Utveckling av användarutbildningen
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Vibbe-figuren har skapats av biblioteksfunktionär Gunhild Berger, tecknats av Jo
Pedersöre kommunbibliotek
Kirjaston osoite : 
Vasavägen 1
68910
Kirjaston puhelin : 
06-7850 280
Kirjaston sähköposti : 
bibl.pedersore@pedersore.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pedro
Y-tunnus : 
0198517-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Solveig Lund
Puhelin : 
06-7850 277
Sähköposti : 
solveig.lund@pedersore.fi
Hankkeen tavoite: 

Den nya läroplanen tas i bruk 2016, i den betonas elevernas mångsidiga kompetens. Speciellt vad gäller multilitteracitet och digital kompetens är ett fungerande samarbete mellan skola och bibliotek av största vikt. En projektanställd bibliotekarie gör en kartläggning av det nuvarande samarbetet skola - bibliotek, samt deltar i arbetet med den lokala läroplanen. Det faktum att läsförståelsen drastiskt minskat, är utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete, fokus kommer att ligga på läsfrämjande

Tavoitteen seurannan mittarit: 

En ny strategi för samarbetet har utarbetats - Biblioteksstigen med Vibbe

Kuvaus : 

BAKGRUND Kommunen består av nio biblioteksenheter, varav många har stor andel barn som låntagare. Det finns 11 daghem, 10 förskolor, 13 skolor med grundläggande utbildning 1-9 och gymnasium. Det finns redan ett samarbete mellan skola / förskola / daghem och bibliotek, men samarbetet är inte på samma nivå på alla enheter. Avsikten med projektet är att förenhetliga samarbetet och att göra det mera kontinuerligt. Vi vill inleda arbetet med de yngsta biblioteksanvändarna i daghem/dagvårdsgrupper och förskolor samt årskurs 1-2., för att sedan övergå till att se över alla ålderskategorier. Figuren Vibbe är Pedersöre kommunbiblioteks maskot. Vi använder Vibbe i olika sammanhang då vi riktar oss till barn och skolor. Figuren har blivit känd hos de yngsta låntagarna i kommunens skolor, förskolor och daghem. Vibbe används även i bibliotekets utåtriktade verksamhet. Under åren 2005-2006 deltog åtta skolor i ett projekt, Vilse i bokskogen, finansierat av Undervisningsministeriet och Länstyrelsen för västra Finlands län. Projektets mål var att stimulera elevernas läslust, läsförståelse och interesse för böcker. Projektet var uppskattat bland deltagande skolor och vi fick bra feedback efter avslutat projekt. Som en fortsättning på projektet gjordes ett webbaserat biblioteksspel, Vibbe i bokskogen. Spelet är uppbyggt med tanke på användarutbildningen för skolor och barn från 7 år och är i flitig användning. Vibbe-spelet består av två olika nivåer, nivå 1 för nybörjare och nivå 2 för barn med större läsvana och kunskap om biblioteksanvändning. Spelet finns tillgängligt för alla på webben, https://www.fredrikabiblioteken.fi/pedersore/barnunga MÅLSÄTTNING 1. Den första målsättningen för vårt projekt är att satsa på att få med alla yngre biblioteksbesökare i användarutbildningen, dvs dagehems- och förskolegrupper. Det vill vi göra på följande sätt: 1.1.tillverka dockor i barnstorlek, ca 100 cm långa, som kan användas i biblioteksundervisningen för de yngre besökarna. Den för barnen bekanta Vibbe-figuren kommer att användas. Dockan skulle fungera som "röst" och förebild när vi berättar för barnen om böckerna och biblioteket, dess verksamhet och användningsregler. Rent praktiskt skulle dockan se ut så, att man kan ha den t.ex. sittande i famnen, och med egna händer instuckna i dockans händer kunna gestikulera och åskådliggöra olika saker på ett tydligt sätt. Med hjälp av dockan vill vi ge barnen en positiv upplevelse av biblioteksbesöket. Vi anser att en docka skulle kunna fungera bra som förmedlare av information på barnens nivå. En docka i barnstorlek gör att barnen lättare kan identifiera sig med den, det som dockan berättar fångar barnets intresse och de har lättare att behålla koncentrationen. Beroende på situationen tar dockan den roll som är lämplig i sammanhanget, den kan vara busig, rolig, blyg, undervisande, sträng osv. Dockan kan vara en viktig kontaktskapande faktor när man närmar sig barnen, speciellt vid ett första besök på biblioteket. Målet är att Vibbe-dockan ska kunna vara med i olika sammanhang agera och reagera när det behövs, t.ex. berätta om de regler vi har och varför vi har dem. Inspiration till tillverkning och användning av dessa dockor har personalen fått via en kurs som ordnades i ämnet. Eftersom figuren Vibbe redan används och fungerar som bibliotekets egen unika maskot vill vi tillverka dockor med just Vibbes utseende. I personalen finns också en person med utbildning inom sömnad. 1.2. Utforma en handledning för bibliotekspersonalen. Handledningen kunde dels bestå av rent konkreta tips på hur man hanterar dockan samt dels vilka saker som är lämpliga att ta upp i respektive ålderskategori när det gäller biblioteksundervisning på olika nivåer. Varje docka har sin egen personlighet, användaren utvecklar efterhand de egenskaper och drag som dockan lämpligen kan ha. Vissa grundkaraktärsdrag kan dock finnas upptecknade i handledningen, så att användarna vet i vilka sammanhang dockan kan användas och när det är lämpligt att den agerar. 2. Revidering av Vibbe-spelet. Pedersöre kommunbibliotek tillsammans med de andra Fredrika-biblioteken har hösten 2014 bytt webb-bibliotek. Genom denna förändring blir spelet Vibbe i bokskogen föråldrat och obsolet till sitt innehåll. Spelet är populärt och fyller en viktig funktion i användarutbildningen, därför är en revidering nödvändig. De anställda på enheterna månar om barnen och vill hjälpa dem att hitta och trivas i biblioteket. Vibbe-spelet är då en stor hjälp för personalen. I revideringsarbetet deltar biblioteksfunktionär Gunhild Berger som är Vibbes upphovsman, den projektanställda bibliotekarien samt Annika Holmberg-Alfred som gjort det tekniska arbetet, samt eventuellt en representant för skolan 3. Den nya läroplanen tas i bruk 2016, i den betonas elevernas mångsidiga kompetens. Speciellt vad gäller multilitteracitet och digital kompetens är ett fungerande samarbete mellan skola och bibliotek av största vikt. En projektanställd bibliotekarie gör en kartläggning av det nuvarande samarbetet skola - bibliotek, samt deltar i arbetet med den lokala läroplanen. Det faktum att läsförståelsen drastiskt minskat, är utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete, fokus kommer att ligga på läsfrämjande FÖRVERKLIGANDE -anställning av en bibliotekarie 50% under ett år för att genomföra p.1.2, p 2 och p.3, 16600 e -tillverkning av 7 st Vibbe dockor, ca 290 timmar, 5600 -köptjänst för det tekniska arbetet med revidering av Vibbe-spelet, 2000 e -egen andel, bibliotekspersonalens arbetstid, vikariekostnader 2000 e

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Utbildningsavdelningen
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Arbetsgrupp: projektanställda Pamela Eklund och Katarina Barkar, bibliotekschef Solveig Lund, bibliotekarie Anita Lövdahl, lärare Pia Lönnqvist och Carola Sjöblom

Aiemmat hankkeet: 

Bibban rules!, beviljat 2012

Förnyande av teknisk utrustning på Pedersöre kommunbibliotek, beviljat 2012

Målgrupp 2010: den finska språkgruppen, beviljat 26.3.2010

Utveckling av Fredrika-nätverket 2009-2010, beviljat 8.4.2009 (användes alltså inte för enbart Pedersöre kommunbibliotek)

Vilse i bokskogen?, beviljat 12.12.2006

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Lärare Katarina Barkar och biblioteksfunktionär Pamela Eklund anställdes för projektet. Det har visat sig nödvändigt och positivt att projektledarna är från båda sektorerna, skolan och biblioteket. Projektledarna har deltagit i 3 kurser ordnade av RFV. Projektet inleddes januari 2016 med planering. Kartläggning av samarbetet mellan daghem, förskola, lågstadier och biblioteken i kommunen påbörjades i februari. I Pedersöre finns 13 lågstadieskolor, 11 daghem och 10 förskolor samt 9 biblioteksenheter. Bibliotekspersonalen har beskrivit hur samarbetet fungerar mellan resepetive biblioteksenhet och närmaste daghem, förskola och lågstadieskola. En Swot-analys för varje biblioteksenhet gjordes på basen av personalens svar. I februari skickades en enkät om samarbete skola-bibliotek ut till daghems- och förskolepersonal samt lågstadielärare. Enkätsvaren sammanställdes, Powerpointpresentationer skapades och diskussioner gjordes i april-maj skilt för varje skola. Bibliotekspersonal, rektorn för respektive skola och de lärare som hade möjlighet deltog i diskussionen som ägde rum i skolorna. Efter sommarlovet, i september fortsatte diskussionen med daghem och förskolor och biblioteksenheter på basen av deras enkätsvar. Varje daghem/förskola och skola och biblioteksenhet fick efteråt ett sammandrag av diskussionen. En direkt förbättring som gjordes från bibliotekets sida, som var en följd av enkätsvaren, var att varje lärare och förskolelärare från och med hösten 2016 får ett eget brev från biblioteket där bibliotekets tjänster till förskolorna och skolorna presenteras. En strategi för samarbetet mellan bibliotek och daghem/förskola/skola gjordes på basen av enkätsvaren, diskussionerna och i samarbete med en skild arbetsgrupp bestående av bibliotekspersonal och lärare. Strategin beaktar LP2016, Förskolans läroplan 2016, Plan för småbarnsfostran 2008, Pedersöre kommuns Kulturläroplan 2016, Pedersöre kommuns IKT-läroplan 2016 samt den tidigare Biblioteksläroplanen från 2006. Strategin har utmynnat i en Biblioteksstig som beskriver samarbetet mellan biblioteket och de olika sektorerna på olika nivåer. Bibliotekets maskot Vibbe kommer att användas i Biblioteksstigen för daghem, förskola och skola åk 1-6. Strategin ska ännu godkännas av berörda nämnder i kommunen januari 2017.

Vi kan konstatera att daghemmen, förskolorna och skolorna förhållit sig positivt till projektet. Projektet sammanföll ytterst väl med tidpunkten för den nya läroplanen för skola och förskola. Skolornas behov av samarbete med biblioteket har tydliggjorts genom projektet och vi känner att vi kommit en bit på väg, men nödvändiga åtgärder för att utveckla och fördjupa samarbetet återstår ännu. Strategin behöver kompletteras med kartläggning av samarbete för grundläggande utbildning åk 7-9 / gymnasium och andra stadiets yrkesutbildning i kommunen. 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Pedersöre kommun
Hösten 2016

Biblioteksstigen med Vibbe
Strategi för samarbete bibliotek – daghem/förskola/skola åk 1-6

Det är jag som är vikingatrollet Vibbe. Nu har jag blivit bibliotekstroll och hamnat i bokskogen! Hon som hittat på mig heter Gunhild Berger. Bilderna av mig är ritade av Joanna Vikström Eklöv. Jag är sydd av Annette Roslund.
Vibbe är i bokskogen och hittar en stig, som leder till biblioteket. Den heter Biblioteksstigen. Följ med Vibbe på Biblioteksstigen, han hjälper dig att hitta rätt. Då du kommit tillräckligt långt så hittar du själv!

INNEHÅLL
1 INLEDNING 1
2 BIBLIOTEKSSTIGEN MED VIBBE 1
3 BIBLIOTEKSSTIGENS MÅLSÄTTNINGAR 2
4 BIBLIOTEKSSTIGEN FÖR DAGHEM 2
4.1 Biblioteksstigen för daghem och familjedagvårdares dagbarn 2
4.2 Mål 3
5 BIBLIOTEKSSTIGEN FÖR FÖRSKOLA 3
5.1 Biblioteksstigen för förskolan - Kul med böcker 3
5.2 Mål 4
6 BIBLIOTEKSSTIGEN FÖR SKOLA ÅK 1-6 4
6.1 Biblioteksstigen för åk 1 - Låna själv 4
6.2 Mål 5
6.3 Biblioteksstigen för åk 3-4. Lär känna Fredrika 5
6.4 Mål 5
6.5 Biblioteksstigen för åk 5-6. Fredrika lär mig mera 5
6.6 Mål 6
7 ÖVRIGA TJÄNSTER AV BIBLIOTEKET 6
7.1 Bokpaket 6
7.2 Böcker för parläsning m.m. 7
7.3 Bokprat 7
7.4 Utställningar 7
7.5 Boktips 7
7.6 Specialsamlingar och material för elever med läshinder 7
7.7 Författarbesök 7
7.8 Läsprojekt 7
8 SAMARBETE MELLAN BIBLIOTEK OCH SKOLA ÅK 7-9 OCH ANDRA STADIET 8
9 UTVÄRDERING 8
Bilaga 1
Ur LP2016 - Åk 1–2
Ur IKT-strategin 2016 - Åk 1-2
Ur LP2016 - Åk 3-6
Ur IKT-strategin 2016 - Åk 3-6
Ur Kulturläroplanen 2016 - Åk 1-6
Bilaga 2
Ur LP2016 för åk 7-9
Ur IKT-strategin 2016 för åk 7-9
Ur Biblioteksläroplanen 2006 för åk 7-9
Ur Kulturläroplanen 2016 för åk 7-9
Bilaga 3
Mångsidig kompetens

1 INLEDNING
Kommunbiblioteket i Pedersöre har fått pengar från Regionförvaltningsverket för projektet Utveckling av användarutbildningen där en kartläggning av samarbetet mellan biblioteket och kommunens daghem, förskolor och lågstadieskolor gjorts. Projektledarna lärare Katarina Barkar och biblioteksfunktionär Pamela Eklund har även deltagit i fortbildningar ordnade av RFV som gäller samarbete skola-bibliotek och utveckling av kontaktytorna mellan dessa.

Familjedagvårdare, personalen i daghem, förskolor och skolor åk 1-6 har fått besvara en enkät om samarbetet med biblioteket. I diskussion med de olika enheterna har projektledarna presentarat resultatet av enkäten och personalen på de olika enheterna har kommit med ytterligare feedback. Resultatet från enkäterna och diskussionerna har beaktats i utvecklandet av samarbetet.

2 BIBLIOTEKSSSTIGEN I PEDERSÖRE

Som ett resultat av kartläggningen har en strategi för samarbetet utformats av en arbetsgrupp bestående av representanter från bibliotek och skola. Strategin kallas Biblioteksstigen med Vibbe och den beaktar Läroplanen för grundläggande utbildning LP2016, Förskolans läroplan 2016, Plan för småbarnsfostran 2008, den tidigare Biblioteksläroplanen från 2006 och Pedersöre kommuns IKT-plan 2016 samt Kulturläroplanen 2016. Biblioteksstigen innebär handledda biblioteksbesök med specifikt innehåll för olika åldrar/årskurser förutom möjlighet att låna böcker och annat material.

Bibliotekets maskot är vikingatrollet Vibbe. Gunhild Berger har utvecklat idén och historien kring Vibbe. Vibbe är illustrerad av Joanna Vikström Eklöv. Annette Roslund har sytt figuren Vibbe som finns vid varje biblioteksenhet.
”Vibbe är i bokskogen och hittar en stig, som leder till biblioteket. Den heter Biblioteksstigen. Följ med Vibbe på Biblioteksstigen, han hjälper dig att hitta rätt. Då du kommit tillräckligt långt så hittar du själv!”
Planen är att Vibbe ska följa med eleverna ändå upp till åk 6. En Vibbehanddocka är planerat att användas i användarutbildning för daghem, förskola och åk 1. Vibbespelet ska revideras och kan användas för åk 1-2. Hur Vibbe används för åk 3-6 är under planering.

Biblioteksstigen för de olika åldrarna utvärderas varje år av en samarbetsgrupp i syfte att utveckla och förbättra stigen. Åk 7-9 och andra stadiets utbildning (Pedersöre gymnasium och Yrkesakademin) kommer med i Biblioteksstigen i ett senare skede. Tillsvidare gäller den tidigare biblioteksläroplanen för dem.

3 BIBLIOTEKSSTIGENS MÅLSÄTTNINGAR

o Jämlikhet: Alla barn i kommunen från daghemsåldern upp till elever i årskurs 6 ska få bekanta sig med bibliotekets utbud, tjänster och utrymmen.
o Biblioteket som lärmiljö: Den nya läroplanen betonar användandet av olika
lärmiljöer. Biblioteket är en naturlig lärmiljö för skolan.
o Utöka kontaktytorna mellan skola och bibliotek: Vi strävar till ökad dialog och att ta tillvara varandras kompetenser och använder biblioteket som lärmiljö.
o Stöda de sju kompetenserna: Barnen får lära sig att mångsidigt använda bibliotekets utbud och tjänster i sin informationssökning, hitta relevant litteratur och uppnå en mångsidig informationsfärdighet. Biblioteket är ett stöd speciellt i att uppnå multilitteracitet och digitala färdigheter, men även ett stöd med tanke på de övriga kompetenserna. *Se bilaga 3.
o Läsglädje: Biblioteket vill inspirera barn att få en positiv inställning till läsande och litteratur, ge positiva biblioteksupplevelser och främja läsglädje. Läsandet ska bli en del av livet, både i skolan och på fritiden.
o Livslångt lärande: Biblioteket vill stöda det livslånga lärandet. Eleverna ska kunna använda biblioteket som kunskapskälla.

4 BIBLIOTEKSSTIGEN FÖR DAGHEM

Biblioteket tar emot besök av daghemsgrupper, så att barnen själva får söka i hyllorna och bekanta sig med bokurvalet.

Biblioteket vill vara ett stöd för barnen när det gäller att hitta böcker, främja läsglädje och bredda läsupplevelserna. I Planen för småbarnsfostran betonas att riklig läsning stimulerar språkinlärningen.

Ur Plan för småbarnsfostran 2008 i Pedersöre:

”Personalen inom småbarnsfostran samarbetar även med social-, kultur- idrottssektorn, hälsovården, församlingar och olika organisationer. Genom ett gott samarbete inom olika nätverk skapas en kontinuitet i vård, fostran och undervisning. Barnen träffas under gemensamma kulturevenemang t.ex. teaterföreställningar, högtider, fester och utställningar.”

4.1. Biblioteksstigen för daghem och familjedagvårdares dagbarn

Vad händer på bibban?
Presentation av biblioteket
Bokpaket
Sagostunder

Vid daghemmets första biblioteksbesök presenterar bibliotekspersonalen biblioteket, berättar hur man beter sig i ett bibliotek och hur man handskas med böckerna. Barnen får låna böcker till daghemmet.
Daghemspersonalen och bibliotekspersonalen hjälper till att hitta lämpliga böcker som intresserar barnen.

Biblioteket sammanställer bokpaket till daghemmen. Daghemspersonalen hämtar paketet.

Biblioteket ordnar sagostunder under läsåret enligt resurser.

4.2 Mål:
Bekanta sig med bibliotekets personal, utbud och utrymmen.
Inspirera till intresse för boken.

5 BIBLIOTEKSSTIGEN FÖR FÖRSKOLA

Biblioteket tar emot besök av förskolegrupper, så att förskolebarnen själva får söka i hyllorna och bekanta sig med bokurvalet.

Biblioteket vill vara ett stöd för förskolebarnen när det gäller att hitta böcker, främja läsglädje och bredda läsupplevelserna. Förskolans och bibliotekets gemensamma mål är att väcka läslust.

I Förskolans läroplan 2016 står:

”Barnlitteratur ska användas på ett mångsidigt sätt i undervisningen. Barnen ska upp-muntras att undersöka och läsa olika slags texter enligt sin förmåga och att berätta eller på olika sätt uttrycka vad de hört eller läst.”

5.1 Biblioteksstigen för förskolan

Kul med böcker
Presentation av biblioteket
Bokpaket
Sagostunder

Vid förskolans första biblioteksbesök presenterar bibliotekspersonalen biblioteket och var böcker som passar förskoleelever finns, berättar hur man beter sig i ett bibliotek och hur man handskas med böckerna. Eleverna får låna böcker till förskolan.

Förskolläraren och bibliotekspersonalen hjälper till att hitta lämpliga böcker som intresserar eleverna.

Biblioteket sammanställer bokpaket till förskolan. Förskolläraren hämtar paketet.

Biblioteket ordnar sagostunder under läsåret enligt resurser.

5.2 Mål:
Inspirera till intresse för läsning, att det är kul med böcker.
Lära sig hitta bilderböcker och faktaböcker på lämplig nivå.

6 BIBLIOTEKSSTIGEN FÖR SKOLA ÅK 1-6

Biblioteksstigen beaktar den nya läroplanen LP2016 och stöder mångsidig kompetens. Skolornas och bibliotekets gemensamma mål är att väcka läslust och att lära eleverna söka och värdera information och källor.
Biblioteket tar emot klassbesök, så att eleverna själva får söka i hyllorna och bekanta sig med urvalet. Läraren och bibliotekspersonalen hjälper till att hitta lämpliga böcker som intresserar eleverna.
I LP2016 står det:
”Genom att bekanta sig med skolbiblioteks- eller närbiblioteksverksamheten och de olika kulturevenemangen för barn utvidgas lärmiljön till utanför skolan.”
”Uppmuntra eleven att lyssna till och själv läsa litteratur för barn, att hitta intressant läsning och utveckla sitt läsintresse och använda sig av bibliotek.”
”Eleverna uppmuntras till att aktivt och mångsidigt använda bibliotekstjänster, hitta intressant läsning och att läsa och skriva på fritiden. Inom litteraturundervisningen läser eleverna finländsk, svensk, nordisk och annan internationell barn- och ungdomslitteratur inom olika genrer.”

Åk 3-6 erbjuds ett handlett biblioteksbesök med specifikt innehåll per år. Läraren tar kontakt med biblioteket vid önskemål om handlett biblioteksbesök. Sammansatta klasser i åk 3-6 kan välja vilket år de vill komma.

6.1 Biblioteksstigen för åk 1
Låna själv
Presentation av biblioteket
Eget lånekort
Förstaklassisterna får ett eget lånekort. Vid det första besöket med klassen lär sig eleverna hur man lånar och returnerar böcker och hur man handskas med dem. De bekantar sig med böckerna på barnavdelningen, både fiktion och fakta. De lär sig att varje bok har sin egen plats i hyllan.
Läraren och bibliotekspersonalen hjälper till att hitta lämpliga böcker som intresserar eleverna.
6.2 Mål:
Kunna hitta och välja läsning självständigt för egen åldersgrupp eller av rätt svårighetsgrad.
Kunna låna och returnera självständigt.
Att hitta intresse för läsning och litteratur.

6.3 Biblioteksstigen för åk 3-4

Lär känna Fredrika. Hur hittar jag böcker?
Bekanta sig med avdelningar med fiktion och fakta och indelning i klasser.
Grunderna i Fredrikasökningar. Sökuppgifter i biblioteket.

I biblioteket bekantar eleverna sig med böckernas placering i avdelningar och klasser. Eleverna lär sig hur böckerna är ordnade i hyllorna enligt alfabetisk ordning.
Eleverna lär sig grunderna i hur man söker böcker i bibliotekskatalogen Fredrika. De får öva sig att hitta böckerna i bibliotekets hyllor.

Läraren kontaktar biblioteket om handlett biblioteksbesök. Hela klassen kan utföra sökuppgifter samtidigt endast vid huvudbiblioteket. Klassen gör sökuppgifterna i mindre grupper vid övriga biblioteksenheter p.g.a. tekniska och utrymmesmässiga begränsningar.

Biblioteksbesöket kombineras med fördel i samband med om klassen har ett skilt tema på gång. Eleverna får då tillämpa sitt informationsbehov i praktiken. Läraren informerar bibliotekspersonalen i tid om temat som är på gång i klassen. Sökuppgifterna utformas då så att de stöder temat.
Bibliotekspersonalen hjälper eleverna att hitta böcker som är relevanta för deras behov. Undervisning i källkritik hör till läraren.

6.4 Mål:
Bekanta sig med indelningen i fakta och fiktion och indelning i klasser (klassifikations-systemet).
Lära sig att hitta den bok de vill ha både i bibliotekskatalogen och i hyllan enligt avdelning, klass och alfabetisk ordning.

6.5 Biblioteksstigen för åk 5-6

Fredrika lär mig mera.
Fler Fredrikasökningar. Sökuppgifter i biblioteket. Sökning med ämnesord.
Egen PIN-kod

Eleverna får en egen PIN-kod. Eleverna övar mera på hur man söker böcker i bibliotekskatalogen Fredrika och hittar böcker i hyllan, sökningar med ämnesord och hur man reserverar böcker och förnyar sina lån på nätet. Eleverna bekantar sig med Fredrikas e-bibliotek.

Läraren kontaktar biblioteket om handlett biblioteksbesök. Hela klassen kan utföra sökuppgifter samtidigt endast vid huvudbiblioteket. Klassen gör sökuppgifterna i mindre grupper vid övriga biblioteksenheter p.g.a. tekniska och utrymmesmässiga begränsningar.

Biblioteksbesöket kombineras med fördel i samband med om klassen har ett skilt tema på gång. Eleverna får då tillämpa sitt informationsbehov i praktiken. Läraren informerar bibliotekspersonalen i tid om temat som är på gång i klassen. Sökuppgifterna utformas då så att de stöder temat.
Bibliotekspersonalen hjälper eleverna att hitta böcker som är relevanta för deras behov. Undervisning i källkritik hör till läraren.

6.6 Mål:
Lära sig hitta böcker i bibliotekskatalogen och hyllan, reservera och förnya böcker på nätet.
Eleverna blir medvetna om möjligheten att låna e-böcker.

7 ÖVRIGA TJÄNSTER AV BIBLIOTEKET
Förutom de handledda biblioteksbesöken erbjuder biblioteket också följande tjänster:

7.1 Bokpaket
Biblioteket sammanställer bokpaket till daghemmen och förskolorna. Dessa meddelar biblioteket i god tid om önskemål. Ifall gruppen önskar ett bokpaket kring ett visst tema, har biblioteket möjlighet att samla ihop böcker från nio enheter. Temapaket beställs två veckor innan personalen önskar hämta det. När biblioteket fått information om att samma tema är aktuellt i flera daghem/förskolor samtidigt, kan böckerna delas på, i annat fall går det som finns tillgängligt till den som först frågar. Personalen från daghem och förskola hämtar paketet.

Biblioteket sammanställer bokpaket till klasser/skolor. Läraren/skolan meddelar biblioteket i god tid om önskemål. Ifall klassen önskar ett bokpaket kring ett visst tema, har biblioteket möjlighet att samla ihop böcker från nio enheter. Temapaket beställs två veckor innan läraren önskar hämta det. När biblioteket fått information om att samma tema är aktuellt i flera skolor samtidigt, kan böckerna delas på, i annat fall går det som finns tillgängligt till den som först frågar. Läraren hämtar paketet.

Biblioteket har några Dialogen-lådor med ett antal titlar i flera exemplar. Det finns tre lådor, en för åk 1-2, en för åk 3-4, en för åk 5-6. Lånetiden för lådorna är 6 veckor. Dialogen-lådorna kan bokas och hämtas från huvudbiblioteket av läraren.

7.2 Böcker för parläsning m.m.
Utöver Dialogen-lådorna finns ett antal titlar i flera exemplar. Böckerna är märkta med en gul cirkel. Många böcker har också skaffats till alla biblioteksenheter, vilket betyder att de kan finnas i nio exemplar. Bokpaketens innehåll presenteras på bibliotekets hemsida, se: Utbud och tjänster > Till skolorna.

7.3 Bokprat
Bokprat stöder och stimulerar läsning och ger en större kännedom om barn- och ungdomslitteratur. Bokprataren berättar om ett urval av böcker. Kontakta bokprataren i god tid eftersom bokpraten kräver förberedelser. Under läsåret 2016-2017 erbjuds bokprat åt åk 1-6.
7.4 Utställningar
Utrymmen för utställningar finns på vissa biblioteksenheter. När daghemmet/förskolan/skolan/klassen jobbat med något som de vill visa för en större publik, kan de ta kontakt med biblioteket och boka in en utställningstid.

7.5 Boktips
På bibliotekets hemsida www.fredrikabiblioteken.fi hittas följande boktips:
- Varje vecka läggs nya boktips på sidan, de skrivs av fredrikabibliotekens personal
- Kunderna kan betygsätta och kommentera böcker de läst
- Temalistor sorterade dels efter ålder (0-5 år och 6-12 år), dels efter tema
- När man har sökt sig fram till uppgifterna om en bok i katalogen, får man vidare tips om andra likande verk

7.6 Specialsamlingar och material för elever med läshinder
Biblioteket har en samling ljudböcker på CD samt lättlästa böcker.

Förskolan/skolan kan enkelt och billigt få tillgång till e-böcker via http://www.eskolan.fi/

Daisy är en digital talbok avsedda för personer med läshinder, och får av upphovsrättsliga skäl inte lånas av andra. På huvudbiblioteket finns ett urval av Daisy-böcker samt en Daisy-spelare för utlåning. Biblioteket erbjuder också e-ljudböcker till enskilda personer med läshinder. Också skolan kan registrera sig som kund, skolan kontaktar Celia eller närmaste bibliotek. Läs mer om Celias tjänster: https://www.celia.fi/sv/

Biblioteket kan låna in depositioner på utländska språk, som biblioteket får ha ca ett halvt år.
7.7 Författarbesök
Författarbesök ordnas enligt resurser. Åk 4 prioriteras.
7.8 Läsprojekt
Enligt resurser ordnas olika läsprojekt gärna i samarbete med skolor.

8 SAMARBETE MELLAN BIBLIOTEK OCH SKOLA ÅK 7-9 OCH ANDRA STADIETS UTBILDNING

Åk 7-9 och andra stadiets utbildning (Pedersöre gymnasium och Yrkesakademin) kommer med i Biblioteksstigen i ett senare skede. Tillsvidare gäller den tidigare biblioteksläroplanen för dem.

9 UTVÄRDERING

Biblioteksstigen för de olika åldrarna utvärderas varje år av en samarbetsgrupp i syfte att utveckla och förbättra stigen. En enkät planeras vid läsårets slut.

Bilaga 1

5.1 Ur LP2016 - Åk 1–2
• Genom att bekanta sig med skolbiblioteks- eller närbiblioteksverksamheten och de olika kultur-evenemang för barn utvidgas lärmiljön till utanför skolan
• handleda eleven i att söka information på olika sätt
• sporra eleven att bli intresserad av (barn)litteratur, medietexter och andra texter genom att skapa positiva läsupplevelser och samtidigt väcka lust att läsa och lära sig och samtidigt dela med sig av sina läsupplevelser
• Uppmuntra eleven att lyssna till och själv läsa litteratur för barn, att hitta intressant läsning och utveckla sitt läsintresse och använda sig av bibliotek
• eleverna övar sig i informationssökning
• tillsammans bekantar sig eleverna med biblioteket och hur det används
• Olika lärmiljöer som stöder mångsidig utveckling av språkkunskaperna ska målinriktat användas i undervisningen, både i skolan och utanför skolan
• uppmuntra eleven att läsa och diskutera texter och litteratur som lämpar sig för åldern och språkkunskaperna
• motivera eleven att lyssna på och läsa litteratur som lämpar sig för åldern och språkkunskaperna och handleda eleven att välja litteratur som intresserar som lära eleven använda biblioteket och bli bekant med barnkultur
• Innehållet i undervisningen väljs så att eleverna får möjlighet att vidga de färdigheter som har en anknytning till språk, litteratur och övrig kultur på ett mångsidigt sätt
• eleverna söker litteratur som intresserar och bekantar sig med berättelser, lekar och festtraditioner inom olika kulturer
• eleverna genomför enkla uppgifter i informationssökning
• handleda eleven att använda informations- och kommunikationsteknik för att söka information samt för att dokumentera och presentera observationer

5.2 Ur IKT-strategin 2016 - Åk 1-2
• producera och presentera multimodala texter
• följa god nätetikett

5.3 Ur LP2016 - Åk 3-6
• Syftet med litteraturundervisningen är att väcka läslust, stödja eleverna i att få och dela med sig av läsupplevelser, fördjupa kulturkännedomen, stödja den etiska utvecklingen och att berika elevernas språk och fantasi
• Genom arbete med mediekunskap ökar elevernas medvetenhet om och vana att använda olika medieinnehåll och de lär sig förstå och tolka mediernas roll som ett kulturellt fenomen
• Utveckla ett läsintresse
• Varierande texter som eleverna själv valt och som intresserar dem ska användas i undervisningen
• Elevernas läsupplevelser ska breddas
• Lärmiljön ska även innefatta kultur- och medieutbudet utanför skolan
• Varje elev ska uppmuntras läsa litteratur och andra texter i enlighet med sin färdighetsnivå
• Handleda eleven att söka information, använda många olika slag av informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet
• Stödja eleven i att öka sin litteraturkunskap och att utveckla sitt intresse för barn- och ungdomslitteratur och medietexter somt ge möjlighet till positiva läsupplevelser som eleven kan dela med sig av bland annat i multimediala miljöer
• Sporra eleven att vidga sin textvärld och läsa litteratur som är riktad till barn och unga och uppmuntra eleven att läsa och reflektera kring sina läsupplevelser samt aktivt använda sig av bibliotek
• Erbjuda eleven möjlighet att bekanta sig med ett mångsidigt medie- och kulturutbud
• Tillsammans läser de och lyssnar till barn- och ungdomslitteratur som de själva är med och väljer
• De söker information i olika källor och skaffar sig nya kunskaper genom att läsa. De använder skolbiblioteket och andra bibliotekstjänster och övar sig i att bedöma texters och källors tillförlitlighet
• Det lokala kultur- och medieutbudet, till exempel bibliotek, film, teater och museer utnyttjas i undervisningen.
• Eleverna uppmuntras till att aktivt och mångsidigt använda bibliotekstjänster, hitta intressant läsning och att läsa och skriva på fritiden. Inom litteraturundervisningen läser eleverna finländsk, svensk, nordisk och annan internationell barn- och ungdomslitteratur inom olika genrer
• handleda eleven i att söka information, använda många olika slag av informationskällor och bedöma informationens tillförlitlighet
• motivera eleven att mångsidigt stifta bekantskap med litteratur och kultur, att uppmuntra eleven att läsa litteratur skriven för barn och unga och att dela med sig av sina läsupplevelser och att bli en aktiv biblioteksanvändare
• Informationssökning
• Eleverna övar sig att urskilja åsikter, värderingar och informationskällor i texter och att bedöma informationens tillförlitlighet.
• Eleverna bekantar sig med skön- och faktalitteratur, filmer och medietexter riktade till barn och unga och stiftar samtidigt bekantskap med biblioteket som en resurs.
• motivera eleven att mångsidigt stifta bekantskap med litteratur och kultur, att uppmuntra eleven att läsa litteratur skriven för barn och unga och att dela med sig av sina läsupplevelser och att bli en aktiv biblioteksanvändare
• Eleverna uppmuntras att söka information på de språk som de behärskar.
• Att lära sig hitta finskspråkigt material i omgivningen, på nätet, i bibliotek osv

5.4 Ur IKT-strategin 2016 - Åk 3-6
• hantera bilder, foton, film, ljud
• söka information
• granska information kritiskt
• enkla källhänvisningar och upphovsrätt
• producera och presentera multimodala texter

5.5 Ur Kulturläroplanen 2016 - åk 1-6
Under åk 1-6 ska alla elever ha möjlighet att:
-besöka huvudbiblioteket och kommungården i Bennäs minst en gång. (skola i samarbete med huvudbiblioteket/kommungården)
-få besök av barnboksförfattare. (bibliotek)

Bilaga 2

8.1 Ur LP2016 för åk 7-9
• Skolbiblioteksverksamhet
För att stödja skolans undervisning och fostrande arbete kan man ordna skolbiblioteksverksamhet och förverkliga den i samarbete med närbibliotek och andra bibliotek. Biblioteksverksamheten bidrar till att stärka elevernas allmänbildning och till att bredda och vidga deras världsbild. Mångsidig skolbiblioteksverksamhet stödjer förverkligandet av synen på lärande i verkliga lärsituationer och ger eleverna möjligheter att sköta olika ansvarsuppdrag. Skolbiblioteket och andra bibliotek erbjuder aktiverande och stimulerande lärmiljöer och mångsidiga arbetssätt. Biblioteksverksamheten ska uppmuntra eleverna att självmant läsa och välja böcker, tillgodose deras kunskapsbehov, uppmuntra dem att söka information i olika källor och granska informationskällorna. Verksamheten ökar möjligheterna att differentiera undervisningen, att arbeta utgående från elevernas personliga intressen samt att samarbeta med hemmen. Tillsammans handleder skolan och biblioteket eleverna till livslångt lärande och aktivt medborgarskap.

• Syfte
1. stimulera eleverna att bli intresserade av språk, litteratur och övrig kultur.
2. Syftet med litteraturundervisningen är att väcka läslust, stödja eleverna i att få och dela med sig av läsupplevelser, fördjupa kulturkännedomen, stödja den etiska utvecklingen och att berika elevernas språk och fantasi.
3. Eleverna uppmanas att läsa litteratur och fördjupa sitt läsintresse och de ska ges möjlighet till läsupplevelser.
4. Eleverna ska uppmuntras att bland olika texter hitta och välja sådana som intresserar och är lämpliga med tanke på elevernas läsfärdighet och sätt att läsa, och att självmant läsa litteratur och andra texter.
5. Eleverna uppmanas att läsa litteratur och fördjupa sitt läsintresse och de ska ges möjlighet till läsupplevelser.
6. Lärmiljön i modersmål ska även innefatta kultur- och medieutbudet utanför skolan.
7. Eleverna uppmuntras att använda bibliotekstjänster både aktivt och mångsidigt.
8. Eleven hittar självmant lämpliga texter, läser flera böcker och breddar villigt samt delar med sig av sina läserfarenheter.
9. Eleven ska uppmuntras att söka information via informell historiekultur, såsom spel, filmer och litteratur.
10. Målet är att eleverna ska ha tillgång till utrymmen, redskap, material och bibliotekstjänster så att de också har möjlighet att studera självständigt.
11. Bibliotek, motions-, konst- och naturcenter, muséer och många andra samarbetsparter erbjuder mångsidiga lärmiljöer.

• Litteratur
1. Valet av texter i undervisningen ska gå i riktning mot samhällsorienterande texter och texter som används i studie- och arbetslivet.
2. Eleverna ska uppmuntras att bland olika texter hitta och välja sådana som intresserar och är lämpliga med tanke på elevernas läsfärdighet och sätt att läsa, och att självmant läsa litteratur och andra texter.
3. väcka elevens intresse för nya slag av fiktiva texter och litteratur, bredda elevens erfarenheter av att lyssna till och läsa texter samt bearbeta dessa och samtidigt fördjupa elevens förståelse av fiktion.
4. handleda eleven i att öka sin litteratur- och kulturkunskap, bidra till att eleven lär känna litteraturens historia och modern litteratur samt olika litterära genrer och ge eleven möjlighet att reflektera över litteraturens och kulturens betydelse både i sitt eget liv och i en mångkulturell omvärld.
5. De vidgar sitt läsande från ungdomslitteratur till allmän litteratur, både fiktion och fakta.
6. De bekantar sig med olika skeden inom finlandssvensk, annan finländsk och svensk litteratur, med ungdomsböcker och klassiska och moderna verk samt faktaböcker.
7. Eleven känner till den finlandssvenska litteraturen.
8. Erbjuda eleven och tillsammans med hen söka mångsidiga och betydelsefulla texter.

• Informationssökning och källkritik
1. Eleverna ska också handledas att röra sig tryggt och ansvarsfullt i medievärlden.
2. Erbjuda eleven tillfälle att träna sin förmåga att söka, bedöma och använda information och att använda sig av flera olika källor samt göra källhänvisningar i sin egen text och följa upphovsrättsliga regler.
3. De bekantar sig med informationssökningens olika faser, med olika informationskällor och hur man bedömer tillförlitligheten hos olika källor.
4. De lär sig även om upphovsrätt och etisk webbkommunikation.
5. Eleven kan värdera vilken information som är användbar och avgöra vilka källor som är tillförlitliga.
6. Eleven kan tillämpa normerna för upphovsrätt och ange sina källor.
7. Stödja elevens förmåga att kritiskt bedöma information som berör hälsa och sjukdom.
8. I historieundervisningen ska eleven lära sig att kritiskt behandla information från olika aktörer och hur man handskas med olika slag av historiska källor.
9. Granskning och användning av medier.

8.2 Ur IKT-strategiplanen 2016 för åk 7-9
• Arbeta med projekt
• Hitta i ett bibliotek
• Hitta i uppslagsverk och olika länksamlingar
• Känna till och värdera olika typer av källor
• Känna till sökmotorer och olika sökstrategier
• Upphovsrätt
• Arbeta med projekt - bilder och bildtexter
• Värdera och använda olika källor
• Mediakunskap, multilitteracitet
• Arbeta med projekt Nobel
• Vardagskompetens (navigering på nätet)
• Parallellt med övningar i informationskompetens läggs även fokus på e-säkerhet

8.3 Ur Biblioteksläroplanen 2006 för åk 7-9

Biblioteksundervisning
• Eleverna kan använda sig olika typer av biblioteksmaterial
• Eleverna kan självständigt och på ett mångsidigt sätt använda biblioteket
Litteraturundervisning
• Bekanta sig med indelningen i skön- och facklitteratur och deras underavdelningar
• Fördjupa litteraturkännedomen
• Att reflektera över det egna läsandet.
Informationssökning
• Att värdera hur pålitlig informationen är
• Hur vetenskapen är indelad
• Att ställa exakta frågor: Vart vill man komma med sin fråga?
• Att inse orsak och verkan.
• Att tillämpa kunskap.
• Att kunna använda olika typer av källor
Att göra innehållsförteckningar, källhänvisningar och källförteckningar

8.4 Ur Kulturläroplanen 2016 för åk 7-9

• Författarbesök
• Resa till etablerad teater
• Mångkulturella temadagar/temahelheter (ämnesöverskridande)

Bilaga 3

Mångsidig kompetens 2016

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Vi kan konstatera att daghemmen, förskolorna och skolorna förhållit sig positivt till projektet. Projektet sammanföll ytterst väl med tidpunkten för den nya läroplanen för skola och förskola. Skolornas behov av samarbete med biblioteket har tydliggjorts genom projektet och vi känner att vi kommit en bit på väg, men nödvändiga åtgärder för att utveckla och fördjupa samarbetet återstår ännu. Strategin behöver kompletteras med kartläggning av samarbete för grundläggande utbildning åk 7-9 / gymnasium och andra stadiets yrkesutbildning i kommunen. 

Jatkotoimenpiteet: 

Projektet kommer att leva vidare dels i förverkligande av strategin, dels i arbete med åk 7 framåt

Lisätietoa: 

Egen andel / personalkostnader: bibliotekspersonalen (utöver de projektanställda) har deltagit i planeringen av projektet (2 x ca 10 h), möten på skolorna och daghemmen (46 h), i arbetsgruppen kring strategin (2 möten). Överskridning på personalkostnaderna på 406,63 är också inräknad här

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
30/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€29 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€31 200
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 015
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 015
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Statsunderstödet kan användas för samarbete mellan skola och bibliotek, se http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/motiveringspromemoria-2015.

 
okm
avi