniö var fram till år 2009 en självständig kommun. Idag bor det ca 220 personer i det område som räknas till de gamla kommungränserna och befolkningstillväxten är negativ. Iniö består av flera öar och mellan öarna trafikerar färjor. Biblioteket ligger i samma  byggnad som skolan, en kombiskola för årskurserna 1-9 med idag 16 elever. Bibliotekets besöksantal har stadigt gått ner, liksom även lånesiffrorna. Orsaken är bl.a. att de kommunala möten som tidigare ordnades i samma by där biblioteket befinner sig, nu är i Pargas. Idag är biblioteket öppet 3 dagar i veckan, sammanlagt 15 timmar.  Iniö bibliotek skall renoveras under nästa år p.g.a. fuktproblem i fastigheten där biblioteket är beläget och samtidigt är det möjligt att utöka och förnya bibliotekets service.
I början av år 2016 gjordes det en kundundersökning i biblioteket och i den framkom önskemål om utökade öppettider, möjlighet till självservice, ändringar i utbudet och tillgång till mötes- och läsplatser i lokalen.

Med projektet vill vi testa om bibliotekets lokaler och tjänster används i en högre grad om bibliotekets öppettider utökas och om tjänsterna och utbudet ändras utgående från invånarnas behov. Biblioteket delar lokal med skolan och staden utreder även möjligheten att daghemmet flyttar in i samma byggnad. Inom projektet planeras bibliotekets utrymmen i samarbete med skolan och daghemmet (om de flyttar in) så att biblioteket naturligt kan bli en del av skolans lärmiljö.

Projektets kostnader består i anställning av personal för att planera lokalens utformning och i anskaffning av apparatur som möjliggör självbetjäning, dvs. utlån/returapparat, elektronisk dörr, övervakningskamera och enhet som möjliggör inskrivning med bibliotekskort. Som självfinansieringsdel ingår 2 månaders arbetstid för egen personal och inköp av nya inventarier till biblioteket.

Projektets resultat kommer att kunna utnyttjas för utvecklingsprojekt i stadens övriga närbibliotek.

I kostnadsberäkningen ingår utrustning som möjliggör meröppet, dvs. låne/returapparat, automatiserad dörr, övervakningskamera,enhet för kortläsning, behövlig kabeldragning (15 000 €), köp av planeringstjänst för lokalen (3 000 €) och resekostnader för planeraren (500 €)

Som egenfinansiering räknas planering av tjänsternas utveckling (2 månaders arbete 6 500 €) , resekostnader (1000 €) och nya inventarier till biblioteket (20 000 €).

Samarbetspartner/s: 
Stadens bildningsavdelning och stadens tekniska avdelning
Projektet börjar : 
01/03/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€18 500
Egen finansiering: 
€27 500
Budget sammanlagt: 
€46 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€0